ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/25/20-12-2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-12-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει, κατά τρεις (3) τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από 5-11-2016, ημερομηνία σύστασης του Πολιτικού Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 55 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98). β) Του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
  • Την 21760/14-11-2016 κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Τουρισμού καθώς και θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών» (Β΄ 3675).
  • Το 22704/29-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων (13.700) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη.
  • Το 2/92276/29-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης -Τμήμα ΣΤ στο οποίο αναφέρεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας είναι πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού και θα καλυφθεί από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την ΕΜΠ.52/22-11-2016 πρόταση της Υπουργού Τουρισμού,