ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/7/27-2-2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως προς τους όρους αυτής που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, εφόσον οι όροι αυτοί εγκριθούν προηγουμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 προσυμβατικού ελέγχου και κυρωθούν από τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 (i) του Σχεδίου Σύμβασης, με στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. 2.Την παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού για τη συνυπογραφή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρ. 1. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την από 25.2.2014 εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.
 • Το κεφάλαιο Β΄ ΙΙ του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015» (Α΄ 151), όπου αποτυπώνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6Α του Ν. 2362/1995 Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων της περιόδου ετών 2011-2015, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141).
 • Το σημείο ΙΙΙ «Ακίνητη Περιουσία» του πίνακα που περιέχεται στο Παράρτημα ΙV «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28/2012).
 • Το Τμήμα ΙΙ του Κεφαλαίου «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α/ 222).
 • Τις υπ’ αρ. 225/07.01.2013 (Β/ 15) και 234/25-4-2013 (Β/ 1020), περίπτωση 39 του Κεφαλαίου ΙΙΙ ) αποφάσεις της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70).
 • Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στους προεπιλεγέντες επενδυτές για την υποβολή προσφορών για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
 • Την ανάγκη άμεσης έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της Ελληνικό Α.Ε.
 • Την από 27-2-2014 πρόταση του Πρωθυπουργού.
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το γεγονός ότι μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών από τους προεπιλεγέντες επενδυτές και προ της ανάδειξης πλειοδότη και της υπογραφής της Σύμβασης, θα αξιολογηθεί βάσει του προσφερόμενου τιμήματος κατά πόσον η σύναψη της Σύμβασης είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Το γεγονός ότι μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη και προ της υπογραφής της Σύμβασης θα έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου της Σύμβασης.
 • Το γεγονός ότι όρος για τη θέση της Συμβάσεως σε ισχύ αποτελεί η με νόμο κύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων,
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αυτή προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 46 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 10 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 , 3, 5, 9, 18 και 19 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», (Α΄ 152), ιδίως δε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5δ του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1995/2362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2362 1995
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015. 2011/3985 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο[...]" 2012/4046 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία