ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/50/22-12-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι αρμόδια να ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Επικοινωνιακά προγράμματα, κατά την έννοια της παρούσας πράξης, είναι τα σύνολα των σχεδιασμένων και χρονικά καθορισμένων επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του άρθρου 1, με τα οποία διατίθενται υλικοί και ανθρώπινοι πόροι προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων και τα οποία αφορούν:
 1. Στην ενημέρωση και πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν δημόσιες πολιτικές,
 2. στην προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και στην αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος,
 3. στη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και
 4. στην οργάνωση και υλοποίηση της κρατικής διαφήμισης
2.  
  Επικοινωνιακές δράσεις είναι οι ενέργειες των φορέων του άρθρου 1, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση των επικοινωνιακών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 3
1.  
  Οι φορείς του άρθρου 1 υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν. Στον υποβαλλόμενο φάκελο εκτίθενται με σαφήνεια οι στόχοι του προγράμματος, αναλύεται κατά πόσον αυτοί ανταποκρίνονται στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4339/2015, παρουσιάζονται το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων επικοινωνιακών δράσεων, οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν για την υλοποίησή τους, οι επικοινωνιακές μέθοδοι, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εξετάζει το περιεχόμενο του φακέλου αποκλειστικά από επικοινωνιακής άποψης και εφόσον διαπιστωθεί ότι αφενός μεν οι στόχοι του προτεινόμενου επικοινωνιακού προγράμματος ανταποκρίνονται στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4339/2015, αφετέρου δε τα προτεινόμενα μέσα είναι αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων αυτών, συμφώνως προς την αρχή της αναλογικότητας, εγκρίνει την υλοποίηση του προγράμματος με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού ή του νόμιμου αναπληρωτή του, η οποία αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο φορέα. Εάν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν εγκρίνει υποβαλλόμενο σε αυτή επικοινωνιακό πρόγραμμα, πρέπει να αιτιολογήσει ειδικά και με σαφήνεια την απόφαση αυτή, αποστέλλοντας στον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του και προτείνοντας μέτρα θεραπείας των ελλείψεων και προσαρμογής του προγράμματος στο στρατηγικό σχέδιο εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, εφόσον τούτο είναι εφικτό.
3.  
  Εάν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διαπιστώσει ότι δυο ή περισσότερα επικοινωνιακά προγράμματα των φορέων του άρθρου 1 μπορούν να συνδυασθούν ή να συγχωνευθούν προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης επίτευξης των στόχων τους και των στόχων του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί με τεκμηριωμένο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του να προτείνει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη λήψη συγκεκριμένων σχετικών μέτρων
4.  
  Κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων του άρθρου 1 δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται, εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
5.  
  Οι διατάξεις του Π.δ. 261/1997 εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προς την κρατική διαφήμιση και δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις της παρούσας πράξης.
Άρθρο 4
1.  
  Οι φορείς του άρθρου 1 υποχρεούνται να παρέχουν σε εύλογο χρονικό διάστημα κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε στοιχείο σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία ζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που είναι αποσπασμένοι κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4339/2015.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρακολουθεί τις δράσεις των εγκεκριμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων και ενημερώνεται για την υλοποίησή τους από τους φορείς του άρθρου 1 ή και μέσω των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο γραφείο κάθε Υπουργού κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4339/2015. Οι υπάλληλοι αυτοί συντάσσουν σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, τα οποία απευθύνονται στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Επί πλέον, παρακολουθούν και συντονίζουν το επικοινωνιακό έργο των υπαγόμενων στο Υπουργείο που υπηρετούν φορέων.
3.  
  Μετά την περάτωση κάθε επικοινωνιακού προγράμματος υποβάλλεται εντός εύλογου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από τους φορείς του άρθρου 1 έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων και του προγράμματος εν γένει, με την οποία εκτιμάται εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτού ή όχι. Στην ίδια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης ανάλογων μελλοντικών προγραμμάτων και δράσεων.
4.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αξιολογεί τα προγράμματα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, βάσει του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, των ενημερωτικών σημειωμάτων της παραγράφου 2 και της έκθεσης της παραγράφου 3. Για την αξιολόγηση μπορεί να ληφθεί υπόψη και κάθε άλλο πρόσφορο σχετικό στοιχείο. Οι αξιολογήσεις των ως άνω επικοινωνιακών προγραμμάτων αξιοποιούνται για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133). Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, β) του άρθρου 24 παρ. 3 και 4 του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής- Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), γ) των άρθρων 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), δ) του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α΄ 169), όπως ισχύει, ε) του Π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (Α΄ 186).
 • Το γεγονός ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και η άσκηση εποπτείας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγικό σχέδιο του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία