ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/8/11-3-2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαίων απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή των έργων: (α) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας, (β) Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, (γ) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς, (δ) Περιφερειακή Οδός Κατερίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με τις ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, υπάγονται εφεξής στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων: 1)5639/28-8-2012 (τ. ΑΑΠ 285) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο Μαυρονερίου, αφενός στα τμήματα α) από Α/Κ Μυγδονίας Χ.Θ. 0+680 μέχρι Χ.Θ. 5+800 (τμήμα Α) και από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+840 (Α/Κ Καμάρας), β) στον Α/Κ νέας Σάντας από Χ.Θ. 6+756 έως 6+891 και αφετέρου από ανισόπεδο κόμβο Καμάρας Χ.Θ. 1+840 (τμήμα Νέας Σάντας) μέχρι ανισόπεδο κόμβο Νέας Σάντας Χ.Θ. 6+750 (τμήμα Νέας Σάντας) στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Κιλκίς». Απαλλοτριούμενη έκταση 791.861,13 τ.μ. με προεκτιμώμενη δαπάνη 3.400.000,00 €. 2)5506/23-07-2012 (τ. ΑΑΠ 263) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης», Χ.Θ. 0+000 έως 1+000 επί του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+450 επί του οδικού άξονα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Απαλλοτριούμενη έκταση 149.122,00 τ.μ. με προεκτιμώμενη δαπάνη 25.000.000,00 €. 3)2737/9-4-2013 (τ. ΑΑΠ 151) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς» στην Π.Ε. Κιλικίς. Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+163,23. Απαλλοτριούμενη έκταση 231.994,21 τ.μ. με προεκτιμώμενη δαπάνη 2.000.000,00 €. 4)5758/28-8-2012 (τ. ΑΑΠ 285) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης». Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 10+227,48. Απαλλοτριούμενη έκταση 611.346,50 τ.μ. με προεκτιμώμενη δαπάνη 7.500.000,00 €. 2.Στις απαλλοτριούμενες με τις ανωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εκτάσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν τον καθορισμό της τιμής μονάδας της αποζημίωσης και την καταβολή αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 του ίδιου κώδικα (ν.2882/2001). Η ισχύς της παρούσας πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το γεγονός ότι τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, Μακεδονία - Θράκη, Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει υποβληθεί από τις Ελληνικές Αρχές στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. και υλοποιείται σταδιακά με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • α) Την 130222/5-9-2003 κοινή απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης Κιλκίς - Δοϊράνης, τμήμα από κόμβο Εγνατίας μέχρι Α/Κ Μαυρονερίου» και β) 127959/13-7-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ. 130222/5-9-2003 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο ‘’Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη από κόμβο Εγνατίας οδού μέχρι τον Α.Κ. Μαυρονερίου».
 • α) Την οικ. 130761/5-2-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Ανισόπεδος Κόμβος (Κ16) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑ.Θ.Ε.)». β) Την 166769/8-10-2013 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της α.π.οικ.130761/5-2-2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Ανισόπεδος Κόμβος (Κ16) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.)’’ στο νομό Θεσσαλονίκης».
 • Την οικ. 195213/11-1-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Υποδομών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος “Ανισόπεδος κόμβος Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς’’ του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη».
 • Την οικ. 123860/5-3-2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Γεωργίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Περιφερειακός δρόμος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ’’ Ν. Πιερίας».
 • Το γεγονός ότι οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων των έργων του θέματος έχουν ήδη κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και υφίσταται άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επί των εν λόγω ακινήτων προκειμένου να καταστεί δυνατόν να ανταποκριθεί το Δημόσιο στις συμβατικές του υποχρεώσεις για παράδοση των χώρων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των έργων και να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους μέσα στις συμβατικές προβλεπόμενες προθεσμίες και
 • Την 3590/7-3-2014 σχετική εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 • Την παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος,
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (17 Α΄), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα» (18 Α΄), και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του άρθρου 125 του ν.4070/2012 (82 Α).
 • Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).
 • Τις ΠΚΜ/5949/25-6-2009, ΕΔΑ/ΚΜ/1407/15-3-2011, ΕΔΑ/ΚΜ/3643/28-6-2011 και ΕΔΑ/ΠΚΜ/5440/19-9-2011 αποφάσεις χρηματοδότησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις οποίες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 αντίστοιχα τα παρακάτω έργα: (α) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας, Π/Υ 58.000.000,00 €. (β) Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Π/Υ 115.400.000,00 €. (γ) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς, Π/Υ 28.000.000,00 €. (δ) Περιφερειακή Οδός Κατερίνης, Π/Υ 65.500.000,00 €.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 π.δ. περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων, ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν Εθνικών οδών κ.λπ.» (214 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του ν. 947/1979 (169 Α΄), για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το π.δ. 929/1979 (259 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (94 Α΄).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/123860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/123860 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/929 1979
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία