Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013, τα κριτήρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, η σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, οι διαδικασίες και τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της σοβαρής διαταραχής, καθώς και οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση σ αυτά.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4123/2013 και στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002. Επιπλέον οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:"
1.  
  Σοβαρή Διαταραχή του Εφοδιασμού (Σ.Δ.Ε.): Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4123/2013.
2.  
  Τοπική Σοβαρή διαταραχή: Νοείται η σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα, η οποία προκαλείται από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μέρος ή στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας ή σε γειτονικές χώρες ή στις θαλάσσιες διαδρομές από τις οποίες πραγματοποιείται ο εφοδιασμός της χώρας σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία διακόπτουν ή μπορούν να διακόψουν την τροφοδοσία σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα μέρους ή του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως καταστροφές ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίου, αποθηκών ή αγωγών μεταφοράς πετρελαίου ή δυσχέρειες στη διακίνηση ή στη μεταφορά πετρελαίου ή πετρελαιοειδών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, θεομηνιών, ατυχημάτων, περιβαλλοντικών καταστροφών, απεργιών ή συρράξεων
3.  
  Διεθνής Σοβαρή Διαταραχή: Νοείται η σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού, η οποία που προκαλείται από διεθνή γεγονότα, όπως εμπόλεμες καταστάσεις, απεργίες, φυσικές καταστροφές ή αποφάσεις πετρελαιοπαραγωγών χωρών να διακόψουν προσωρινά ή μόνιμα την τροφοδοσία καταναλωτριών χωρών, τα οποία περιορίζουν ή αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή ή τη διακίνηση πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές ή γενικά την προσφορά πετρελαίου ή πετρελαιοειδών
4.  
  Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002.
5.  
  Άδεια: Νοείται κάθε είδος άδειας που απαιτείται για την άσκηση δραστηριότητας στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 καθώς και στις τροποποιήσεις αυτού.
6.  
  Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.): Το σχέδιο που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας Πράξης.
7.  
  Θέση σε Εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α.: Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, με την οποία ενεργοποιείται το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση σοβαρής διαταραχής του Εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα.
8.  
  Τερματισμός Εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης: Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία τερματίζεται η εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει πλέον περίπτωση Σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα.
9.  
  Θέση σε Εφαρμογή Μέτρου Έκτακτης Ανάγκης: Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή συγκεκριμένο Μέτρο Έκτακτης Ανάγκης εφόσον έχει προηγουμένως αποφασισθεί η θέση σε Εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. Με την ίδια απόφαση, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες και θέματα σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου Μέτρου Έκτακτης Ανάγκης.
10.  
  Μέτρο Έκτακτης Ανάγκης: Μέτρο περιορισμού της κατανάλωσης ή της αύξησης της προσφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή των προϊόντων αυτών σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, το οποίο στοχεύει στην άρση των επιπτώσεων από τυχόν Τοπική ή Διεθνή Σοβαρή Διαταραχή του εφοδιασμού και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό κατάλογο μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α.
11.  
  Πληροφοριακό Σύστημα Πετρελαίου: Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες που διακινούνται, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τις τιμές πετρελαίου και πετρελαιοειδών, το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 11, 12 και 20 του ν. 3054/2002, όπως ισχύουν και στις κατ’ εξουσιοδότηση του κανονιστικές πράξεις, όπως ο Κανονισμός Αδειών και ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.
12.  
  Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή η υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου τούτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 3 "Κριτήρια Αναγνώρισης και Χαρακτηρισμού Σ.Δ.Ε."
1.  
  Κριτήρια Αναγνώρισης Διεθνούς Σοβαρής Διαταραχής Για την αναγνώριση συνθηκών Διεθνούς Σοβαρής Διαταραχής και τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση της, λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που αφορά τη χώρα, ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2.  
  Κριτήρια Αναγνώρισης Τοπικής Σοβαρής Διαταραχής
 1. Για την αναγνώριση συνθηκών τοπικής σοβαρής διαταραχής και τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται μεμονωμένα ή σωρευτικά:
  • Συστηματική μείωση των ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τουλάχιστον 7% σε σχέση με τη μέση ημερήσια ζήτηση στη χώρα ή σε περιφέρειες αυτής ή στην ευρύτερη περιοχή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, η οποία προκύπτει ιδίως από αναφορές/επισημάνσεις των φορέων της αγοράς
  • Απότομη μείωση των ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με τη μέση ημερήσια ζήτηση στη χώρα ή σε περιφέρειες αυτής ή στην ευρύτερη περιοχή, για χρονικό διάστημα μικρότερο της προηγούμενης παραγράφου, η οποία προκύπτει ιδίως από αναφορές/επισημάνσεις των φορέων της αγοράς
  • Ελλείψεις συγκεκριμένων πετρελαιοειδών προϊόντων στη χώρα ή σε περιφέρειες αυτής, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της οικείας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
 2. Η αναγνώριση των συνθηκών Τοπικής Σοβαρής Διαταραχής υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Πετρελαίου, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση, στις προμήθειες πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και στις τιμές που διαμορφώνονται στις περιφέρειες της χώρας.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει κατά περίπτωση τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σχετικά με τα στοιχεία που αποτελούν κριτήρια αναγνώρισης Τοπικής Σοβαρής Διαταραχής.
3.  
  Κριτήρια Αναγνώρισης Μεγέθους Σοβαρής Διαταραχής Για την αναγνώριση του μεγέθους της Διεθνούς ή Τοπικής Σοβαρής Διαταραχής λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Το ποσοστό της μείωσης ή της αναμενόμενης μείωσης των ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της χώρας σε σύγκριση με τη μέση ημερήσια ζήτηση
 2. Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σοβαρής διαταραχής
 3. Η εκτιμώμενη επίπτωση της σοβαρής διαταραχής στην οικονομία της χώρας
 4. Η εκτιμώμενη πιθανότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας και κλιμάκωσης των επιπτώσεων της σοβαρής διαταραχής.
 5. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προετοιμάζει έκθεση σχετικά με το εκτιμώμενο μέγεθος της σοβαρής διαταραχής και ενημερώνει κατάλληλα τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών Εφοδιασμού.
Άρθρο 4 "Δράσεις κατά την εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α."
1.  
  Η Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
 1. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σε περίπτωση θέσης σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α., από τους κατόχους αδειών του ν. 3054/2002 και τους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
 2. Υποστηρίζει την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού, σχετικά με την εποπτεία εκτέλεσης του Σ.Μ.Ε.Α. και την εφαρμογή των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία.
 3. Υποστηρίζει την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών Εφοδιασμού σε θέματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ιδίως σε περίπτωση συντονισμένης δράσης απελευθέρωσης αποθεμάτων αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων
2.  
  Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων για την εφαρμογή των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α., Υπουργείων, υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης.
3.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού συγκαλείται κάθε φορά σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, που καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης και της εξέλιξης της και την εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά του τις κείμενες διατάξεις κατάλληλου ή των κατάλληλων μέτρων έκτακτης ανάγκης, του τρόπου εφαρμογής τους και της διάρκειας ισχύος τους
4.  
  Κατά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α., η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και συνεργάζεται με αυτές σε θέματα αποθεμάτων και εφαρμογής των μέτρων.
5.  
  Κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τους, όλα τα όργανα και οι υπηρεσίες καθώς και η Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας, εισηγούνται αρμοδίως την έκδοση πράξεων ή αποφάσεων και την ανάληψη σχετικών ενεργειών ή δράσεων
Άρθρο 5 "Υποβολή και συγκέντρωση στοιχείων"
1.  
  Σε περίπτωση θέσης σε Εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. οι κάτωθι υπόχρεοι υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω: α) Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης και οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας υποβάλλουν εντός τριών ημερών και στη συνέχεια περιοδικά κάθε εβδομάδα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το προηγούμενο επταήμερο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Δ1/Β/7364/30.03.2012 (ΦΕΚ Β΄/1116/10.04.2012) και την Δ1/16421/02.08.2012 (ΦΕΚ Β΄/2328/16.08.2012) που την τροποποίησε. β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α., οι κάτοχοι Αδειών Εμπορίας και Διύλισης υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πετρελαίου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δελτίο καταγραφής μεταφορικών μέσων ιδιόκτητων ή μισθωμένων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Α της παρούσας. γ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α., οι κάτοχοι Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πετρελαίου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία στη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δελτίο καταγραφής της διαθέσιμης δυναμικότητας παραγωγής τους, τις ποσότητες πρώτων υλών που διαθέτουν έτοιμες προς χρήση καθώς και τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους για τελικό προϊόν. δ) Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων με βάση το ν. 3054/2002 καθώς και τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης υποβάλλουν την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πετρελαίου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δελτίο αναφοράς αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αφορά στο ύψος των αποθεμάτων τη δωδέκατη ώρα της τελευταίας ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. ε) Εντός τριών (3) ημερών από κάθε παραλαβή στοιχείων που υποβάλλονται από τους κατόχους Αδειών και τους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υποβάλλει (στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και κοινοποιεί στην Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού έκθεση σχετικά με την κατάσταση της τροφοδοσίας της εσωτερικής αγοράς με υγρά καύσιμα στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα: αα) Συγκεντρωτική κατάσταση εισαγωγών αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. ββ) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. γγ) Γεωγραφική κατανομή και μέγεθος των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων. δδ) Συγκεντρωτική κατάσταση και μέγεθος της κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. εε) Ύψος συνολικών αποθεμάτων ανά κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων και γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. στστ)Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Με βάση τα παραπάνω η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιεί στην Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών Εφοδιασμού, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και τα αποθέματα από κάθε μέτρο έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί σε εφαρμογή.
Άρθρο 6 "Μέτρα έκτακτης ανάγκης Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης: Α. ΜΕΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"
1.  
  Η εφαρμογή των μέτρων αυτών πραγματοποιείται με δημόσια διαφημιστική και ενημερωτική εκστρατεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο μαζικής επικοινωνίας, με σκοπό την πρόσκληση του κοινού σε εθελοντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων, μέσω ιδίως:
 1. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών καθορίζονται περιορισμοί σχετικά με τις μετακινήσεις σε όλες ή σε ορισμένες κατηγορίες μέσων μεταφοράς, ιδίως δε μέσω:
  • Μείωσης των ανωτάτων ορίων ταχύτητας στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στους αυτοκινητόδρομους και στις εθνικές οδούς
  • Περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων εντός συγκεκριμένων περιοχών
  • Περιοδικής κυκλοφορίας των οχημάτων αναλόγως του αριθμού κυκλοφορίας τους
  • Περιορισμού της συχνότητας δρομολογίων ή των στάσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς
 2. Περιορισμού κυκλοφορίας συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων. στστ)Απαγόρευσης κίνησης σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών.
 3. Κατά την περίοδο της διάθεσης των αποθεμάτων, δύναται να εφαρμοστούν τα κάτωθι:.
  • Ακύρωσης πτήσεων και δρομολογίων πλοίων χωρίς κάποια ελάχιστη πληρότητα (μέσω συνένωσης δρομολογίων και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων κατά περίπτωση δημοσίων υπηρεσιών)
  • Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών Εφοδιασμού εισηγείται ιδίως:
  • i) Τη διαφοροποίηση του υποχρεωτικού ύψους αποθεμάτων ανά υπόχρεο. ii) Τη χρονική περίοδο, εντός της οποίας οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν το ύψος των αποθεμάτων τα οποία τηρούν στις κατηγορίες Ι-VΙ του ν. 3054/2002, ώστε να συμμορφωθούν προς την επιβαλλόμενη υποχρέωση. iii) Τη χρονική προθεσμία και την περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες εφόσον απαιτούνται σχετικά με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τις επιπτώσεις τους. ?ν) Τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση του μέτρου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
  • Αποδέσμευση μέρους των αποθεμάτων και διάθεση των αποθεμάτων αυτών κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών ή γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
  • Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού εισηγείται ιδίως:
  • ?) Την ποσότητα ανά πετρελαιοειδές προϊόν των κατηγοριών Ι-VΙ του ν. 3054/2002 που υποχρεωτικά αποδεσμεύεται από κάθε υπόχρεο τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο υπόχρεος οφείλει συμμορφώνεται προς την υποχρέωση αυτή. ii) Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία, το ύψος ανά πετρελαιοειδές προϊόν των κατηγοριών Ι-VΙ του ν. 3054/2002, και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες κάτοχοι Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή κατηγορίες καταναλωτών προμηθεύονται τις αποδεσμευόμενες ποσότητες από τους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. iii) Τις ειδικές κατηγορίες καταναλωτών ανά πετρελαιοειδές προϊόν των κατηγοριών Ι-VΙ του ν. 3054/2002, στις οποίες κατανέμονται και διατίθενται κατά προτεραιότητα τα αποδεσμευμένα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. iν) Τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες κατανέμονται και διατίθενται κατά προτεραιότητα τα αποδεσμευμένα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. ν) Το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου πραγματοποιείται η διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη τα διατιθέμενα μέσα μεταφοράς. νi) Την προθεσμία έκδοσης και την περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες, εφόσον απαιτούνται, σχετικά με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τις επιπτώσεις τους. νii) Τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση του μέτρου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
  • Για την επιλογή των υπόχρεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των κατόχων Αδειών Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας ή Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών οι οποίοι συμμετέχουν στην αποδέσμευση μέρους των αποθεμάτων και στη διάθεση πετρελαϊκών προϊόντων κατά την εφαρμογή του μέτρου του εδαφίου 2 ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού λαμβάνει υπόψη, κατά προτεραιότητα, εθελοντικές προσφορές των υπόχρεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για αποδέσμευση τμήματος των αποθεμάτων τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο τήρησης αποθεμάτων και εθελοντικές προσφορές των κατόχων Αδειών Διύλισης, Εμπορίας ή Μεγάλων Καταναλωτών για τη διάθεση τμήματος των δικών τους αποθεμάτων, είτε σε πανελλαδική κλίμακα είτε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή κατηγορίες καταναλωτών όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί στη σχετική ρύθμιση της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού.
  • Υποχρεωτικής από κοινού μετακίνησης συγκεκριμένου αριθμού επιβατών με οχήματα ιδιωτικής χρήσης
 4. Κατά τη θέση σε Εφαρμογή των μέτρων αυτών Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ιδίως:
  • Ο τρόπος περιορισμού της κίνησης των μέσων μεταφοράς και οι κατηγορίες των μέσων μεταφοράς των οποίων περιορίζεται η κίνηση
  • Οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κίνησης των μέσων μεταφοράς
  • Οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κίνησης των μέσων μεταφοράς
  • Το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων περιορισμού της κίνησης των μέσων μεταφοράς
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
  • Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των επιπτώσεων τους
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
 5. της μείωσης των μετακινήσεων και της οικολογικής οδήγησης,
 6. της ακύρωσης δρομολογίων πλοίων χωρίς κάποια ελάχιστη πληρότητα (μέσω συνένωσης δρομολογίων) μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τη δρομολόγηση του πλοίου Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
2.  
  Κατά τη θέση σε εφαρμογή των Μέτρων αυτών Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται ιδίως οι κάτωθι λεπτομέρειες εφαρμογής:
 1. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών ορίζονται ανώτατα όρια των ποσοτήτων εφοδιασμού των πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων, ανά κατηγορία καυσίμων
  • Περιορισμού των θερμοκρασιακών ορίων ρύθμισης των θερμοστατών των κτιρίων και κατοικιών και του χρόνου λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων ή συστημάτων ψύξεως
  • Περιορισμού του χρόνου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και των φωτεινών επιγραφών αυτών
  • Περιορισμού του δημόσιου φωτισμού
 2. Κατά τη θέση σε Εφαρμογή αυτών των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ιδίως:
  • Ο καθορισμός του ανωτάτου ορίου εφοδιασμού των πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων, ανά κατηγορία καυσίμων
  • Οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας
  • Το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων επιβολής ανωτάτου ορίου στον εφοδιασμό των πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
 3. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, η διάρκεια της δημόσιας διαφημιστικής ή ενημερωτικής εκστρατείας καθώς και ο ρυθμός υλοποίησης της
 4. Η χρονική περίοδος για την οποία προσκαλείται το κοινό να εφαρμόσει εθελοντικά τα παραπάνω μέτρα
 5. Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
 6. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των επιπτώσεων τους
 7. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
 8. Β. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
3.  
  Μέτρα υποχρεωτικής παραγωγής συγκεκριμένων ποσοτήτων ανά πετρελαιοειδές προϊόν των κατηγοριών Ι-VΙ του ν. 3054/2002 από τα διυλιστήρια.
 1. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών καλούνται οι καταναλωτές πετρελαιοειδών προϊόντων να υποκαταστήσουν υποχρεωτικά τη χρήση πετρελαιοειδών προϊόντων, από άλλα ενεργειακά προϊόντα ή/και από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εφόσον διαθέτουν σχετική δυνατότητα
 2. Για τον προσδιορισμό της ποσότητας παραγωγής συγκεκριμένων πετρελαιοειδών προϊόντων ανά διυλιστήριο, λαμβάνεται υπόψη η παραγωγική δυναμικότητα, οι τεχνικές δυνατότητες διύλισης και οι ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα της γεωγραφικής περιοχής στην οποία λειτουργεί κάθε διυλιστήριο.
 3. Κατά τη θέση σε εφαρμογή αυτών των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ιδίως:
  • Ο καθορισμός των κατηγοριών των καταναλωτών πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα υποκατάστασης καυσίμων και στους οποίους επιβάλλεται η υποκατάσταση αυτή, καθώς επίσης τα ποσοτικά κριτήρια που προσδιορίζουν το μέγεθος της υποχρέωσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις δυνατότητες αυτής της υποκατάστασης
  • Οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ισχύουν τα μέτρα υποκατάστασης καυσίμων
  • Οι γεωγραφικές περιοχές ή/και οι κατηγορίες των καταναλωτών, στις οποίες διατίθενται οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον απαιτείται και οι οποίες προέρχονται από υποχρεωτική παραγωγή
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες, εφόσον απαιτούνται, σχετικά με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τις επιπτώσεις τους
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
4.  
  Μέτρα περιορισμού της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων ιδιαίτερα των ενεργοβόρων
 1. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών καθορίζεται το ανώτατο όριο των ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίες διατίθενται προς εξαγωγή
 2. Κατά τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο».
 3. Κατά τη θέση σε εφαρμογή αυτών των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ιδίως:
  • Ο καθορισμός του ύψους (ή του ποσοστού) των ποσοτήτων εξαγωγών πετρελαιοειδών προϊόντων που περιορίζεται, ανά κάτοχο άδειας εμπορίας
  • Ο καθορισμός του μεγέθους του περιορισμού ανά κατηγορία μονάδας
  • Οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ισχύει το μέτρο
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες, εφόσον απαιτούνται, σχετικά με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τις επιπτώσεις τους
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες, εφόσον απαιτούνται, σχετικά με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τις επιπτώσεις τους
  • Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κατά την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης λαμβάνεται συγχρόνως ειδική μέριμνα για την παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά από τα αρμόδια Υπουργεία και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και δύνανται να ορίζονται ιδίως ανώτατα όρια τιμών πώλησης για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.
  • Για τον ορισμό των ορίων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3054/2002 και των κατ εξουσιοδότηση του κανονιστικών πράξεων.
  • Ε. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ.
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.
 4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται με απόφαση του να θέτει σε εφαρμογή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού για την αντιμετώπιση διαταραχής εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα.
 5. ΣΤ.
 6. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Στους παραβάτες του Σ.Μ.Ε.Α. μετά τη θέση σε εφαρμογή του, εφαρμόζονται οι εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων που προβλέπονται για την παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το οικείο μέτρο του Σ.Μ.Ε.Α.
 7. Εφαρμόζονται επίσης οι κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων που θεσπίζονται στην Απόφαση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4123/2013.
 8. Ο αρμόδιος ή οι συναρμόδιοι καθ ύλην Υπουργοί μεριμνούν για την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη θέσπιση κυρώσεων, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4123/2013, για την παράβαση των οικείων μέτρων έκτακτης ανάγκης.
 9. Η διαπίστωση της παράβασης συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων από τον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό.
5.  
  Μέτρα περιορισμού του εφοδιασμού καταναλωτών με πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας
 1. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών ορίζονται τα ανώτατα όρια εφοδιασμού καταναλωτών με πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ανάγκες εφοδιασμού ειδικών κατηγοριών μέσων μεταφοράς ή ειδικών κατηγοριών καταναλωτών.
 2. Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, γίνεται χρήση κατάλληλων δελτίων εφοδιασμού.
 3. Κατά τη θέση σε εφαρμογή αυτών των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ιδίως:
  • Οι κατηγορίες μέσων μεταφοράς ή καταναλωτών, για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια στον εφοδιασμό, καθώς και οι ενδεχόμενες εξαιρέσεις
  • Οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ισχύουν τα μέτρα περιορισμού του εφοδιασμού των καταναλωτών
  • Οι υπηρεσίες που εκδίδουν δελτία εφοδιασμού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάθεση των δελτίων εφοδιασμού στους καταναλωτές
  • Το χρονικό διάστημα της ισχύος των μέτρων περιορισμού του εφοδιασμού των καταναλωτών
  • Η χρονική προθεσμία και η περιοδικότητα των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
  • Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των επιπτώσεων τους
  • Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση των μέτρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και την περίπτωση ΣΤ του παρόντος άρθρου.Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Άρθρο 7 "Εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης"
1.  
  Κριτήρια Επιλογής Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης
 1. Κατά τη θέση σε Εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. και για την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης συνυπολογίζονται τα οφέλη και το κόστος σύμφωνα με κριτήρια στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:.
  • Το μέγεθος, η φύση και η έκταση της Σ.Δ.Ε., με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα για τις κινήσεις αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων στην ελληνική αγορά, τις δυνατότητες αποθήκευσης και διακίνησης, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα του μέτρου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εφαρμογής του, σε σχέση με τα αποτελέσματα από τυχόν εφαρμογή άλλων μέτρων, την κατηγορία, τη διάρκεια και το μέγεθος των συνεπειών της προς αντιμετώπιση Σ.Δ.Ε.
  • Η εκτιμώμενη επίπτωση της εφαρμογής του μέτρου στην ομαλή λειτουργία της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων της χώρας και στο διακοινοτικό εμπόριο, ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή των υφιστάμενων συμβάσεων προμήθειας, διακίνησης και πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στις παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας και στο επίπεδο διαβίωσης των καταναλωτών
  • Η δυνατότητα κατηγοριών καταναλωτών να υποκαταστήσουν πετρελαιοειδή προϊόντα με άλλα καύσιμα και γενικότερα η αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου εθελοντικής φύσης
 2. Ειδικά για τη λήψη μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την προσφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών:
  • Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών περίθαλψης
  • Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • Αρχές για την τήρηση δημοσίας τάξης και εθνικής άμυνας
  • Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας
  • Κατηγορίες καταναλωτών ή γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες
 3. Σε περίπτωση ενεργοποίησης των διαδικασιών που προβλέπονται στην Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.09.2009 σχετικά με την υποχρέωση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρέλαιο ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών.
2.  
  Ενδεικτική Ακολουθία Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης Η ενδεικτική ακολουθία των μέτρων που υιοθετούνται κατά την εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. είναι η εξής:.
 1. Εφαρμογή μέτρων επηρεασμού της ζήτησης πετρελαιοειδών προϊόντων:
  • Εθελοντική μείωση της ζήτησης
  • Περιορισμός της κίνησης μέσων μεταφοράς
  • Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας
  • Περιορισμός της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων
  • Υποκατάσταση καυσίμων
  • Περιορισμός εφοδιασμού καταναλωτών από πρατήρια διάθεσης πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων
 2. Εφαρμογή μέτρων επηρεασμού της προσφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων:
  • Μείωση ύψους υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων
  • Περιορισμός των εξαγωγών
  • Διάθεση αποθεμάτων
  • Αύξηση του ποσοστού ανάμειξης των βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα
  • Επιβολή ανωτάτου ορίου στον εφοδιασμό πρατηρίων πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Υποχρεωτική παραγωγή συγκεκριμένων πετρελαιοειδών προϊόντων
3.  
  Έκθεση Κόστους Οφέλους και Ανάλυσης Επιπτώσεων Μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού εκπονεί έκθεση σχετικά με την αποτίμηση του οφέλους και του κόστους κάθε μέτρου έκτακτης ανάγκης καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 8
1.  
  Όροι και στάδια άρσης των μέτρων αντιμετώπισης Σ.Δ.Ε. α) Εφόσον αποφασισθεί Τερματισμός εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. ή του συγκεκριμένου Μέτρου Έκτακτης Ανάγκης, αίρονται ολικά ή σταδιακά τα εφαρμοσθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού. Στην περίπτωση αυτή επαναφέρεται η συνήθης συχνότητα υποβολής στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος για τους κατόχους Αδειών και για τους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. β) Η σταδιακή άρση των μέτρων γίνεται με προτεραιότητα στα επαχθέστερα και με αντίστροφη σειρά από τη σειρά εφαρμογής τους. γ) Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ολική ή σταδιακή άρση των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α. απαιτείται να περιλαμβάνει ιδίως τα εξής: αα) Το χρονοδιάγραμμα προσαρμογής του ύψους της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αν κατά τη διάρκεια της Σ.Δ.Ε. αυτό μεταβλήθηκε. ββ) Το χρονοδιάγραμμα για την άρση των περιορισμών στην κατανάλωση εφόσον έχουν τεθεί.
Άρθρο 9 "Επιτροπή Συντονισμού Εφαρμογής Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης"
1.  
  Αναλόγως των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που τίθενται σε εφαρμογή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται Επιτροπή Συντονισμού Εφαρμογής Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, αποτελούμενη από τους Γενικούς Γραμματείς των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργείων, η οποία έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών, δράσεων, πράξεων και αποφάσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης περιλαμβανομένης και της εισήγησης στον καθ ύλην αρμόδιο ή κατά περίπτωση στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη θέσπιση κυρώσεων σχετικά με την παράβαση του οικείου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013 και πέραν αυτών που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 6, περίπτωση ΣΤ του παρόντος.
2.  
  Η Επιτροπή Συντονισμού Εφαρμογής Μέτρων συγκαλείται αμέσως μετά από τη θέση σε Εφαρμογή των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης. Οι εργασίες της Επιτροπής Συντονισμού Εφαρμογής Μέτρων παύουν εφόσον αποφασισθεί ο τερματισμός εφαρμογής των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης.
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σχετικά με την εφαρμογή των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και την αρμονική συνεργασία των δύο επιτροπών
Άρθρο 10
1.  
Παραπομπές Όπου στο παρόν Σχέδιο γίνεται παραπομπή σε «διατάξεις άλλων νομοθετημάτων» και σε «Υπηρεσίες», οι παραπομπές γίνονται στις διατάξεις αυτές όπως εκάστοτε ισχύουν ή στις Υπηρεσίες όπως εκάστοτε διαρθρώνονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δελτίο Καταγραφής Μεταφορικών Μέσων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δελτίο Περιοδικής Αναφοράς Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δελτίο Περιοδικής Αναφοράς Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης Περιλαμβάνει τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Υποδείγματα των εντύπων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Συνδρομή αρμόδιων υπηρεσιών 1.Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες συντρέχουν, όπου απαιτηθεί, με όλα τους τα μέσα (προσωπικό, υλικά, εφόδια, οχήματα, μηχανήματα, πλοία κ.λπ.) πλην εκείνων που απαιτούνται κάθε φορά για την εκτέλεση δράσεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και άμυνα της Χώρας: 1)την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, στη ρύθμιση της διάθεσης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και στην εποπτεία της εκτέλεσης του Σ.Μ.Ε.Α. και των προβλεπόμενων μέτρων έκτακτης ανάγκης, 2)την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη συλλογή των στοιχείων που προβλέπονται στο Σ.Μ.Ε.Α. 2.Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης των Υπουργείων, στα οποία υπάγονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συντρέχουν την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α. 3.Το Υπουργείο Οικονομικών: 1)χορηγεί τις απαιτούμενες πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ομαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται, 2)καθορίζει, αν απαιτείται, οικονομικά ή άλλα αποκαταστατικά μέτρα, που θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, 3)εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών του για την διευκόλυνση εκτελωνισμού πετρελαιοειδών προϊόντων. 4.Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει, αν απαιτηθεί, σε ετοιμότητα τον Κρατικό Μηχανισμό και ειδικότερα τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, προς αντιμετώπιση της Σ.Δ.Ε. σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το συντονισμό των λοιπών εμπλεκόμενων Υπουργείων σε ό,τι αφορά στη συμβολή τους στην υλοποίηση των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται, αν απαιτηθεί, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Επιτροπή Διαχείρισης Σ.Δ.Ε. σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, κοινοποιώντας όλα τα σχετικά επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και αξιολόγηση των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α. 5.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθορίζει τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην υλοποίηση των μέτρων του Σ.Μ.Ε.Α. 6.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κινητοποιεί όλες τις Υπηρεσίες του για τη συνδρομή της Επιτροπής Διαχείρισης Σ.Δ.Ε. του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πληροφορεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την εξέλιξη της Σοβαρής Διαταραχής του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα και τα μέτρα που λαμβάνονται. Ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της Σοβαρής Διαταραχής του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα και τα υιοθετούμενα μέτρα. 7.Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, προβαίνει σε επίταξη των απαιτούμενων πλοίων ή πλωτών γενικώς μέσων για τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων, εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007. Κινητοποιεί τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και όλο το απαιτούμενο Προσωπικό και Μέσα για να συμβάλλουν στην υλοποίηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπου αυτό απαιτηθεί. 8.Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κινητοποιεί, αν απαιτηθεί, όλες τις Υπηρεσίες του, οι οποίες συντρέχουν την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα για την διευκόλυνση της εποπτείας της εφαρμογής των μέτρων έκτακτης ανάγκης προς αντιμετώπιση της Σοβαρής Διαταραχής του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας και των συνημμένων παραρτημάτων της Α και Β αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 10 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Την από 9.8.2013 Πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και σε Πετρελαιοειδή Προϊόντα.
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Έγκριση Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης Εγκρίνεται το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 και 5 του ν. 3054/2002 (Α 230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013 (Α 43), το κείμενο του οποίου μαζί με τα προσαρτημένα σε αυτό Παραρτήματα έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/3054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3054 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Δ1/16421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Δ1_16421 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Δ1/Β/7364 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Δ1_Β_7364 2012
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/119/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/119_ΕΕ 2009
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
ΝΟΜΟΣ 2010/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/994 2010
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). 2013/4123 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία