ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/27/27-12-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-12-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από:
 1. τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
 2. τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 3. τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 4. τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
 5. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
 6. τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 7. τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
 8. τον Πρόεδρο του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ),
 9. τον Πρόεδρο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),
 10. τον Πρόεδρο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),
 11. τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
 12. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),
 13. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
 14. τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
 15. έναν (1) εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 16. έναν (1) εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 17. έως τέσσερις (4) εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλη
3.  
  Η Εθνική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για: α) τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), β) την επεξεργασία των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων της χώρας, γ) το σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων, δ) το συντονισμό των θεσμικών φορέων για τη συμβολή τους στο έργο, ε) το συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στ) τις διαδικασίες διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ζ) την εποπτεία της διαδικασίας
Άρθρο 3 "Συνεδριάσεις"
1.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων.
Άρθρο 4 "Σύσταση Γραμματείας Διακυβέρνησης"
1.  
  Συστήνεται πενταμελής Γραμματεία Διακυβέρνησης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το συντονισμό των τεχνικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκπόνησή του και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1
2.  
  Η Γραμματεία Διακυβέρνησης αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ και έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΑΠΕ που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ και του ΚΑΠΕ, αντίστοιχα, καθώς και έναν (1) εξειδικευμένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από την Επιτροπή του άρθρου 1 κατά την πρώτη συνεδρίασή της
3.  
  Στα μέλη της Γραμματείας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση
4.  
  Η Γραμματεία Διακυβέρνησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της Γραμματείας Διακυβέρνησης που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δράσεων για την εκπόνηση του ΕΣΕΚ αναφορικά με το συντονισμό.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συστήνονται ομάδες εργασίες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής του άρθρου 1. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος, β) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄, 16, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), γ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), και ιδίως του άρθρου 3.
 • Την ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού οργάνου στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και την παροχή προτάσεων για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/33876/9340/21.12.2017 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-12-28 Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/204
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία