ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)/2015/45
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2015-12-07
ΦΕΚ: Α/2015/167 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 1


  1. 1. Την υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, για την κατανομή του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων ή άλλων υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2. Καθορίζονται κατά τάξη, είδος, ποσοστό και ποσό συμμετοχής τα μέσα ή υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 6 Α του Ν.3864/2010, ως ακολούθως: Περιγραφή ISIN Συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό στο νόμισμα έκδοσης (μετά την Εθελοντική Ανταλλαγή Τίτλων, και χωρίς τους ιδιοκατεχόμενους, όπου ισχύουν) Αριθμός μετοχών που αναλογούν σε 100 € ονομαστικη αξία i. Προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 - € 1.350.000.000 96,6667 ii. Προνομιούχες μετοχές Η.Π.Α. US6336435 U.S. $ 315.995.775 100,0000 iii. Εγγύηση που φέρουν οι «€350.000.000 Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» XS0172122 904 € 10 311 000 100,0000 iv. Εγγύηση που φέρουν οι «€350.000.000 CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, €13.082.000 μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» XS0203171 755 € 13.082.000 100,0000 v. Εγγύηση που φέρουν οι «U.S.$180.000.000 CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» XS0203173 298 U.S. $ 5.640.000 100,0000 vi. Εγγύηση που φέρουν οι «€230.000.000 CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» XS0211489 207 € 13.245.000 100,0000 vii. Εγγύηση που φέρουν οι «£375.000.000 Προνομιούχοι Τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» XS0272106 351 GBP £ 7.934.000 100,0000 viii. €450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step-Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (Tier 2 Notes) XS0527011 554 € 17.300.593 260,3824 ix. €750.000.000 Ομολογιακοί τίτλοι κύριου ανασφάλιστου χρέους σταθερού τοκομεριδίου λήξης 2019 (Senior Notes) XS1063244 682 €34.519.938 341,9000 Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις iii - vii η εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος από κοινού με τους εξαγοράσιμους χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος, με ISIN XS0171836561, XS0204339575, XS0204339146, XS0212896632, XS0274178507 κατά το μέρος που δεν ιδιοκρατούνται, προτείνεται να μετατραπούν όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ και την παρ. 3 του άρθρου 6α του Ν. 3864/2010, οι δε μετοχές αυτές να αποδοθούν στους κατόχους των τίτλων εκδόσεως της NBG Funding Limited, υπέρ των οποίων δόθηκε η εγγύηση. Από και διά της μετατροπής οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος τόσο από την εγγύηση όσο και από τους εξαγοράσιμους χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος με ISIN XS0171836561, XS0204339575, XS0204339146, XS0212896632, XS0274178507, οι οποίοι άλλωστε εξυπηρετούν μόνο τη χρηματοδότηση προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της NBG Funding Limited έναντι των δανειστών της, παύουν στο σύνολό τους να ισχύουν. 3. Περίληψη της παρούσας πράξης να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και σε δύο φύλλα ημερήσιου τύπου που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια των ακολούθων κρατών μελών, στην επίσημη γλώσσα αυτών: Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, με το περιεχόμενο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6Α του Ν.3864/2010. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-12-07 Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. "Α/2015/167"