ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/21/13-10-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, κατά μία (1). Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από 1-8-2017. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 55 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
  • Την 8972/113762/19-10-2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύσταση θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών» (Β΄ 2267).
  • Την Υ200/21-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 3755).
  • Το 225/73188/5-7-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017 και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη (ΚΑΕ 0200 - 0500).
  • Το 2/51664/ΔΠΓΚ/13-7-2017 έγγραφο του Ζ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο αναφέρεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Την οικ. 1377/15-6-2017 πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/Υ200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ200 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 1919/8972/113762 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/8972_113762 1919
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία