ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/13/ΑΣ106

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
/Μ.4796(4)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ν. Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ν. Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στην Πραιτόρια στις 19 Νοεμβρίου 1998 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθ. 3085/2002 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 319 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 16ης Δεκεμβρίου 2002, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 αυτής στις 19 Φεβρουαρίου 2003.Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης θα έχουν εφαρμογή :α) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας:σε εισόδημα που προκύπτει ή σε κεφάλαιο που κατέχεται, κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αμέσως εκείνο μέσα στο οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση,β) στην περίπτωση της Ν. Αφρικής:ι) όσον αφορά τους παρακρατούμενους στην πηγή φόρους, σχετικά με ποσά που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά ή μετά την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία την οποία τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση, καιιι) όσον αφορά τους λοιπούς φόρους, σε σχέση με οικονομικά έτη που αρχίζουν κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία την οποία τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-03-18
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία