ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/2/6-2-2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται το Κυβερνητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, και ως μέλη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναπληρώνει τον Πρωθυπουργό σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
2.  
  Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα άλλα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί καλούνται κάθε φορά από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί, επίσης, να καλούνται για παροχή γνώμης στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 2
1.  
  Το Κυβερνητικό Συμβούλιο, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού αποφασίζει για κάθε θέμα γενικότερης σημασίας, λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας των Υπουργείων και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και από τα άλλα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Επίσης, συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτό ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων που προβλέπονται στα άρθρα 15 παρ. 1 περίπτ. α, γ, δ, ε, στ, και 17, 20, 21, 22 και 23 του Π.δ. 63/2005.
Άρθρο 3
1.  
  Το Κυβερνητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το συγκαλεί ο Πρωθυπουργός
Άρθρο 4
1.  
  Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρούσας, για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3, 10, 11 και 12 του Π.δ. 63/2005.
Άρθρο 5
1.  
  Η Κυβερνητική Επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.δ. 63/2005, καταργείται. Επίσης, καταργούνται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 παρ. 1 περίπτ. γ, δ, ε στ, και 20, 21, 22 και 23 του Π.δ. 63/2005 συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 2, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 παρ. 1, 46 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
 • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-02-06 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία