ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/17.02.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2540/27.2.2004, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος της εταιρείας «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων ΑΕ» (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε.).(Συνεδρίαση 190/26.1.2005, θέμα 3)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη:α) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α~ του Ν. 3066/2002 «Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων Α.Ε» (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε) και ειδικότερα το άρθρο 9 στο οποίο ορίζεται ότι η εποπτεία ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, το ύψος και το είδος των τοποθετήσεων της εν λόγω εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,β) την ΠΔ/ΤΕ 2540/27.2.2004, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε. και ειδικότερα τις διατάξεις του κεφ. Ι, παρ. Α 1 (β), με τις οποίες καθορίζονται οι συντελεστές υπολογισμού ελαχίστων προβλέψεων επί των εν ενεργεία εγγυοδοσιών της εν λόγω εταιρείας για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων,γ) την από 25.10.2004 σύμβαση μεταξύ της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία το τελευταίο αντεγγυάται τις παρεχόμενες από την Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. εγγυήσεις, κατά ποσοστό 50%, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οικεία σύμβαση,δ) την ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία επί των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που καλύπτονται με τη ρητή εγγύηση των «Πολυμερών Τραπεζών Ανάπτυξης», στις οποίες συγκαταλέγεται και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου μειωμένος κατά 80%, σε σχέση με τον εφαρμοζόμενο επί των μη εξασφαλισμένων αντίστοιχων απαιτήσεων,ε) το από 19.11.2004 (ΑΠ 9043) έγγραφο της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., με το οποίο ζητείται να εγκριθεί η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στάθμισης υπολογισμού προβλέψεων για τις εν ενεργεία εγγυοδοσίες του που καλύπτονται με την αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων,στ) την από 5.1.2005 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής:Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1(β) της ενότητας Α του κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2540/27.2.2004 και καθορίζεται σε ποσοστό 20% του αντίστοιχου γενικού συντελεστή υπολογισμού ελαχίστων προβλέψεων, ο συντελεστής που εφαρμόζεται επί του τμήματος των εν ενεργεία εγγυήσεων της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., για το οποίο αντεγγυάται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΠρόεδροςΤα ΜέληΟ ΓραμματέαςΑκριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-17
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία