ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/17/5-10-2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(3) Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» χαρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και μείζονος σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη και έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων
Άρθρο 2
1.  
  Εξουσιοδοτείται το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτό, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο, με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ.
 • τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος, β) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17 ), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232), δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
 • την 68/11-4-2011 απόφαση (θέμα 29ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7Λ1-ΛΜΛ),
 • το 7/27-12-2011 Πρακτικό συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΑΔΑ: ΒΟΝΓΦ-7Μ6),
 • την 472/28-12-2011 απόφαση (θέμα 1ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για το έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (ΑΔΑ: 45ΨΗ7Λ1-6ΒΩ),
 • την 20/21-1-2015 απόφαση (θέμα 18ο) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ’’: Ολοκλήρωση Διαδικασιών άρθρου 22 της Διακήρυξης Β. ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών) - Προτεινόμενες αλλαγές επί του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παραρτημάτων αυτής - Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, έγκριση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και ανακήρυξη ΙΦΣ - Έγκριση ενεργειών Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Εξουσιοδοτήσεις προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6ΔΠΘ7Λ1-ΘΑ9),
 • το γεγονός ότι το υπαγόμενο στην παρούσα έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένης διάρκειας, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και απολύτως απαραίτητο για την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων. Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο οι χώροι εκτέλεσης του έργου να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίηση τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Λαμβάνεται δε υπόψη ότι η καθυστέρηση, για απροσδιόριστο χρόνο, στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου αυτού έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις αναμενόμενες (α) οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τη σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας ή και της υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και (β) κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τους κινδύνους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα προσώπων,
 • την 914/14-9-2018 εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία