ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/26/20-12-2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-12-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα Ρεύματα-Νεράιδα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 28/ 24-8-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 184).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ο όρος β, υπό τον οποίο τελεί η παραχώρηση και αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 2 της 28/24-8-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: «β) της μη εκποίησης ή διάθεσης της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης, με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, εκτός από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ο οποίος μπορεί, για την εκπλήρωση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, να διαθέτει περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τη χρήση της παραχωρούμενης έκτασης σε τρίτους, δηλαδή σε Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού σχετική με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 15/25-5-2005 ΠΥΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 28/24-8-2011 ΠΥΣ. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 994/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 279). β) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232). γ) Του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). δ) Της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα Ρεύματα-Νεράιδα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124 - Διόρθωση σφάλματος Α΄ 137). ε) Της 28/24-8-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα Ρεύματα-Νεράιδα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) (Α΄ 124)» (Α΄ 184).
  • Την 70259/23-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Συγχώνευση φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 3426).
  • Το 249/12-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και Τεχνικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Τις 2199/119684/25-10-2016 και 2582/137790/ 7-12-2016 προτάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2005/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/15 2005
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2005/8-2011ΠΡΑΞΗΣΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/8-2011ΠΡΑΞΗΣΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_15 2005
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία