ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/19/21-7-2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Η παράγραφος 1 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομικών, ως μέλη. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του, ο Υπουργός Οικονομικών. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.» 2.Η παράγραφος 2 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.» 3.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται. 4.Στην παράγραφο 4 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:« 1)την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.)». 5.Στην 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:« 5.Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική ανατίθενται στον Δημήτριο Λιάκο του Κωνσταντίνου, ειδικό σύμβουλο στο Πολιτικό Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου εποπτεύει τη γραμματειακή υποστήριξή του, μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεών του και παρακολουθεί τον συντονισμό των δράσεων των μελών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.» Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • την υπ’ αρ. 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 24),
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/3 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία