ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/45/5-12-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-12-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-12-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Την υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, για την κατανομή του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων ή άλλων υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2.Καθορίζονται κατά τάξη, είδος, ποσοστό και ποσό συμμετοχής τα μέσα ή υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 6 Α του Ν.3864/2010, ως ακολούθως: Περιγραφή ΙSΙΝ Συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό στο νόμισμα έκδοσης (μετά την Εθελοντική Ανταλλαγή Τίτλων, και χωρίς τους ιδιοκατεχόμενους, όπου ισχύουν) Αριθμός μετοχών που αναλογούν σε 100 € ονομαστικη αξία i. Προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 - € 1.350.000.000 96,6667 ii. Προνομιούχες μετοχές Η.Π.Α. US6336435 077 U.S. $ 315.995.775 100,0000 iii. Εγγύηση που φέρουν οι «€350.000.000 Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» ΧS0172122€ 10 311 000 100,0000 iν. Εγγύηση που φέρουν οι «€350.000.000 CΜS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, €13.082.000 μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» ΧS0203171 755 € 13.082.000 100,0000 ν. Εγγύηση που φέρουν οι «U.S.$180.000.000 CΜS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» ΧS0203173 298 U.S. $ 5.640.000 100,0000 νi. Εγγύηση που φέρουν οι «€230.000.000 CΜS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» ΧS0211489 207 € 13.245.000 100,0000 νii. Εγγύηση που φέρουν οι «£375.000.000 Προνομιούχοι Τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου» ΧS0272106 351 GΒΡ £ 7.934.000 100,0000 νiii. €450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step-Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (Τier 2 Νοtes) ΧS0527011 554 € 17.300.593 260,3824 ix. €750.000.000 Ομολογιακοί τίτλοι κύριου ανασφάλιστου χρέους σταθερού τοκομεριδίου λήξης 2019 (Seniοr Νοtes) ΧS1063244 682 €34.519.938 341,9000 Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις iii - νii η εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος από κοινού με τους εξαγοράσιμους χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος, με ΙSΙΝ ΧS0171836561, ΧS0204339575, ΧS0204339146, ΧS0212896632, ΧS0274178507 κατά το μέρος που δεν ιδιοκρατούνται, προτείνεται να μετατραπούν όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ και την παρ. 3 του άρθρου 6α του Ν. 3864/2010, οι δε μετοχές αυτές να αποδοθούν στους κατόχους των τίτλων εκδόσεως της ΝΒG Funding Limited, υπέρ των οποίων δόθηκε η εγγύηση. Από και διά της μετατροπής οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος τόσο από την εγγύηση όσο και από τους εξαγοράσιμους χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος με ΙSΙΝ ΧS0171836561, ΧS0204339575, ΧS0204339146, ΧS0212896632, ΧS0274178507, οι οποίοι άλλωστε εξυπηρετούν μόνο τη χρηματοδότηση προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΝΒG Funding Limited έναντι των δανειστών της, παύουν στο σύνολό τους να ισχύουν. 3.Περίληψη της παρούσας πράξης να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και σε δύο φύλλα ημερήσιου τύπου που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια των ακολούθων κρατών μελών, στην επίσημη γλώσσα αυτών: Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, με το περιεχόμενο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6Α του Ν.3864/2010. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • 1 ) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των παρ. 1, 6, 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4340/2015 «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 134) και ισχύει, γ) της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4254/2014 (Α΄85)» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 44/5-12-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου [Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90)] (Α΄165), δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  • Το γεγονός, ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6Α του Ν. 3864/2010 συνιστούν μέτρα αναδιοργάνωσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3458/2006 «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
  • Το γεγονός ότι, προκειμένου το οικονομικό βάρος της διάσωσης ενός πιστωτικού ιδρύματος που κρίνεται βιώσιμο από την αρμόδια αρχή να μην αναλαμβάνεται μόνο και κατ’ αρχήν από τους φορολογούμενους, και ότι προτού χορηγηθεί σε μια τράπεζα οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης, είτε πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση είτε για μέτρο ενίσχυσης απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε δυνατό μέτρο ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της από την ίδια την τράπεζα, αποβλέποντας με τον τρόπο αυτό στην κατά το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση του δημοσίου χρέους.
  • Το γεγονός ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 αποσκοπούν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσμευτικού και άμεσου αποτελέσματος και υπερέχουν έναντι κάθε διάταξης με αντίθετο περιεχόμενο.
  • Την εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την 165/1/5-2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6Α του Ν.3864/2010, πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την εκεί διαλαμβανόμενη αιτιολογία.
  • Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας προστατεύονται οι δημόσιοι πόροι, καθώς ελαχιστοποιείται η παροχή κρατικής ενίσχυσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του δημοσίου χρέους.
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/11 2014
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014/12-2015ΠΡΑΞΗΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/12-2015ΠΡΑΞΗΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_11 2014
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2006/3458 2006
Περί ιδρύσεως Ταμείου ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας. 2010/3864 2010
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. 2015/4340 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία