ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/4/20.09.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 150/2002Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 69/1994 Κανονισμού περί«Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.)» Ν.Π.Δ.Δ.Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΈχουσα υπ’ όψει:1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 42 παρ. 2, 4, 5 και 63 του Ν. 590/1977 «Περί Κασταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». (ΦΕΚ 146 τ.Α~).2. Τας διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165 τ. Α~).3. Το από 20.8.2002 έγγραφον του Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος.4. Την από 22.8.2002 Γνωμοδότησιν της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας.5. Την υπ’ αριθ. 1/26.8.2002 Πράξιν του Α.Υ.Σ.Ε.6. Την από 27.8.2002 Απόφασιν Αυτής.ΨΗΦΙΖΕΙΤον υπ’ αριθ. 150/2002 Κανονισμόν έχοντα ούτω:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 150/2002Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον υπ’ αριθ. 69/1994 Κανονισμού «Περί Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας τον Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.)» Ν.Π.Δ.Δ.Άρθρο 1Το πρώτον μέρος του άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. 69/1994 Κανονισμού το αναφερόμενον εις την διάρθρωσιν της Κεντρικής Υπηρεσίας τροποποιούμενον συμπληρούται ως εξής:«Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από:α. Την Γενικήν Διεύθυνσιν.β. Την Διεύθυνσιν Διοικητικού - Οικονομικού και Επιθεωρήσεως.γ. Το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών».Άρθρο 2Εις το άρθρον 8 του αυτού Κανονισμού προτάσσεται διάταξις έχουσα ούτω:«α. Συνιστάται παρά τω Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. μια θέσις Γενικού Διευθυντού επί τριετεί θητεία δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Η εν λόγω θέσις πληρούται υπό Κληρικού ή λαϊκού πτυχιούχου Ανωτάτης Σχολής, διακρινομένου δια την επιστημονικήν και διοικητικήν του κατάρτισιν, την επαγγελματικήν του απόδοσιν και το ήθος, κατά τα εν άρθροις 146 και 147 του υπ’ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου οριζόμενα. Η εν λόγω θέσις δύναται να πληρούται και δια μετακλητού υπαλλήλου - Κληρικού των αυτών ως ανωτέρω προσόντων, κατά τα εν άρθρω 148 του ως άνω Κανονισμού οριζόμενα. Ο διορισμός εις την ανωτέρω θέσιν ενεργείται δια πράξεως της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού θα ορίζονται δι’ αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.β. Τακτικόν Προσωπικόν...».Άρθρο 3Εις το άρθρον 12 του αυτού Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 10 έχουσα ούτω:«10. Οι κενές οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. δύνανται να πληρούνται και δια μετακλητών κληρικών ή λαϊκών δι’ αποφάσεως του Προέδρου της Δ.Ι.Σ.».Άρθρο 4Κάλυψις δαπάνης.Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.Άρθρο 5Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-09-20
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/219
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία