ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/Ο544/6/ΑΣ360/Μ.3896/2/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνόδου Μικτής Έλληνο - Σοβιετικής Ναυτιλιακής Επιτροπής. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του άρθρου 16 της Συµφωνίας Εµπορικής Ναυτιλίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ενωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Αηµοκρατιών που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 16 Δεκεµβρίου 1975 και κυρώθηκε µε τον Νόµο 461 /1976 που δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α΄ της 6.11.1976, µε την οποία συνίσταται Μικτή Επιτροπή για την εποπτεία της εφαρµογής της Συµφωνίας. 2) του δευτέρου άρθρου του Νόµου 461/1976 για την κύρωση της Συµφωνίας για την Εµπορική Ναυτιλία µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών, µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης των Πρωτοκόλλων της Μικτής Επιτροπής µε Κοινή Πράξη των αρµοδίων Υπουργών. 3) το χείµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόχκολλο της ?ης Συνόδου της Μικτής Ελλχηνο-Σοβιετικής Επιτροπής που υπογρά“ φηκε στον Πειραιά στις 15 Φεβρουαρίου 1990, του οποίου το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 1990 Οι ΥπΟΥΡτΟι ΕεΩτεΡικΩΝΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΒΟΤΟΟΟΙ.ΟΙ τε Οιἣ σεπαΐοη οί ίὕιε Ιοίπηι - Ξδονίοί ΜατλύύτυςΜατίύπιε σει υρ υπάετ ατύςίε 16 οίΐ τε ου Μονοΐισυή σ ήίνο ίλονσιυ“ οί ε ΠοΠονίς ανιί τίνο | ιύση οί =! οη 1 6ιίι, 1975 µεϊά ηλητῆ εεσείοη ίη Γίταίτοτη Γεὕτυάτν 1 το Γεδυιιαιν 1 διί, 1990. Α οί οί ιὕε ΗΠεϊονίς αυνά δονίοι ννΐιο ίη ίὕιε Ξεδείοη 15 αιιασϊιες ιο Ρτοιοσοί (Άππεχ). Τίε Ιοίηι Ματίύτνε (οιηιηλεείου αρρτονεά ίν Ιοϊονίης οί νε ερεείοτ;: (1) Βενίεν οί ίίνε ἱπιρίεπιουταύοη οΐ τε ΗΠοϊοπίε-δονίοι Αρτες. τυεπί οη Μετεΐίνατι ΞΉλρρίης απά οί ιιε ίτη ίὕε Πεἰά οί (2) ©ουείάεταύίου οί τίνε αυιά οί τίίνε νες οί ΄ ίη ίὕιε Πιείά οί τίηχ, τοραίτο). (3) οί ιὕιε ρτεεετί ολτιαΐΐου οί «Ήυρρίης. Εχεΐιαπκε οί νίεννε οη εεγίαίη οί ίίιε αυιά οη ν 8τε υυιάετ Ποπα!(4) Εχαιπλυαίΐοη οί ίὕιε εοη:εςφυευσςες ίτοτη ρίης ασιίνίθΝες οί (ίιε ίνο εουγνείες η (5) Γαιε αυά ρίασε οί ίίνε πεχι εσδείοη οί ίίιε Ιοίτι ΜατίΉπιες 1.ΕΕΝΙΕΥΝ ΟΕ ΤΗΕΙΜΡΙΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΠΕΙΙΕ. ΝΙΟ - 5ΟΥΙΕΤ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΜΕΕΟΗΑΝΤ 5ΗΙΡΡΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙΟ-ΞΟΥΙΕΤ ΒΕΕΙΑΤΙΟΝΣΞ 1Ν ΤΗΕ ΕΙΕΙΡ ΟΕ ποιεά οατλεΐασΉοη ιιαί αίυσες 1975 ίὕιε οί ίίιε ΗΠεϊεπίς - Ξοοίει Αρτοστηστί οη Μετεΐιαπί Ξίρρίης εουιτλδυιοά το ίίνε ἱτηρτονοτησπί απά ειτεηκίὕεπίτις οί τιε τεαΐθοπε βεινεση ίννο σουπίτίες ίτηι 3 οί εηυαΐιγ ειά υτικλεταταυιάΐυς αιά βεπεΐι. Ξίηεε 1975 τε Μληλειετα οί ίβε ινο σουπιτίες Ήια= τίνε ορροτίτο τησεί αυά ιο οη α πυτηβετ οί οί σοτηπιοη ἰηίετεςί. Βοιήι ελάσος τνείτ ἵοτ ερίτίι οί εφορεταΝουη ίη τιε οί απά ιθιείτ νΐ το €οπΉπυε (βιείε 19 ρτουποτε 11 Γυτίΐνετ. Τίε Ιοίπι αχτεες το οουίυε εοΐΐαβοταΡειννεσεη τυατλύήτινς οί Βοιῇ είάσος ου επυαΐιν αυά τηυτυσοί ττυ=ι η ίὕιε ἥεϊά οί «λρρίης ίὕιε [ταπνιενοτί οί πιατίθτπς ουνµαυίεαϊουης. 2.€ΟΝΞΙΡΕΒΑΤΙΟΝ Οτ ΤΗΕ ΡΒΕΞΕΝΤ Ξ1ΤυΑΤΙΟΝ ΑΝΡ Οτ ΤΗΕ ΡΕΒΞΡΕΟΤΙνΕΞ ΤΗΕ ΗΕΕ.ΕΝΙς - 20ΥνΙΕΤ πΕ. Ι.ΑΤΙΟΝΣΞ 1Ν ΤΗΕ τΙΕΙ.Ρ οτ οµΙιΡΡΙΝ€ ΒΕ. ΡΑΙΕΞ).Τίε ννο Ιηίοτπιαάΐοη οη ίὕιε οΐ ιβοίε «ϊρρίπς ευϊευρτίεες η τίνε ιταπαρουίαοη οἵ Ιταςες αυιά οη τίνε εοορεταύου τη εΉιανϊετίης οΐ Ότεεί απά δονίοι νεδεεία. =ἰάσς αρτεεή το ρτοπνοίε εοορεταύοη ίη ίίνε οί «ίρρίης α= νεί] 85 ίο ον οίορ ορεταύοης οη ίίιε Βασεία οί τεοϊρτοσΐν αυιά πνυλυαί βευεΐι. εἰάσς εχρτεσεες υν Ήηχυσκς Ιο πιακε ένετγ ροσείβίε οΠοτι ον Γαττΐνετ ιαύοη το τίς νεσεεία οΐ τίιε οΉιετ «λο 21 (ιείτ 3.Ο©ΟΝΞΙΡΕΒΑΤΙΟΝ ΟΡΕ ΤΗΕ ΡΒΕΞΕΜΝΤ 5ΙΤΗΑΤΙΟΝ 1Ν ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΞΗΙΡΡΙΝΟ. ΕΧΟΗΑΝΩΕ ΟΓΕ ΟΝ ΟυΒΒΕΝΤ ΟΓ ΤΗΕΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 5ΗΙΡ. ΡΙΝΩΟ ΑΝΌ ΟΝ ΜΑΤΤΕΒΞ ΥΨΗΙΟΗ ΑΒΕ ΗΝΡΕΒ €ΟΝΞΙΡΕΒΑΤΙΟΝ Ι& ΙΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΚΝΑΙ. ΟΒΟΩΑΝΙΖΑΤΙΟΝ. Τίιο ινκο ιαά 3 1ιοτουκῆ αυά σεουαιτυσοΐίνε οί νίοννο οη ρτεσεπί νοτίς η ρνοµτε=ς η 1πισυυαϊουαί Βοιι ολάΐσς οκρτεεεοιί ιβιοίτ ουτίαϊασΉίου ίοτ ϊ εο0-. ροταύοη η ιί βοίννεση ιοίτ αινά ίο υυτυτίηυε 1> ρτασΉςς νίονν οΐ [οτυιισοιπίης τνεείηψχα αυκί άοΗβοτατίοης. Τµε τίνο υικοζαίυσοκς οί τεξυίατ συιισυ υναλυϊευιειί θοίνουτ ίίνε ινο 31 ίίιο πι6ς. τχα αινή «ρεείοιυι& οί ίίνο ΙυουικαΉσοπα] αινά Ν νιιεάίο Ιί εοορεταΉοη. 4.ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΞΗΙΤΙΝΩ ΓΒΟΜ ΤΗΕ ΞΉΗΙΡΡΙΝΟ Α€ΤΙΝΙΤΙΕ& ΟΓΡ ΤΗΕ ΤνΟ €0υΝ.ΤΒΙΕΞ 1Ν ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 5ΗΙΡΡΙΝΟ. ινο αεϊεκαύοπο εκοϊαπµκεά νίοννς οη ίιε ρτεσεπι 21 ίιε ἱηιετπαύοηα] (τεἰεβι πυατκεί απά αίδο οη ο (ιοίτ πιετεὕατι γ ρτοϊιεςύοπίει εείαβ αϊιεή Εν εουπίτίες Βανΐης 35 τεςυ]! τίιε οί ίοτ 10 σ8τρµοες πιονΐης Ιητετηαύοπαϊ]γ. Βοτή εἰάσς υπάλετ πεά τίναι ρτοιεςιοπίει τησά=υτες 8τε πιί το Βατπιοπίους οί πετνή©σ&, αυά εοηςέετη. 5.ΡΒΑΤΕ ΑΝΌ ΡΙΑΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΧΤ 5ΕΞ5ΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΙΟΙΝΤ ΜΑΒΙΤΙΜΕ Ήροη τνε ρτοροσα! οί ίε Ξονίει Ιοίηι Ματίύτης αρτεεά το Βοϊά ί6 πεχί τεξυίατ ίνε δονίοι ΠΉτπίοη ίη 1991 ΤΉε εχαςι άαιε οί ίὕιε εεσείοη ε ἥχεά α0σ0ττο τίιε τυίες οζ ρτοεεάυτε οί ιιε Ιοίπι Ματΐύπης Ποπε τη Ρίταευς οί Γεὕτυατν 15, 1990 ΤΗΕ €ΗΑΙΒΜΑΝ ΟΓ ΤΗΕ ©ΗΠΑΙΕΜΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΗΕΕΙΕΝΙΚΟ 5ΙΡΕΟΓΤΗΕ ΤΗΕ Ξ5Ο0ΥΙΕΤ ΟΡ ΤΗΕ ΙΟΙΝΤ ΙΟΙΝΤ €ΗΒΙΜΑΤΟΡΟΉΙΟΣΑΝΝΕΧ ΜΕΜΒΕΒΣ ΟΕ ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙς ΡΕΙΕΟΑΤΙΟΝ (1) Μτ. - Ξεετείατγ Οεπεταί οί τιε Ήεΐλεπίς οί Μετεαπίίε Ματίπε. ΗΠεαά οί (2) Βεατ-Αάτηλτα! ΥΑΞΞΟΡΟΗΙΟ Η.€.€. - ίη εΉλεί οί . τίιε Ουατά. (3)Νιεοΐαοε ΗΑΞΞΙΟΤΙ Η.€.€6. - Ηεαά οί απά Πνΐείοη.ΗεΏοπίς Μληλοιτγ οί Μετεαπύίε ΜαΠίπε. (4) ζαριαίη ΒΑΟΡΑΤΟΡΟΨΙΟΣΗ.ε.6. - Ξεα-µοΐης απά Ιπιετηαθοπαί αύοπα ΗΠεϊεπίς Νίτπίοιην οί πιατίπε. - (€ΟυΝΟΕΙΟΒ ΟΣ ΕΜΒΑΞ5Υ Ηεϊεπίς Μληλειηνγ οί ΕΓοτείξη ΑΕ ίαίτα.(6) Μτε. ΗΟΝΡΒΟΡΟΗΙΟΉ - Εεοποπίς Βεϊαύοπς Γνΐοίοη. Ηεϊλεπίς Μλπλείτγ οί Έςοποτον. (5) Μτε. ΒΑΙΑΝΟΗ (7)Η.ε.€. - απά Ηεϊεπίς Μπίείτγ οί Ματίπε. (8) Οοπιπιαπάετ Ιοαππίο ΚΟΤΙΞΞΙΟΗΝΕΙ.ΟΣΞ Η.€.6.-- Ξεςτετατγ οί ε Ηεϊεπίς οί τὕιε Ιοίτι Ματίύτιε (ζοπιτπίσείοη. 3εα-εοΐτης απά Ιπιετηαύοπα! Βεϊαύοπε ΓΗνΐείοη. Ηεϊεπίς Μπίαιεν οί Μετ. Ματίτε.(9) Ιευτεπάπί Ιεουλάας ΑΝΡΒΟΙΠ.ΑΚΙ& Η.€.€. - απά Βείαΐοπε Μπίαιτγ οί Μετεαπύίε Ματίπε. - Βερτεεετιαύνε οί τίνε οί(10) Με. Νλεοίασε ΥΕΒΝΙΟΟΣ ΜΕΜΒΕΒ5 ΟΓΡ ΤΗΕ 50ΥΊΙΕΤ ΡΕΙΕΟΩΑΤΙΟΝ (1) Με. 6.Ρ. ΟΕΒΑΞΙΜΟΗΗΚ - οί Μλπίοιην οί Μετεΐιατι Ματίπε. Ηεαά οί τίε Πιεϊεξαύου.(2) Με. ν.Α. ΙΕΝΥΟΗΕλΚΟ - Συςτοίαην ον ίοι οί ο ζζοιυιυϊσαίου. - Ενροτί οί - Πορυί»ν Μαυαξον οί ΕΒΑ. ΟΗΤ..- Μίεε ρτο=λάσουι οί «ΒΙ.ΑΟΑΚ ΞΕΑ.- οί ε «ΑΕΑ ΟΓΡ ΑΖΟΥ.- οί [Γ5%Η Μηίαίην οί Μοτεΐνν υυή η (νοοςο.- ζουοναί «ΤΒΑΝΜΔΜΕΌ ΞΉΙΡΡΙΝΩ 5.Α.. ήνασυ=. (ζνορςο, (3) Μι. ( νε. Α.Ν. ΒΙΒΚΙΝ ν. ΥΑ. ΟΝΕΟΗΠΙΝ (5) Με 5.6. ΝΙΝΚΕΜΝ (6) Με Ν.*. Με. Ν.Υ. 5ΟΗΕΒΒΙΧΞΝΙΥ (8) Με. 2Ζ. ν. ΡΙΑΚΗΟν ΕΧΡΕΒΤΣ(9) Με. Β.Ρ. ΥΑΒΕΜΟΙΟΥΙΟΗ - «ΒΙΑΟΚ 5ΕΑ. ΄ ρανι. (10) Μτ. Ο.6. ΉΗΑΝΩΥΟΑΕν - «ΒΙ.ΑΟΑΚ 5ΕΑ. Ξ Ήµρίνς (οιυραν». ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤής Συνόδου της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής. Η Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή που συστάθηχκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Ναυτιλιακής Συµφωνίας µεταξύ της της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης Σοίΐλιεςικχών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. που υπογράφτηκε 2τις 16 όεκεµβρίου 197 5. πραγµατοποΐησε την η Σύνοδό της στον Πειραιά από τις 12 Φεβρουαρίου µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 1900. Κατάλογος -ων µελών της Ελληνικής και Σοθιετικής αντιπροσωπείας που έλαβαν µέρος στις εργασίες της Συνόδου. επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο (Παράφρτηµα 1). Η Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή ενέκρινε την ακόλουθη διάταξη της Συνόδου: (1) Ανασκότπηση της εφαρµογής της Ελληνο-Σοβιετικής Ναυτιλιακής Συµφωνίας και των Ελληνο-Σοθιετικών σχέσεων στον τυµέα της Ναυτιλίας. (2) Εξέταση της παρούσας κατάστασης και των των Ελληνο-Σοβιετικών σχέσεων στον τοµέα της λαυτιλίας (ναυλώσεις επισκευές). (&) Εξέταση της παρούσας κατάστασης των διεθνών ναυτιλιακών µεταφορών. Ανταλλαγή απόφεων επί ορισµένων θεµάτων των διε. θνών ναυτιλιακών µεταφορών και επί θεµά-ων τα οποία είναι υπό εξέταση στους διεθνείς οργανισµούς. (4) Εξέταση των συνεπειών που τπροέκυφψαν από τις ναυτιλιακές δραστηριότηνες των δύο Χωρών στις διεθνείς ναντιλιακές µεταφορές. (5) Ηµεροµηνία και τότπος πραγµατοκοίησης της επόµενης τακτικής συνόδου της Μικτής Διαυτιλιακής Επιτροπής. 1.Ανασκόπηση της εφαρµογής της Ελληνο-Σοβιετικής Ναυτιλιακής Συµφωνίας και των Ελληνο-Σοβιετικών σχέσεων στον τοµέα της Ναυτιλίας. Οι δύο πλευρές σηµείωσαν µε ικανοποίηση. ότιαπό το [97 5 η θετική εφαρµογή -ης Ελληνο-Σοβιετικής Συµφωνίας επί της ναυτι. λίας. συνέδαλε στην περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάµωση των ναυτιλιακών σχέσεων µεταξύ των δύο Χωρών. µέσα σε πνεύµα φιλίας. ισότητας. αµοιβαίας χκατανόησης και ωφέλειας. . Από το 1975 οι Υπουργοί των δύο Χχωρών είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν χαι να ανταλλάξουν απόψεις επί αριθµού θεµάτων κοινού Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποξησή τους για το πνεύµα συνερνγασίας στον τοµέα των νανυλώσεων και η Άούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την περαιςέρω 9ξησή τους. Η Επιτροπή συµφώνησε να συνεχισθεί η παραδοσιακή συνεργασία µεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων -ων δύη πλευρών στον -οµέχ των διεθνών θαλασσίων µεταφορών. µε βάση -ην ισύ-ητα και την αµοιβαία εµπιστοσύνη και η συνερνασία στα τλαίσια των διεθνών ναυτιλιακών οργανισµών. 2.Εξέταση -ης παρούσας χατάστασης και ων προοπτικών των Ελληνο-Σοβιετικών σχέσεων στον τοµέα της ναυτιλίας (ναυλώσεις επισκευές). Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν πλχηροφορίες επί της συµµετο. χής των ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων στις µεταφορές του διµε. ρούς εµπορίου και στη συνεργασία τους στη ναύλωση Ελληνικών χαι Σοβιετικών πλοίων. Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να προάγουν τη συνεργασία τους στον τοµέα της ναυτιλίας. καθώς επίσης και να αναπτύξουν τις ναυ. λώσεις. µε βάση την ανταγωνιστικότητα. την αµοιβαιότητα και το αµοιβαίο όφελος. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυµία τους να κάνουν χάθε δηυ. νατή προσπάθεια για περαιτέρω διευκολύνσεις των πλοίων της &λ. λης πλευράς που καταπλέουν στα λιµάνια τους. 3.Εξέταση της παρούσας κατάσ:ασης στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές. Ανταλλαγή απόψεων επί ορισµένων θεµάτων θα. λασσίων µεταφορών και επί θεµά-ων που είναι υπό συζήτηση στους διεθνείς οργανισµούς. Οι δύο αντιπροσωπείες είχαν α λεπτοµερή και εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων επί των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εποχή και που προωθυύνται στους διάφορους διεθνείς νανυτιλιακούς οργανισµούς. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποϊησή τους για την καθιερωµένη συνεργασία τους σ΄ αυτό τον τοµέα µεταξύ των αντιπροσωπειών τους και συµφώνησαν να συνεχίσουν αυτή τη αυνεργασία ενόψη των εποµένων συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Η Μικςή Επιτροπκή αναγνώρισε τη χρησιµότητα των τακτικών διαθουλεύσεων που πραγµατοποιούνται µεταξύ των δύο αντιπροσωπειών σε συναντήσεις και συνόδους διεθνών Οργανισεµών και επιβεθαΐωσαν τη βούλησή τους να ενδυναµώσουν αυτή τη συνερασία. 4.Εξέταση των συνεπειών που προέκυψαν από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες των δύο Χχωρών στις διεθνείς ναυτιλιακές µεταφο. ρές.Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόφεις επί της παρούσας κατάστασης της διεθνούς ναυλαγοράς. κχαθώς επίσης και επί των επιπεώσεων από προστατευτικά µέτρα για τη ναυτιλία τους του λαµβάνονται από ορισµένες Χώρες και έχουν σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της ελευθερίας πρόσβασης στα διεθνώς διακινούµενα φορτία. Οι δύο πλευρές υπογράµµισαν ότι τα προστατευτικά µέτρα αποβαίνουν σε βάρος της αρµονικής ανάπτυξης των διεθνών θαλασσίων υπηρεσιών και εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους. 5.Ηµεροµηνία και τόπος της ετόµενης τακτικής συνόδου της Μικτής καυτιλιακής Επιτροπής. Μετά από πρόταση της Σοβιετικής αντιπροσωπείας η Μικτή Χαυτιλιακή Επιτροπκή συµφώνησε να πραγµατοποιήσει την επόµενη τακτική της σύνοδο στη Ένωση το 1991 Η ακριδής ηµεροµηνία της συνόδου θα καθορισθεί σύµφωνα µε τους χανόνες διαδικασίας της Μικτής Ναντιλιακής Επινροπής. 'Έγνε στον [Πειραιά στις 15 φεβφουαρίου 1990 Ο ΠΙρόεδρος της Ελληνικής Πλευράς της Μικτής Επιτροπής Φ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος της Σοβιετικής Πλευράς της Μικτής Επιτροπής €. ΟΕΒΑΞΙΜΟΗΗΚ Σύνθεση Ελληνκεής Αντιπροσωπείας νια την η Σύνοδο Μικτής Ελληνα-Σοβιετικής Επιτροτής Ναυτιλίας Χρηµατόπουλος Φώττος - Γενικός Γραµµατέας Ελληνικού γπουργείου Εµπορικής Χαυτιλίας - Αρχηγός Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Υτοναύσρχος ΑΣ Βασύτπουλος [Γεώργνος Αντιπλοίαρχος ΑΣ Χασιώτης Νικόλαος Υπαρχηγός Λιµενικού Σώµατος - Διευθυντής Διεύθυνσης Ποντοπλόΐας και λαυτιλιακών Σχέσεων - Ελληνικό γπουργείο Εµπορικής Χαντιλίας. Πλοίαρχος ΑΣ . Μπανδατύπουλος Δηµ. - Διεύθυνση Ποντοπλόΐας + 2- Ναυτιλιακών Σχέσεων - Ελληνικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Σύνθεση Σοβιετικής Αντιπροσωπείας για την Μπαλανου Χριστίνα - Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ Ελληνικό Σύνοδο Μικτής Ελληνο-Σοβιετικής Επιτροπής Ναυτιλίας Υτουργείο Εξωτερικών. Χονδροκούλου Μαρίνα - Τµηµατάρχης Διεύθυνσης Διακρατικής Οικονοµικής Συνεργασίας - Ελληνικό Ο. ΟΕΒΑΞΙΜΟΗΗΚ - Υφυπουργό Σοβιετικού Υπουργείου Πλωτάρχης ΛΣ Μανος Διαµαντής Πλωτάρχης ΑΣ Κουσιουνέλος Ιωάννης Υποπλοίαρχος ΑΣ Ανδρουλάχκης Λεωνίδας Βερνίκος Νικόλαος Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. - Διεύθυνση Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων - Ελλχηνικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.- Γραµµατέας της Ελληνικής πλευράς της Μικνής Ναυτιλιακής Επιτροπής - Διεύθυνση Πον-πλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων Ελληνικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. - Διεύθυνση Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων - Ελληνικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.- Εκπρόσωπος Ελληνικού Ναυτικού Επιµελητηρίου. ν. ΕΕΝΥΟΗΕΝΚΟ Α. ΒΙΕΒΚΙΝ ΟΝυΟΗΙΝ5.ΝΙΚΟΕΙΝ (ΡΕΉΞΙΚΟΥ .ΡΙΑΚΗΟΥΝ . ΥΑΒΕΜΟΙΟΥΙΟΗ ο ο τ = . ΞΗΑΝΩΥΟΑΕΥΝ Εµπορικής Ναυτιλίας - Αρχηγός Σοβιετικής Αντιπροσωπείας.- Γραµµατέας της Σοβιετικής πλευράς της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής. - Εµπειρογνώµων της «αΙΑΥΓΡΙΟΤ.,. - Αντιπρόεδρος της «50ν ΓΒΑΟΗΤ.. - Αντιπρόεδρος της Εταιρείας «ΒΙ.ΑΟΚ 5ΕΑ ΞΤΕΑΜΞΗΙΡ ΕΙΝΕ». - Αντιπρόεδρος της Επαιρείας ΟΓ ΑΖΟΥ ΙΙΝΕ». ΄ - Εκπρόσωπος της Σοβιετικού Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα. Γενικός Διευθυντής της «ΤΒΑΝΞΜΕΡ 5Η. ΙΡΡΙΝΩ 5.Α.» στον Πειραιά. - Εµπειρογνώµων «ΒΙΑΟΚ ρίηκ& (οτηρατηγ - Εµπειρογνώµων «ΒΙΑΟΚ ΞΉίρρίης 15 10 ΕΘΝΙΚΟ τνΥΠοτΓΡΑΟΘεΕιΟ ο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 18233 τΔιεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β | λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.320΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α η η » Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 62.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτοήή συξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπτής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. τΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 253 1 ι | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 353] Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: ! βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 » 625 3)» » » Γ Η 5.000 » 250 4)» » » Δ΄ » 12.000 » 600 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 ο » 475 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 1560 1) » » » Δελτ Εµπ.& Βιοµ. 16. » 6.000 » 300 6)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 , » 1.250 7)Για όλα τα Τεύχη . » 55.000 | » 2.750 Πλυροφορίες: τηλ. 52 48320 Ε ΑπΠΟ το τκοΝικΟ τΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-20
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία