loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση οριστικά σε ισχύ της «Συµφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας για την Ελληνο-Γαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής». (Αθήνα. 28.11.19086) γ 4 Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης του άρθρου ΥΙΑ του Καταστατικσύ της Διεθνούς Οργάνωσης Ατοµικής Ενέργειας. (Βιέννη, 24.9.19084) ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΙΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 60 (1) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 543 /1 989 «Τροποποΐηση του Π.Δ. 284/1988 Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 229),. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 28 του Ν. 1563/19835 .λιαρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151). β. Του άρθρου 17 παράγραφος | του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α΄ 6). 7Τ. Του άρθρου 24 παράγραφος 5 του Ν. 1558/1 985 .Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137). 2. Τη γνωµοδότηση 80/1990 του Συµβουλίου της Επικρατείας. µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΟιΧονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο | Το εδάφιο ] της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 543/1 980 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέριµνα για το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής χκατάστασης που αφορούν τους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Γ.Χ.Κ... “Άρθρο 2 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 543/1 989 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συστήνεται κλάδος Π.Ε. Διοικητικός Γ.Χ.Κ. µε δέκα (10) οργανιχές θέσεις. 2. Στο ο΄΄ιρθρο 13 του Π.Δ. 543/1 989 προστίθενται οι εξής παράγραφοι: 5. Συστήνεται κλάδος ΠΕ Μαθηµατικών Γ.Χ.Κ. µε τρείς (3) οργανικές θέσεις. 6. Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μαθηµατικών Γ.Χ.Κ. περιέρχεται η υφιστάµενη, κατά την έναρξη του παρόντος προσωρινή θέση του κλάδου ΠΕΑ Μαθηµατικών Γ.Χ.Κ. (Ν. 1586/1986). “Αρθρο 3 Το στοιχείο α του άρθρου 16 του Π.Δ. 543 989 αντικαθίσταται ως εξής:α«) Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Γ.Χ.Κ. µε 22 οργανικές θέσεις. ΄“Άρθρο 4 Έις τον πίναχκα χατανοµής θέσεων προσωπικού του άρθρου 137 παράγραφος 1 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµός Κ.Υ. του Τπουργείου Οικονοµικών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Π.Δ. 543/ 1989;Α) Αντικαθίστανται οι αριθµοί 4 και 10 της κατηγορίας ΠΕ και προστίθεται στην χκατηγορία αυτή αριθµός 11, ως ακολούθως: (1) (2) (8) (4) 4. ΠΕ Χηµικών 85 540 625 10. ΠΕ Διοικητικών 10 - 10 11. ΠΕ Μαθηµατικών Ε - 3 Β) Τροποποιείται η σύνθεση του κλάδου ΤΔΕ «Τεχνικός Χηµικών Εργαστηρίων» της Κατηγορίας Π ΔΕ ως εξής: 7. Ε Τεχνικός Χηµικών Εργαστηρίων 13 92 105 ΄“ΆΑρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό των Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 7 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι νπΠΟγετοι σικοΝονικοΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν. ΘΕΜΕΛΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 61 Ειδικά τυπικά προς προαγωγήν προσόντα, προύποθέσεις προαγωγής των αιτούντων αποστρατεία και θέµατα αρχαιότητας Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και τροποποΐηση του Π.Δ. 15/1986. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπάφη:1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εξδάφ. στ΄ του Νόµου 1481 /1 984 (ΦΕΚ Α-152) «Ὀργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης», όπως αντικατα. στάθηκε µε το άρθρο ] παφ. 1 του Ν. 1590/1 986 (ΦΕΚ Α-49),. β. Του Π.Δ. 137/1986 (ΦΕΚ 1} «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης». 2. Την υπ' αριθ. 63/1 900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ὕστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: ΄“Αρθρο 1 Ειδικά τυπικά προς προαγωγήν προσόντα 1. Για την προαγωγή των Αστυνοµικών Διευθυντών γενικών χαθηχκόντων στο βαθµό του Ταξιάρχου απαιτείται, πέραν των προβλετοµένων από τις κείµενες διατάξεις ουσιαστικών χαι τυπικών προσάντων. ως ειδικό τυπικό προσόν. προύπηρεσία αυτών επί ένα έτος, συνεχής ή διαχεχοµµένη, σε οργανικές θέσεις επαρχιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στους βαθµούς του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή ή Διευθυντή ή και στους δύο αυτούς βαθµούς συνολικά. 2. Ως επαρχιακές Υπηρεσίες για την εφαρµογή της διατάξεως της ταρ. 1 του παρόντος, νοούνται οι Υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και της πόλεως Πατρών. 3. “Όσοι από τους Αστυνοµικού Διευθυντές δεν συµπληρώνουν χατά τις τακτικές χρίσεις το προσόν της παρ. 1 του παρόντος, κρίνονται όπως και οι λοιποί αυνάδελφοί τους χαι εντάσσονται στους προβλετόµενους από τις χείµενες διατάξεις πίνακες. Εάν ενταχθούν στον πίνακα διατηρητέων χαι νεώτερός τους επιλεγεί και προαχθεί στο βαθµό -ου Ταξιάρχου, δεν αποστρατεύονται, εφόσον η µη συµπλήρωση του ανωτέρω προσόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Αµέσως µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω προσόντος υποβάλλονται στη διαδικασία επι-. λογής για προαγωγή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη χενής οργανικής θέσης και αν επιλεγούν προάγονται στο βαθµό του Ταξιάρχου από της ηµεροµηνίας προαγωγής του νεωτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αυτοί που δεν επιλέγονται για προαγωγή αποστρατεύονται ως ευδοχκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδφοµία τους. 4. Στο χρόνο προύπηρεσίας της παρ. 1 περιλαµβάνεται ο χρόνος της κανονικής και βραχείας άδειας. καθώς και χρόνος δικαιολογηµένης απουσίας από την Υπηρεσία µέχρι 20 ηµερών για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης στο χρόνο αυτό συµπεριλάµβάνεται και χρόνος απουσίας µέχρις 6 µηνών για πάθηση, νοσηλεία ή άδεια. εφόσον αυτές οφείλονται σε τραυµατισµό που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 5. Οι διατάξεις της ταραγράφου ] δεν εφαρµόζονται για τους Αστυνοµικούς Διευθυντές που έχουν προαχθεί στο βαθµό τους, προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάγµατος. ΄“Άρθρο 2 Προύτοθέσεις προαγωγής των υποβαλλόντων αίτηση αποστρατείας Αστυνοµικών Διευθυντών και Ταξιάρχων Για τους Ταξιάρχους και Αστυνοµικούς Διευθυντές που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1234/1082 (Α-23), υπό την προύπόθεση ότι έχουν κριθεί διατηρητέοι στον κατεχόµενο βαθµό. διαφορετικά κρίνονται εκτάχκτως. σύµφωνα µε στις διατάξεις που εφαρµόζονται για τους συµπληρούντες 3 δετία. Η διά. ταξή του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 1481 / 1984 χκα. ταργείται.΄“ΆΑρθρο 3 Διατήρηση αρχαιότητας µεταξύ των κατ' εκλογή και κατ' αρχαιότητα προαγοµένων Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Ν. 671 /1977, η οποία αντικα. ταστάθηχκε µε την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 1481 /84, αντικαθίστα. ται ως εξής: «Ά. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι κατ' εκλογήν και κατς' αρχαιότητα προαγόµενοι διατηρούν µεταξύ τους την σειρά αρχαιότητας : την οποίαν είχαν προ της προαγωγής τους». “Άρθρο 4 Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 15/ 86 1. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 15/1 986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατο. µικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας» αντικαθίσταται ως εξής: «“Άρθρο 6 Διαδικασία σύνταξης εκθέσεων ικανότητας 1. Το δεύτερο δεκαΐµερο -ου µηνός Ιανουαφίου κάθε έτους. οι Υπη- ΄ ρεσίες που τηρούν το δεύτερο ατοµικό βιλβιάριο των Αξιωµατικών απο-. στέλλουν τα βιβλιάρια. αυτεπάγγελτα. στους αρµόδιους συντάκτες προς ΄ λήψη των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας ή πληροφοριακών σηµειωµάτων. 2. Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας χαι τα. αντί αυτών, πληροφο- . ριακά σηµειώµατα συντάσσονται την 20 Φεβρουαρίου χάθε έτους, εις ΄ απλούν και ιδιοχείοως από τους αξιολογούντες. Επίσης εις απλούν χαι ιδιοχείρως συντάσσονται από -ους αξιολογούντες και οι έχτακτες εκθέσεις ικανότητας ή τα αντί αυτών πληροφοριακά σηµειώµατα. 3. Οι εκθέσεις ικανότητας και τα πλχηροφοριακά σηµειώµατα υποβάλλυνται στους γνωµατεύοντες (αναθεωρητές) µαζί µε τα ατοµικά βιβλιάρια των Αξιωµατικών. εντός τριών (4) ηµερών από τη σύνταξή τους. 4. Από τους γνωµατεύοντες, οι µεν εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυν. Προσωπικού του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου το αργότερο µέχρι την 28 Φεβρουαρίου. τα δε ατοµικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις Τπηρεσίες από τις οποίες είχαν αποσταλεί στους συντάκτες». 2. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά θιβλιάρια -ου αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας» (Α-8) αντικαθίσταται ως εξής: «Όι χάτω του οκτώ (8) βαθµολογίες των «ηθικών προσόντων» και της «γενικής κχατάστασης υγείας» πρέπει, υποχρεωτικά, να στηρίζονται σε επίσηµα έγγραφα στοιχεία. τα οποία σι συντάχτες µντµκονεύουν στην οικεία θέση (1Α) της έκθεσης. Στην ίδια θέση, επίσης, επιβάλλεται να αιτιολογούνται συνοπτικά σι χάτω -ου πέντε (5) αθµολογίες και σε όλα τα λοιπά 3. Η πρώτη πεφίοδος της παφαγράφου 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 15/ 1986 αντικαθίσταται ως εξής: «Ά. Οιγνωµατεύοντες στις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα σε περίπτωση βαθµολογίας των επί µέρους προσύντων µε βαθµό χάτω του πέντε (5) είτε ατό τους ίδιους. είτε από τους συντάκτες κχαι εφόσον συµφωνούν προς αυτούς, υποχρεούται όπως γνωστοποιούν τούτο στους αξιολογούµενους». 4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 15/1986 αντικαθίσταται ως εξής: Τπάρχουν έγγραφα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τ' αναγραφόµενα ελαττώµατα και οι κάτω του οκτώ βαθµολογίες των «ηθικών προσόντων» χαι της «γενικής κατάστασης υγείας» και αν αιτιολογούνται επαρκώς, στην οικεία θέση, οι χάτω του πέντε αθµολογίες στα λοιπά προσόντα».5. Τα εδάφιαιδ', ιε' χκαιιστ' του Πίνακα Α΄ του άρθρου 49 του Π.Δ. 15/1 986 όπως αντικαταστάθηχκε από το άρθρο 51 του Π.Δ 161 /88. αντικαθίστανται ως εξής: κι Υπτοδιευθυντών των Σχολών Προϊσταµένων Ιατρείων Σχο. “ ΄ λών και Αξιωµατικών Σχολής Ξένων [Γλωσσών 6 Υπασπιστών Σχολών, Διοικητών Τµηµάτων, Εκπαιδευτικχών Τµηµάτων και Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης και προΐσταµένων Υπηρεσιών Σχολών Λοικών Αξ/κών Υπηρεσιών Σχολών και Παραρτηµά« ( των (2) Διοικητών Τµηµάτων των Παραρτηµάτων Σχολών (8) Λοιπώζ Αξιωµατικών Τµηµάτων Σχολών, Εκπαιδευτικών Τµηµάτων Σχολών, Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης Σχο. Λΐ:πών Αξιωµατικών των Τµηµάτων των Παραρτηµάτων χαι των Υπηρεσιών αυτών Διευθυντών Διευθύνσεων; (1) Διαχείρισης Χρηµατικού (2) Διαχείρισης Υλικού (8) Ελεγκτηρίου Δαπανών ΄“Άρθρο 5 Έναρέξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εχτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα. 2 Μαρτίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ----φ-----ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 62 (3) Καθιέρωση διανοµαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραµµής µεταξύ των πόλεων και Ιωαννίνων µε λεωφορεία του ΚΤΕΑ Ν. Ηλείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 588/1 977 «περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 148),. 2. Την αριθ. 133/2.1].88 αιτήση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας και την αριθ. 17 168/22.12.88 εισήγηση της Νοµάρχου Ηλείας. 3. Την «ριθ. 20/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών χαι Επικοινωνιών. αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Καθιεφώνεται υπεραστική επιβατική οδική γραµµή µεταξύ των πόλεων και Ιωαννίνων µέσω Ρίου - Αντιρρίου. Αγρινίου. Αµφιλοχίας κα: “ η της οποίας ανατίθεται στο ΚΤΕΑ Ν. Ηλείας.Η εξυπηρέτηση -ης γραµµής διενεφγείται µε υπερταχέα δροµολόγια κχατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 102 /1 973 (Α΄ 178),. Στον Υπουργό Μεταφορών χαι Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 2 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥπΟγΡεΟΣ µετάφΟΡΩΝ κι επικοικΩκιση Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΔιευθυντής Αστυνοµικής Αχκαδηµίας Διοικητής οικείας Σχολής Διοικητής οικείας Σχολής Υποδιοικητής οικείας Σχολής Προϊστάµενος οικείας Τπηρε- Διοικητής σικείας Σχολής σίας Σχολών χαι οικείος Διοικητής Παραρτήµατος Διοικητής οικείου Παραρτήµατος Οικείος Διοικητής Τµήµατος, Εκπ/κού Τµήµατος, Τµήµατος Μετ/σηςΔιοικητής οικείου Τµήµατος Διοικητής σικείας Σχολής Τποδιοικητής οικείας Σχολής Διοικητής οικείου Παραρτήµατου Παραρτήµατος τος Προϊστάµενος Αρχηγός» Κλάδου Διοικητικής ΤποστήριξηςΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ (4)Ανακοίνωση για τη θέση οριστικά σε ισχύ της «Συµφωνίας Ελλάδας Γαλλίας για την Ελληνο - Γαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής,» (Αθήνα, 28.11.1986). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γ «λλικής Δηµοκρατίας για την Ελληνο - Γαλλική Σχολή της Αγίας Παρασκευής, η οποία υπογράφηκε στην Αθΐνα στις 28.1]1.1986 και κυρώθηχκε µε τον υπ' αριθ. 1750/1988 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 25 φύλλο -ης Εφηµεφίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄ της Φεβρουαρίου 1988 χαι είχε τεθεί προσωρινά σε ισχύ. σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 5. παρ. 2 αυτής, από την ηµεροµηνία της µονογραφής της, δηλαδή την 1 η Ιουλίου 1986. τέθηκε και οριστικά σε ισχύ κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 5. παρ. 2 αυτής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-03-07
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/26
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία