ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1807/20.9.90

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΑ/ΤΕ 1660/29.12,89, όπως ισχυει ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι δεσµεύσεις επί καταθέσεων των τραπεζών που έχουν υπολογισθεί µε στοιχεία 31.8.1990 ισχύουν και για το πρώτο και δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου 1990. Διευκρινίζεται ότι οι δεσµεύσεις επί χαταθέσεων χαι οι λοιπές υποχρεωτικές τοποθετήσεις των τραπεζών για το τέλος Σεπτεµβρίου 1990 θα υπολογισθούν µε βάση στοιχεία καταθέσεων τέλους του µηνός, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ α Εκδοση εγγυητικών επιστολών σε συναλλαγμα κατ εντολη και για λογαριασµό ελληνικών µεταποιητικών επιχειρήσεων. (Συνεδρίαση 452 /23.7.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: α) Αιτήµατα ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων σχετικά µε την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε συνάλλαγµα από τις τράπεζες για την χάλυψφη του ανοΐγµατος, σε µεταγενέστερο χρόνο, ανέκκλητων ενέγγυων πιστώσεων προς πληρωµή της α«Έίας εισαγωγών, β) τη σκοπιµότητα παροχής µεγαλύτερης ευελιξίας στις ελληνιχες επιχειρήσεις για τη διενέργεια των συναλλαγων τους, αποφάσισε τα ακόλουθα: Επιτρέπεται στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να εκδίδουν εγγνητικές επιστολές σε συνάλλαγµα υπέρ ελληνικών µεταποιητικών επιχειρήσεων για την κάλυφψη του ανοΐγµατος, σε µεταγενέστερο χρόνο, ανέκκλητων ενέγγυων πιστώσεων προς πληρωµή της αξίας εισαγοµένου µηχανολογικού εξοπλισµού. Το ύφος των ως άνω εγγυητικών επιστολών δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 30%% της συνολικής αξίας της ενέγγυας πίστωσης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήΐγνα, 1 Οκτωβ6ίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ --φ------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της τροποποιηµένης καταστατικής πράξης του Διεθνούς Οργανισµού Μεταναστεύσεως. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, στις 29.7.1988 έλαβε χώρα στη Γενεύη η κατάθεση στον Γενικό Γραµµατέα του Διεθνούς Οργανισµού Μεταναστεύσεως, του εγγράφου επικυρώσεως από τη Χώρα µας της τροποποιηµένης καταστατικής πράξης του Διεθνούς ΟΌργανισµού Μεταναστεύσεως, που υιοθετήθηκε στις 20.5.1987 κατά την πε ντηκοστή πέµπτη έκτακτη σύνοδο του Συµβουλίου της Διακυβερνητικῆς Επιτροπής Μεταναστεύσεως. Η παραπάνω τροποποιητική πράξη, η οποία χυρώθηχκε µε τον υπ' αριθ. 1784/1988 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 113 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 1ης Ιουνίου 1988, τέθηκε σε ισχύ διεθνώς χαι ως προς τη Χώρα µας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 34 αυτής, την 1 Φη Νοεµβρίου 1989 . Αθΐνα, 26 Σεπτεµβρίου 1990 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάµενος . της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΣ -+ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ πε Στο ΦΕΚ 107 /22.8.1990 (τεύχος Α΄) όπου δηµοσιεύθηκε το Π.Α. 260/1 990 «Ίδρυση των Αµίσθων Προξενείων Ντουµπάϊ και Αµπού Ντάµπι (ΑΒΗ ΩΗΑΒΠ και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Αµπού Ντάµπι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» αντικαθίσταται η πρώτη-λέξη του τίτλου του Π.Δ. «Ίδρυση» µε την ορθή λέξη «Κατάργησή». , . ι (Από το Υπουργείο Εξωτερικών) ε ΄ Στο Π.Δ. 271 /1990 «Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 128) χκαι του Π.Δ. 551 /1988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση ΟΌικονοµικών Υπηρεσιών)» (Α 25Ώ)µ» που δηµοσιεύθηχκε στο ΦΕΚ 109/τ. Α'/ 23.8.1990, προστίθεται µεταξύ των Υπουργών που το συνυπέγραφαν και το παραλειφθέν; «Ο Υπουργός Οικονοµικών Ιωάννης Παλαιοκρασσας» (Από το Υπουργείο Οικονοµικών) σ5) Στο αριθ. 302/6.9.1990 Προεδρικο Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 126/18.9.1990 (τ. Α) ίνεται η εξής διόρθωση σφάλµατος: 1.Στον πρώτο στίχο του άρθρου 1 διορθώνεται το λανθασµένο «Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17...» στο ορθό «Στην παραγραφο 5 του άρθρου 17... (Από το Υπουργειο Υγειας, Προνοιας και Κοινωνικων Ασφαλισεων) τ . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 . Δ|εύθυνόπ ο Κοποδιστήίου 24 ] ] Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤνποΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 : . ' . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 61 τηλ.: 52.48. 188 . Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 141 & * & Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.7 13 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.76 1 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχία µε καταβολύ της σξίας του δια µέσου Δτιµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30. Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 40 απδ 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κάτά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητήύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Ταχυδβοµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ. τ- | | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 253 1 ! | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) Ωα) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 1)» » » Β΄ » 12.500 » 625 2)» » » Γ' » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄ » 12.000 » 600 4)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 2560 ζ)| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 6)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 . » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ήή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1250 7)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 *Π τ - *ην*Ο . “το
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • τις ισχύουσες διατάξεις για τις πασης φύσεως δεσµεύσεις επί καταθέσεων των τραπεζών, {) τα ειδικά προβλήµατα που ανέκυφαν κατά τη διάρκεια της απεργίας των-τραπεζούπαλλήλων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-22 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΑ/ΤΕ 1660/29.12,89, όπως ισχυει ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/139
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία