ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/15/5-10-2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 4/24-1-2017 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ως μέλη Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών, τους δε υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, οι οριζόμενοι απ’ αυτούς αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν από τους Προϊσταμένους των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής Ως Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός διοικητικός υπάλληλος ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου.
Άρθρο 2
1.  
    Κατά τα λοιπά ισχύει η 37/2-11-2015 Π.Υ.Σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 Π.Υ.Σ. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ.
  • τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • την 37/2-11-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 137), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 8),
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/37 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/37 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία