ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/11/24-8-2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων–ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αυξάνει κατά δύο (2) τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τις 3 Αυγούστου 2018. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 55 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 208), γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
  • Την 11320/2-4-2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και μετακλητών υπαλλήλων» (Β 501).
  • Το ΓΔΟΥΔΥ/33/9-8-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και εξήντα επτά χιλιάδων (67.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη.
  • Το 2/62000/ΔΠΓΚ/10-8-2018 έγγραφο του Ε Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο αναφέρεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Την 41034/6-8-2018 πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,