ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/3/6-2-2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών (αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) και Οικονομικών, ως μέλη. 2.Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης μετέχουν Υπουργοί ή Αναπληρωτές Υπουργοί άλλων Υπουργείων και ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. εφ’ όσον καλούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. 3.Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη αυτού. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό. 4.Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: 1)το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς. 2)την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της Κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση του Δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά Όργανα για θέματα αρμοδιότητάς τους. 6.Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Υπουργείου Οικονομικών ή/και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. Με απόφαση του Συμβουλίου, εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του δύνανται να ανατίθενται, με σύμβαση έργου, σε εξωτερικούς τεχνικούς, οικονομικούς ή/και νομικούς συμβούλους. 7.Για τη λειτουργία του Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98). Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-02-06 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία