ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/39/2-11-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο των Σχεδίων Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδος και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο των Σχεδίων Σύμβασης Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β) ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω συμβάσεις. 2.Την παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνυπογραφή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των Συμβάσεων Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β), καθώς και τυχόν άλλων συμβάσεων τροποποιητικών, παρακολουθηματικών ή εκτελεστικών των ως άνω συμβάσεων παραχώρησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄152), όπως ισχύουν, β. των άρθρων 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄98), γ. του κεφαλαίου Β΄ ΙΙ του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015» (Α΄ 151), δ. του Παραρτήματος ΙV «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28), ε. του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), στ. της περ. 4.4 της Παραγράφου Γ του άρθρου 3 του Μέρους Β του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), ζ. της 195/27.10.2011 (Β΄ 2501) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, η. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18).
  • Τις από 4 Φεβρουαρίου 2014 Προσκλήσεις της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στους προεπιλεγέντες επενδυτές για την Υποβολή Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ομάδας Α και Β του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Την από 25.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. με την οποία ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία FRΑΡΟRΤ ΑG - SLΕΝΤΕL Ltd.
  • Το γεγονός, ότι μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή και προ της υπογραφής των Συμβάσεων Παραχώρησης, θα έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των Σχεδίων των Συμβάσεων Παραχώρησης.
  • Την ανάγκη άμεσης έγκρισης των Σχεδίων Σύμβασης παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β).
  • Την από 12.08.2015 εισήγηση του Δ.Σ. της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
  • Το γεγονός ότι όρος για τη θέση των Συμβάσεων Παραχώρησης σε ισχύ αποτελεί η με νόμο κύρωσή τους από τη Βουλή των Ελλήνων.
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία