ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/11/11-4-2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι όροι υπό τους οποίους γίνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και η μείωση της ονομαστικής αξίας ή μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε κοινές μετοχές ή άλλους τίτλους κεφαλαίου κατηγορίας 1, που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 είναι οι ακόλουθοι: 1) Εάν: (α) αφού ληφθούν υπόψη τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3864/2010 σχέδιο αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος, με εξαίρεση αυτά της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1β του ως άνω άρθρου, η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος εξακολουθεί να είναι αρνητική και (β) το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης στο Ταμείο προκειμένου να αποκατασταθεί η συμμόρφωσή του με το ελάχιστο ύψος των εποπτικών κεφαλαίων, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας πράξης τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών ή τη μείωση της ονομαστικής αξίας ή τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν εκδοθεί είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή με την ακόλουθη σειρά: αα) Πρώτα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της οποίας θα εισφερθούν νέα κεφάλαια. Σε περίπτωση μη λήψης του ως άνω μέτρου θα είναι δυνατή η υπαγωγή του πιστωτικού ιδρύματος στα μέτρα των άρθρων 8 ή/και 63Β και επόμενα του ν. 3601/2007 και στις διατάξεις του ν. 3458/2006. ββ) Στη συνέχεια, και εφόσον χρειασθεί, μείωση της ονομαστικής αξίας τυχόν προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1,, ή μετατροπή αυτών σε κοινές μετοχές κατά τους ακόλουθους όρους: ααα) Αν η κεφαλαιακή ενίσχυση που απαιτείται προκειμένου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος να ισούται με το μηδέν υπερβαίνει την αξία των εκδοθεισών προνομιούχων μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό. βββ) Αν η κεφαλαιακή ενίσχυση που απαιτείται προκειμένου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος να ισούται με το μηδέν δεν υπερβαίνει την αξία των εκδοθεισών προνομιούχων μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών μειώνεται κατά τρόπο ώστε να απορροφώνται τυχόν εναπομένουσες ζημίες, και κατά το υπόλοιπο μέρος τους, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος. γγ) Τέλος, εάν, παρά τη μείωση της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1, τίτλων της ίδιας τάξης, η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος εξακολουθεί να είναι αρνητική, τότε μειώνεται η ονομαστική αξία ή μετατρέπονται σε κοινές μετοχές οι λοιποί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος κατά τους ακόλουθους όρους: ααα) Αν η κεφαλαιακή ενίσχυση που απαιτείται προκειμένου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος να ισούται με το μηδέν υπερβαίνει την αξία των λοιπών εκδοθεισών υποχρεώσεών του, η ονομαστική αξία των υποχρεώσεων αυτών μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό. βββ) Αν η κεφαλαιακή ενίσχυση που απαιτείται προκειμένου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος να ισούται με το μηδέν δεν υπερβαίνει την αξία των λοιπών εκδοθεισών υποχρεώσεών του, η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών μειώνεται κατά τρόπο ώστε να απορροφώνται τυχόν εναπομένουσες ζημίες, και κατά το υπόλοιπο μέρος τους, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος. 2) Εάν, αφού ληφθούν υπόψη τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3864/2010 σχέδιο αναδιάρθρωσης το πιστωτικού ιδρύματος, με εξαίρεση αυτά της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1β του ως άνω άρθρου, η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι θετική αλλά το πιστωτικό ίδρυμα εξακολουθεί να έχει ανάγκη από κεφαλαιακή ενίσχυση προκειμένου να αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή του με το ελάχιστο ύψος των εποπτικών κεφαλαίων, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Πράξης τη μετατροπή (εν μέρει ή εν όλω) των προνομιούχων μετοχών και των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν εκδοθεί είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή με την ακόλουθη σειρά: α) Πρώτα τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών. β) Στη συνέχεια τη μετατροπή των λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης κατά τη σειρά κατάταξής τους.
Άρθρο 2 "1.. Πριν την εισήγησή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη των μέτρων του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6α παρ. 4 του ν.3854/2010, εκτιμητή ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, και του αναθέτει να [...]"
2.  
  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί εγκαίρως η ανωτέρω αποτίμηση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, αυτή διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις ως προς τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος
3.  
  Η αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη:
 1. για την επαλήθευση της ύπαρξης των προϋποθέσεων μείωσης της ονομαστικής αξίας ή μετατροπής των τίτλων κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος
 2. για τον υπολογισμό της έκτασης της μείωσης της ονομαστικής αξίας ή της απομείωσης της αναλογίας συμμετοχής των υφιστάμενων μετοχών ή της μετατροπής τους κατά περίπτωση
 3. για τον υπολογισμό της έκτασης της μείωσης της ονομαστικής αξίας ή της μετατροπής των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος
 4. για να εξασφαλισθεί ότι τυχόν απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος αναγνωρίζεται πλήρως κατά το χρόνο στον οποίο πραγματοποιείται η μείωση της ονομαστικής αξίας ή η μετατροπή των τίτλων κεφαλαίου
4.  
  Η αποτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από τη δημοσίευση και μετά της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 6α του ν. 3864/2010.
5.  
  Η αποτίμηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος:
 1. επικαιροποιημένο ισολογισμό και την έκθεση για την οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος,
 2. ανάλυση και εκτίμηση της λογιστικής αξίας του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος,
 3. κατάλογο των εκκρεμών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος, όπως εμφανίζονται στα βιβλία και αρχεία του, με υπόδειξη της σειράς κατάταξής τους σύμφωνα με το νόμο,
 4. κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που διακρατεί το πιστωτικό ίδρυμα για λογαριασμό τρίτων προσώπων.
 5. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα στοιχεία υπό β’ ανωτέρω μπορούν να συμπληρώνονται από εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος υπολογιζόμενα με βάση την αξία της αγοράς.
Άρθρο 3
1.  
  Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που υπόκεινται σε μετατροπή, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος,
 1. καταρχήν, στο ύψος του ποσού στο οποίο κάθε είδος υποχρέωσης μειωμένης εξασφάλισης θα αντιστοιχούσε στην περίπτωση κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση, διαιρούμενο με την [τιμή διάθεσης] των νέων κοινών μετοχών, ως υποδεικνύεται κατωτέρω, και στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό μετοχών, και
 2. στην περίπτωση κατά την οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη παράσχει κεφαλαιακή ενίσχυση στο πιστωτικό ίδρυμα και δεν έχει αποχωρήσει από τη μετοχική του σύνθεση και, επιπλέον, η συμμετοχή αυτή αντιμετωπίζεται ως κρατική ενίσχυση, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, στο ύψος της εύλογης αξίας της κάθε υποχρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται εμπορικά, διαιρούμενου με την τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών, ως υποδεικνύεται κατωτέρω, και στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό μετοχών
2.  
  Δεν καταβάλλεται κανένα ποσό σε μετρητά για τα προκύπτοντα κατά τον ανωτέρω υπολογισμό και πριν τη στρογγυλοποίηση κλάσματα κοινών μετοχών. 3 Η τιμή διάθεσης της κοινής μετοχής προκύπτει σύμφωνα με την αξία που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010 στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.
Άρθρο 4
1.  
  Πριν τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, εάν το ύψος της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλότερο από το ποσό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει άμεσα ως προς την κατάσταση αυτή την Τράπεζα της Ελλάδος. Χωρίς καθυστέρηση, η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή τη μετατροπή ή τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πράξη. Κατόπιν της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδας και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 απόφαση.
2.  
  Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών, η μείωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος.
3.  
  Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, η μείωση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την έκδοση της ανωτέρω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
4.  
  Στην περίπτωση της μετατροπής, η μετατροπή προκύπτει ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ανωτέρω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου οπότε και οι εκδιδόμενες νέες κοινές μετοχές ή άλλοι τύποι κεφαλαίου κατηγορίας 1 κατανέμονται στους κατόχους των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας Πράξης. Η αύξηση κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην αξία των μετατρεπόμενων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, ιδιώτες επενδυτές αναλάβουν τις νέες μετοχές και πριν διατεθούν στο Ταμείο τυχόν εναπομένουσες μετοχές.
5.  
  Στην περίπτωση της μετατροπής οι ιδιώτες επενδυτές κάτοχοι υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης εγγράφονται στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου μέσω του πιστωτικού ιδρύματος και οι μετοχές που αποκτούν τηρούνται, με μέριμνα του πιστωτικού ιδρύματος, σε ειδικό λογαριασμό μέχρι την απόδοσή τους στον κάθε επενδυτή. Η συμμετοχή τους στην αύξηση μέσω της μετατροπής λογίζεται ως εισφορά σε χρήμα καταβαλλόμενη δια συμψηφισμού. Για την ορθή απόδοση των εν λόγω μετοχών στους κυρίους τους, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους κατόχους υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης για την ολοκλήρωση της μετατροπής και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να αναλάβουν τις μετοχές τους.
6.  
  Η ονομαστική αξία των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης μειώνεται ως απαιτείται
Άρθρο 5
1.  
  Η μετατροπή ή μείωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, πραγματοποιείται ως ακολούθως: Το πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3864/2010 αναλυτικό κατάλογο των ανωτέρω υποχρεώσεων και απαιτήσεων συνοδευόμενο από τις προτάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις αυτές μπορούν να υπαχθούν στα μέτρα που προβλέπονται στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010. Στην πρότασή του το πιστωτικό ίδρυμα εξειδικεύει: (α) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να ενεργοποιηθούν τυχόν εγγυήσεις που έχει παράσχει ή/και για τη μη καταβολή των σχετικών μερισμάτων ή τόκων, (β) συγκεκριμένες νομικές ενέργειες για την υποκατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος στις υποχρεώσεις τρίτων νομικών προσώπων που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύματος, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε συμβατικών διατάξεων που διέπουν τις εκδόσεις των σχετικών υποχρεώσεων, (γ) οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 6α παρ. 2 του ν. 3864/2010 στις ανωτέρω υποχρεώσεις.
Άρθρο 6
1.  
  Για την αποτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει ως εκτιμητή πρόσωπο που είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου των Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή μία δίκαιης και αντικειμενικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος.
2.  
  Η αποτίμηση της παραγράφου 9 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 αποτυπώνει:.
 1. Τη μεταχείριση που θα είχαν οι μέτοχοι και κάτοχοι υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση αμέσως πριν την έκδοση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010.
 2. Τη μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι μέτοχοι και κάτοχοι υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος με βάση την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010.
 3. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των στοιχείων α’ και β’ ανωτέρω
3.  
  Η εν λόγω αποτίμηση:
 1. Βασίζεται στην υπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ετίθετο σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης αμέσως πριν την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
 2. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 δεν θα είχε εκδοθεί.
 3. Δε λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση ή έκτακτη παροχή ρευστότητας προς το πιστωτικό ίδρυμα.
 4. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Αθήνα, 11 Απριλίου 2014.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 6, 11 και 12 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δευτέρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Την ανάγκη ρύθμισης: α) της διαδικασίας ορισμού των ανεξάρτητων ελεγκτών της παρ. 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, β) του περιεχομένου των ανεξάρτητων αποτιμήσεων και της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, γ) των μεθόδων αποτίμησης των τίτλων κεφαλαίου υβριδικού κεφαλαίου και μειωμένης εξασφάλισης που μειώνονται ή μετατρέπονται κατά το άρθρο 6α του ν. 3864/2010 και δ) των λεπτομερειών για την τυχόν αποζημίωση των κατόχων των τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 6α του ν. 3864/2010.
 • Το γεγονός, ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, τα μέτρα των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 6α συνιστούν μέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία µε το ν. 3458/2006 (Α΄ 94).
 • Την από 15.3.2012 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με το ν. 4060/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης» (Α΄ 65).
 • Το γεγονός ότι, προκειμένου το οικονομικό βάρος της διάσωσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, που κρίνεται βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος να μην αναλαμβάνεται μόνο και κατ’ αρχήν από τους φορολογούμενους, ότι προτού χορηγηθεί σε μια τράπεζα οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης, είτε πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση είτε για μέτρο ενίσχυσης απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε δυνατό μέτρο ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της από την ίδια την τράπεζα.
 • Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 23-110.
 • Την από 10-4-2014 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/3864 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3864 2010
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2006/3458 2006
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Περί ιδρύσεως Ταμείου ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας. 2010/3864 2010
Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε[...]" 2012/4060 2012
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία