ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/3/24-1-2017

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη «Σύσταση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η παρ. 1 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής» αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, ως μέλη. Τακτικά μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα εργασίας και ένταξης στην απασχόληση και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους δε υπουργούς οι οριζόμενοι απ αυτούς αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί. Εάν δεν έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν εκ των Προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συντονιστής ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός υπάλληλος ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου » Άρθρο 2 Η παρ. 2 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. προσκαλούνται, κατά περίπτωση και αναλόγως των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προς ενημέρωση του οργάνου και διατύπωση απόψεων ή εισηγήσεων, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και γενικοί ή ειδικοί Γραμματείς υπουργείων και γενικών ή ειδικών γραμματειών, πρόεδροι οργανισμών και εποπτευόμενων φορέων, εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα πρόσωπα, κατά την κρίση του Προέδρου του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π». Άρθρο 3 Η παρ. 3 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό, με την επιφύλαξη των άρθρων 2 περ. γ και 16 παρ. 2 του π.δ. 63/2005 » Άρθρο 4 Η παρ. 4 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: α) την επεξεργασία και προώθηση του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, β) τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων, δ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προωθούμενων πολιτικών στη βάση προκαθορισμένων στόχων, δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων, ε) την ενίσχυση της συνοχής και συμπληρωματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζουν οι υπουργοί - μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π, στ) την εξέταση των χρηματοδοτικών προβλέψεων και δεδομένων των προωθούμενων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση και την επάρκεια πόρων για τη συνέχειά τους, ζ) το σχεδιασμό διυπουργικών και διατομεακών δράσεων κοινωνικής πολιτικής, με συναρμοδιότητα περισσότερων υπουργείων, καθώς και τη συνεργασία με άλλα κυβερνητικά όργανα, η) τη συστηματική και συγκροτημένη ενημέρωση των πολιτών για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, θ) την επεξεργασία και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων κυβερνητικής πολιτικής που τυχόν παραπέμπονται στο ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό » Άρθρο 5 Η παράγραφος 5 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης » Άρθρο 6 Η παράγραφος 6 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αναριθμείται σε παράγραφο 7. Άρθρο 7 Στην 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται παρ. 6, ως εξής: «Ο Συντονιστής του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. έχει την ευθύνη συντονισμού και λειτουργίας του οργάνου και ασκεί ιδίως τα εξής καθήκοντα: α) επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους υπουργούς - μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και με το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης για θέματα αρμοδιότητας του οργάνου, καθώς και με τους μετέχοντες και τους εκάστοτε παριστάμενους στις συνεδριάσεις του οργάνου, β) έχει την ευθύνη επίβλεψης των επιτροπών και των ομάδων εργασίας, γ) προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., δ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και επιμελείται την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του και σε όλα τα πρόσωπα που μετέχουν ή και καλούνται κάθε φορά στις συνεδριάσεις του. ε) συνεργάζεται με τα αρμόδια Γραφεία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, στ) απευθύνεται για οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία κρίνει αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. στους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση, ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο και τα μέλη του οργάνου, καθώς και τους αρμόδιους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, η) τηρεί αρχείο εισηγήσεων, καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων, θ) προγραμματίζει την οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., ι) ασκεί τα καθήκοντα που τυχόν ανατίθενται σ αυτόν με άλλες διατάξεις ή με απόφαση του οργάνου. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι4_24-1-2017 (2) Τροποποίηση της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), β. την 37/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α’137), γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει: Άρθρο 1 Η παρ. 1 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών, τους δε υπουργούς οι οριζόμενοι απ αυτούς αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί. Εάν δεν έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν εκ των Προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συντονιστής ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός υπάλληλος ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου » Άρθρο 2 Η παρ. 2 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. προσκαλούνται κατά περίπτωση και αναλόγως των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προς ενημέρωση του οργάνου και διατύπωση απόψεων ή υποβολή εισηγήσεων, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων και γενικών ή ειδικών γραμματειών, πρόεδροι οργανισμών και εποπτευόμενων φορέων, εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα πρόσωπα, κατά την κρίση του Προέδρου » Άρθρο 3 Η παρ. 3 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον μέλη του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό, με την επιφύλαξη των άρθρων 2 περ. γ και 16 παρ. 2 του π.δ. 63/2005 » Άρθρο 4 Η παρ. 4 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: α) την επεξεργασία και προώθηση του προγράμματος της Κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική, την ανάπτυξη και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησής τους, β) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προωθούμενων πολιτικών στη βάση προκαθορισμένων στόχων, δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων, γ) την ενίσχυση της συνοχής και συμπληρωματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζουν οι υπουργοί - μέλη του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., δ) την εξέταση των χρηματοδοτικών προβλέψεων και δεδομένων των προωθούμενων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, ε) το σχεδιασμό διυπουργικών και διατομεακών δράσεων οικονομικής πολιτικής, συναρμοδιότητας περισσότερων του ενός Υπουργείων, καθώς και τη συνεργασία με άλλα κυβερνητικά όργανα, στ) τη συστηματική και συγκροτημένη ενημέρωση των πολιτών για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και μεταρρυθμίσεις στα πεδία της οικονομικής πολιτικής και της ανάπτυξης, ζ) την επεξεργασία και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων κυβερνητικής πολιτικής που τυχόν παραπέμπονται στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό » Άρθρο 5 Η παράγραφος 5 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης » Άρθρο 6 Οι παράγραφοι 6 και 7 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αναριθμούνται σε παραγράφους 7 και 8. Άρθρο 7 Στην 37/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται παρ. 6, ως εξής: «Ο Συντονιστής του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. έχει την ευθύνη συντονισμού και λειτουργίας του οργάνου και ασκεί, ιδίως, τα εξής καθήκοντα: α) επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους υπουργούς - μέλη του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. και με το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης για θέματα αρμοδιότητας του οργάνου, καθώς και με τους μετέχοντες και τους εκάστοτε παριστάμενους στις συνεδριάσεις του οργάνου, β) έχει την ευθύνη επίβλεψης των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γ) προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., δ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και επιμελείται την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του και σε όλα τα πρόσωπα που μετέχουν ή και καλούνται κάθε φορά στις συνεδριάσεις του, ε) συνεργάζεται με τα αρμόδια Γραφεία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, στ) απευθύνεται για οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία κρίνει αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. στους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση, ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο και τα μέλη του οργάνου καθώς και τους αρμόδιους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, η) τηρεί αρχείο εισηγήσεων καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων, θ) προγραμματίζει την οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., ι) ασκεί τα καθήκοντα που τυχόν ανατίθενται σ αυτόν με άλλες διατάξεις, ή με απόφαση του Συμβουλίου». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι5_24-1-2017 (3) Τροποποίηση της 4/10-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386), 14/16-7-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 347) και 46/8-12-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 897) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, 2)των άρθρων 15 παρ. 2, 16, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), 2.το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 208), 3.τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου: 1)4/10-2-2012 με θέμα «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 2)27/10-8-2012 με θέμα «Τροποποίηση της 4/ 10-2-2012 Π.Υ.Σ. Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α (Υ.Ο.Δ.Δ. 64)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 386), 3)14/16-7-2013 με θέμα «Τροποποίηση της 27/ 10-8-2012 Π.Υ.Σ. Τροποποίηση της 4/10-2-2012 Π.Υ.Σ. Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) (Υ.Ο.Δ.Δ. 386)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 347), 4)46/8-12-2015 με θέμα «Τροποποίηση της 4/ 10-2-2012 Π.Υ.Σ. Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των των ν.π δ.δ. και των Ο.Τ.Α (ΥΟΔΔ 64), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386) και 14/ 16-7-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 347) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 897), 4.το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 5.τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει: Άρθρο 1 Το άρθρο 1 της 4/10-2-2012 Π.Υ.Σ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της 27/10-8-2012 Π.Υ.Σ., το άρθρο 1 της 14/16-7-2013 Π.Υ.Σ. και το άρθρο 1 της 46/8-12-2015 Π.Υ.Σ, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., στο οποίο μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, ως μέλη. 2Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού, είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και των φορέων της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. 3Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης μπορεί να μετέχουν, εκτός των προαναφερομένων και οι εκάστοτε αρμόδιοι Υπουργοί ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα. 4Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με εισηγητή τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 5Η γραμματειακή υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης παρέχεται από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης » Άρθρο 2 Οι παρ. 2, 3,4, 5 του άρθρου 2 της 4/10-2-2012 Π.Υ.Σ., όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 της 27/ 10-8-2012 Π.Υ.Σ. και το άρθρο 2 της 46/8-12-2015 Π.Υ.Σ., αντικαθίσταται ως εξής: «2Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης είναι: α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, στ) ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ζ) ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 3Επικεφαλής της Ομάδας Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 4Η Ομάδα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης επικουρείται από: έναν (1) ειδικό σύμβουλο - συνεργάτη του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) έναν (1) ειδικό σύμβουλο - συνεργάτη του Υπουργού Οικονομικών, προερχόμενο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γ) έναν (1) εμπειρογνώμονα, που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, δ) ένα (1) σύμβουλο του Πρωθυπουργού. 5Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. » Άρθρο 3 Κατά τα λοιπά ισχύει η 4/10-2-2012 Π.Υ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012, 14/16-7-2013 και 46/ 8-12-2015 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98),
  • την 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.)» (Α 137),
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/38 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία