ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/18/6-9-2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει κατά τρεις (3) τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι
  • Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  • Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
  • Τις αποφάσεις Πρωθυπουργού: α) Υ7/25-9-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά» (Β΄ 2109) και β) Υ156/14-7-2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά» (Β΄ 2199).
  • Το 2/67253/28-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών- Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης -Τμήμα ΣΤ΄, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές, οι οποίες είναι πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, θα καλυφθούν από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 1435/26-7-2016 πρόταση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία