ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/9/27-3-2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 48+497».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με τις ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπάγονται εφεξής στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων:
 1. 1022026/970/Δ0010/12-03-2010 (τ. ΑΑΠ 97) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορρά-Νότου, τμήμα χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 22+500, στα Δ.Δ. Αγ.
 2. Νικολάου, Δ.Δ. Βόνιτσας, Δ.Δ. Παλιάμπελων, του Δήμου Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
 3. 1038999/1663/Δ0010/21-07-2010 (τ. ΑΑΠ 345) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορρά - Νότου, τμήμα χ.θ. 22+500 έως χ.θ. 26+800» στα Δ.Δ. Θυρίου Δ.Δ. Παλιάμπελων του Δήμου Ανακτορίου, του Ν. Αιτωλ/νίας».
 4. 1031776/1367/Δ0010/20-04-2010 (τ. ΑΑΠ 166) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορρά - Νότου, τμήμα χ.θ. 26+800 έως χ.θ. 35+000» στους Δήμους Ανακτορίου και Μεδεώνος, του Ν. Αιτωλ/νίας».
 5. 1081183/3627/Δ0010/21-07-2010 (τ. ΑΑΠ 334) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου, τμήμα χ.θ. 35+000 έως ΠΕΡΑΣ, στους Δήμους Μεδεώνος και Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
2.  
  Στις απαλλοτριούμενες με τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις εκτάσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν τον καθορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώ­σεων Ακινήτων. Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τη σπουδαιότητα του έργου για την ανάπτυξη μεγάλου μέρους της Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα της Ηπείρου και νήσων του Ιονίου.
 • Την 103006/9-4-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Πολιτισμού, «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το οδικό έργο “ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ”».
 • Την 966/ΜΣ810/18-11-2008 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ έγκρισης της οριστικής μελέτης του έργου.
 • Το γεγονός ότι ο Οδικός Άξονας Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Β-Ν αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου (οριζόντιος άξονας 52), ως κλάδος του Δυτικού Άξονα Β-Ν (Ιόνια Οδός), όπως προκύπτει από την ΔΜΕΟ/ο/7157/ε/1042/2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2631 Β΄).
 • Το γεγονός ότι το έργο «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 48+497» συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α.
 • Το γεγονός ότι οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή του έργου του θέματος έχουν ήδη κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και υφίσταται άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επί των εν λόγω ακινήτων προκειμένου να καταστεί δυνατόν να ανταποκριθεί το Δημόσιο στις συμβατικές του υποχρεώσεις για παράδοση των χώρων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του έργου και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του μέσα στις συμβατικά προβλεπόμενες προθεσμίες.
 • Την σχ. 1608/13-3-2014 εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 • Την παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος.
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/2001 (17 Α΄), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα» (18 Α΄), και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του άρθρου 125 του Ν. 4070/2012 (82 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων, ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν Εθνικών οδών κ.λπ.» (214 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 (169 Α΄), για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το π.δ. 929/1979 (259 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 2052/1992 (94 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Προεδρικού διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».
 • Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).
 • Το Π.Δ. 85/2012 (141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (152 Α΄).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1022026/970/Δ0010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1022026_970_Δ0010 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1031776/1367/Δ0010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1031776_1367_Δ0010 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1038999/1663/Δ0010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1038999_1663_Δ0010 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1081183/3627/Δ0010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1081183_3627_Δ0010 2010
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/929 1979
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία