ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/17/24-8-2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει κατά τρεις (3) τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α’98).
  • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
  • Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
  • Το 2/67263/ΔΠΓΚ/28-7-2016 (ορθή επανάληψη 29-7-2016) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών- Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής -Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - Τμήμα Ζ’, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ για τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα προβλεφθούν εντός των ανωτάτων ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.
  • Την 1106/26-7-2016 πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία