ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/07.05.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Στο Π. Α/γµα ό7/2.3.1990 σχετικά µε την «Επέχταση των παροχών του Ξλάδου Ασθενείας του Ταµείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/ 13.3.1930, γίνονται οι πιο κάτω διορθώσεις αφαλµάτων;: ' Στον πρώτο στίχο του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανΞί του λαζθασµένου:φ«... Ξµοι ή διξλΞµΞτούχου αδελφής µαίας...» τίθεται το ορθό: «... Αµοιβλή διπλωµατούχου αδελφής ή µαίας...». 2.Η επικεφαλίδα του άρθρου 4 αντί του λανθασµένου;: «Ίδρυµα χρονίως πασχόντων» τίθεται το ορθό: χρονίως πασχόντων». (Από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου ΥγΞας, 1΄ΐρ…ό…νοιας & Κοιν/χκών Ασφ/σεων) -ή ] (? Στο Π. Α/γµα 124/30.3.1990 «Οργανισµός του Ταµείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/ τ.Α'/5.4.1990 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: α8 Στην περ. 4 του εδ. α΄ της παρ.΄ 7 του άρθρου 3, αντί του λανθασµένου «Γραφεία Γραµµατείας», τίθεται το σωστό «Γραφείο Γραµµατείας». .. . 8) Στην δη σειρά του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 4, αντί του λανθασµένου «των», τίθεται το σωστό «την». Στην η σειρά του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 5,. αντί του λανθασµένου «του Δ.Σ. των εγκυκλίων» τίθεται το σωστό «του Δ.Σ. και των εγκυχλίων». ΄ δξ Στην όη σειρά του εδ. β' της παρ.-2 του άρθρου 6, αντί του λανθασµένου «επυγραφήγ, τίθεται το σωστό «περιγραφήρ. 68Τ 1)Σττιν Ά2η σειρά της πρώτης, στήλης της σελ. 52], αντί του -- ιβ) Στην 23η σειρά της παρ. 2 του άρθρου 16 µετά τη λέξη λανθασµένου «γα»., τίθεται το σωστό «γιο». . στ) Στην 25η σειρά του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, αντί του λανθασµένου «µετά», τίθεται το σωστό «µε του. ὢ Στην 1Όη σειρά της παρ. } του άρθρου 1 1, αντί του λανθασµένου «σχτικά», τίθεται το σωστό «σχετικά». . ή) Στην 30ή σειρά του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 11., αντί του λανθασµένου «τον ασφαλιστικό φορέα», τίθεται το σωστό «στον ασφαλιστικό φορέα». . 2)Μετά την η σειρά του άρθρου 12, τίθεται η πρόταση «Κλάδος )ΠΕ Πΐτ?ροφ2ριχ€ς». * | πν7ή . ) Στην 3η σειρά της παρ. 5 του άρθρου 13, αντί του λανθασµένου «υπολογιστών», τίθεται το σωστό «υπολογιστικών». 3)Στην 1η και δη σειρά της παρ. 2 του άρθρου 1 5, αντί των λανθασµένων «προΐσταταυ», τίθενται τα σωστά «προΐστανταυ». . «ανανέωση», τίθεται η λέξη «µισθώσεων». (Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν/κών Ασφ/σεων) -----«ή------- .
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-05-07
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/73
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία