ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/5/14-2-2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Πολιτική, στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Πρόεδρος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2.Αποστολή της Διυπουργικής Επιτροπής είναι η χάραξη και ο συντονισμός των πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας για τη Βιομηχανία, με άρση αντικινήτρων, αφαίρεση γραφειοκρατικών εμποδίων και με ενεργητικές πολιτικές ανταγωνιστικότητας, με στόχο την αύξηση της εξωστρεφούς βιομηχανικής παραγωγής, των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν καινοτομία και των παραγωγικών επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που αφορούν στις ποικίλες αλυσίδες αξίας της οικονομίας («κατακόρυφες πολιτικές») ή έχουν επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και στο επιχειρηματικό περιβάλλον («οριζόντιες πολιτικές»). 3.Στο πλαίσιο της αποστολής της, έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι ενδεικτικά: 1)Ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων της βιομηχανικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, 2)Η διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για την επίτευξη των στόχων συνολικά, και ειδικότερων Οδικών Χαρτών για επιμέρους πολιτικές που παρουσιάζουν συνθετότητα, 3)Ο συντονισμός και ο έλεγχος συμβατότητας των πολιτικών των Υπουργείων με τη βιομηχανική πολιτική στον βαθμό που την επηρεάζουν 4)Η διαμόρφωση και εφαρμογή εργαλείων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εξεταζόμενων πολιτικών, μέτρων και δράσεων, και η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της προόδου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους. 4.Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου μετά από πρόσκληση και άλλοι Υπουργοί ή Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί κατά λόγο αρμοδιότητας. 5.Τα μέλη απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί. 6.Στην Επιτροπή μπορεί να καλούνται για παροχή γνώμης στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολουθεί ως μόνιμος εμπειρογνώμονας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 7.Η Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με εισηγητή τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. 8.Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 15 παρ. 2γ και 3, 16, 25 παρ. 1, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • Το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα η τόνωση της βιομηχανίας και των δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από αυτήν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων,
  • Την ανάγκη σύστασης Διυπουργικής Επιτροπής για τη χάραξη νέας στρατηγικής και τον συντονισμό των πολιτικών για τη βιομηχανία,
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-02-14 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία