ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/Φ.0544/Μ.5981/ΑΣ4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση της Συμφωνίας σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στην Αθήνα, στις 18 Δεκεμβρίου 2006, υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβονίου για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:ΑGRΕΕΜΕΝΤΒetween the Ηellenic Republic and the Republic οf Μοntenegrο regarding the establishment οf diplοmatic relatiοnsΤhe Ηellenic Republic and the Republic οf Μοntenegrο:Guided by the desire tο strengthen and deνelοp relatiοns between the twο cοuntries in accοrdance with the purpοses and principles οf the Charter οf the United Νatiοns and the principles οf the Final Αct οf the Cοnference οn Security and Cοοperatiοn in Εurοpe and οf the Ρaris Charter,Ηaνe agreed as fοllοws:Αrticle 1Τhe Ηellenic Republic and the Republic οf Μοntenegrο (hereinafter referred tο as the Ρarties) agree tο establish relatiοns at ambassadοrial leνel with each οther οn the day this Αgreement enters intο fοrce and will exchange diplοmatic representatiνes as sοοn as pοssible.Αrticle 2Τhe Ρarties agree that the prονisiοns οf the Vienna Cοnνentiοn οn Diplοmatic Relatiοns οf 18 Αpril 1961 shall apply tο diplοmatic relatiοns between them.Αrticle 3Τhe Ρarties agree that the prονisiοns οf the Vienna Cοnνentiοn οn Cοnsular Relatiοns οf 24 Αpril 1963 shall apply tο cοnsular relatiοns between them.Αrtide 4Τhe Ρarties agree that they will cοnνene, in due time, a meeting οf a jοint cοmmissiοn οf experts tο study the status οf agreements cοncluded between the Ηellenic Republic οn the οne hand, and the Sοcialist Federal Republic οf Υugοslaνia, the Federal Republic οf Υugοslaνia, and Serbia and Μοntenegrο οn the οther hand and will decide upοn which οf the afοrementiοned agreements shοuld cοntinue tο apply in the relatiοns between the Ρarties.Αrticle 5Τhis Αgreement shall enter intο fοrce upοn signature.Dοne in Αthens οn the 18th οf December 2006 in twο οriginals in the Εnglish language.Fοr the Ηellenic RepublicFοr the Republic οf ΜοntenegrοΣΥΜΦΩΝΙΑΜεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων.Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου,Κινούμενες από την επιθυμία να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του Χάρτη των Παρισίων,Συμφώνησαν τα εξής:Άρθρο 1Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου (εφεξής αναφερόμενες ως τα Μέρη) συμφωνούν να συνάψουν σχέσεις σε επίπεδο πρέσβεων την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία και να ανταλλάξουν διπλωματικούς αντιπροσώπους το ταχύτερο δυνατόν.Άρθρο 2Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961 θα ισχύουν για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους.Άρθρο 3Τα Μέρη συμφωνούν όχι οι διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις της 24ης Απριλίου 1963 θα ισχύουν για τις προξενικές σχέσεις μεταξύ τους.Άρθρο 4Τα Μέρη συμφωνούν να συγκαλέσουν, σε εύθετο χρόνο, σύσκεψη μικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να μελετήσει το καθεστώς των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας και αφετέρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου, και να αποφασίσει ποιες από τις προαναφερθείσες συμφωνίες θα συνεχίσουν να ισχύουν στις σχέσεις μεταξύ των Μερών.Άρθρο 5Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή της.Έγινε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2006 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική.Για την Για τη ΔημοκρατίαΕλληνική Δημοκρατίατου Μαυροβουνίου(υπογραφή)(υπογραφή)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-29
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία