ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/40/5-11-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής: - Δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών. - Πέντε (5) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων. - Δέκα (10) θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985/Α΄137 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκαν ως παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005/Α΄98) και ισχύουν.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
  • Το Π.δ. 73/2015/Α΄116 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  • Την Υ10/25-9-2015/Β΄2109 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα».
  • Το 2/69776/4-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού -Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - Τμήμα Ε΄, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους πενήντα τριών χιλιάδων (53.000,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2015 και διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και για τα επόμενα έτη, από πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την 2317/23-10-2015 πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ10 2015
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία