ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32/1-11-2013

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 159).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 1.Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη: 1)Ο Υπουργός Εξωτερικών, 2)Ο Υπουργός Οικονομικών, 3)Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 4)Ο Υπουργός Εσωτερικών, 5)Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 6)Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 7)Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 8)Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 9)Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, 10)Ο Υπουργός Επικρατείας, 11)Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.» Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
  • Τις διατάξεις α) των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), β) των π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...» (Α΄ 213), 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (Α΄ 147) και του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152), γ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153). δ) της Υ301/25-6-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
  • Την 12/8-7-2013 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» .
  • Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/Υ301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ301 2013
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/12 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία