ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)/2015/44
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2015-12-05
ΦΕΚ: Α/2015/165 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90).

Άρθρο 1


 1. Πριν την εισήγηση της στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη των μέτρων του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6Α του ν.3854/2010, εκτιμητή ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, και να του αναθέτει να αποτιμήσει κατά εύλογο και ρεαλιστικό τρόπο τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος. Ο εν λόγω εκτιμητής δε δύναται να είναι ο εν ενεργεία τακτικός ελεγκτής του πιστωτικού ιδρύματος και δεν δύναται να τελεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Αν ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη αποτίμηση του πιστωτικού ιδρύματος από ανεξάρτητο ελεγκτή που έχει ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος από άλλη αιτία, η αποτίμηση του δύναται να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ανωτέρω αποτίμησης της παρ. 4 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010. Η αποτίμηση ενσωματώνεται στην εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

 2. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί εγκαίρως η ανωτέρω αποτίμηση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, αυτή διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις.

 3. Η αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη για να προσδιοριστεί η ανάγκη και η έκταση εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 μέτρων.

 4. Η αποτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από τη δημοσίευση και μετά της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 6Α του ν. 3864/2010.


Άρθρο 2


 1. Τα κεφαλαιακά μέσα και υποχρεώσεις που υπόκεινται σε μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 3864/2010, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, στο ύψος του ποσού που προκύπτει από την αποτίμηση του άρθρου 1 διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών, όπως αναφέρεται στην παρ. 3, και στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό μετοχών.

 2. Δεν καταβάλλεται κανένα ποσό σε μετρητά για τα προκύπτοντα κατά τον ανωτέρω υπολογισμό και πριν τη στρογγυλοποίηση κλάσματα κοινών μετοχών.

 3. Η τιμή διάθεσης της κοινής μετοχής προκύπτει σύμφωνα με την αξία που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.


Άρθρο 3


 1. Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών, η μείωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος.

 2. Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή μη εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, η μείωση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.

 3. Στην περίπτωση της μετατροπής, η μετατροπή προκύπτει ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου οπότε και οι εκδιδόμενες νέες κοινές μετοχές κατανέμονται στους δικαιούχους με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας Πράξης.

 4. Για την ορθή απόδοση των εν λόγω μετοχών στους κυρίους τους, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της μετατροπής και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να αναλάβουν τις μετοχές τους.


Άρθρο 4


 1. Για τους σκοπούς της μετατροπής ή μείωσης, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, η εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των ανωτέρω υποχρεώσεων και προσδιορίζουν την υπαγωγή τους στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6Α του ν. 3864/2010.


Άρθρο 5


 1. Πα την αποτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει ως εκτιμητή πρόσωπο που είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή μίας δίκαιης και αντικειμενικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος.

 2. Η αποτίμηση που προβλέπεται στην παρ. 9 τουάρθρου 6Α του ν. 3864/2010 αποτυπώνει:
  1. Τη μεταχείριση που θα είχαν τα κεφαλαιακά μέσακαι οι υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 3του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 σε περίπτωση που τοπιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση αμέσως πριν την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.
  2. Τη μεταχείριση της οποίας έτυχαν τα ως άνω κεφαλαιακά μέσα και οι ως άνω υποχρεώσεις με βάση τηνΗμερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-12-05 Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90). "Α/2015/165"