ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/35/22-10-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, κατά πέντε (5). Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από την, καθοριζόμενη στην 1/30.9.2015 κοινή απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνία σύστασης (23.9.2015) του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκαν ως παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
  • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
  • Την Υ5/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη» (Β΄ 2109).
  • Την 1/30-9-2015 κοινή απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα» (Β’ 2167).
  • Το 2/66304/ΔΠΓΚ/20-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - Τμήμα Ζ΄, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2015 και εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000,00) ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23-660), και για τα επόμενα έτη, από πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την από 9.10.2015 πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/1 2015
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία