ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/19/6-9-2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει τις ενιαίες θέσεις των ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών κατά: - πέντε (5) στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας, - τρεις (3) στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
  • την Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144),
  • το 2/58630/ΔΠΓΚ/6-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης -Τμήμα Η, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (65.400,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και εκατό ενενήντα έξι χιλιάδων (196.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από ανακατανομή των εγγεγραμμένων πιστώσεων για αποδοχές του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και για τα επόμενα οικονομικά έτη, από πιστώσεις που εγγράφονται κατ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό,
  • την Α1β/ΓΠ.53404/14-7-2016 πρόταση του Υπουργού Υγείας,
  • την 868/31-8-2016 πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ25 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία