ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/08.08.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή εξουσιοδότησης στις εµπορικές τράπεζες να χορηγούν συνάλλαγµα για πληρωµή υποχρεώσεων στο εξωτερικό επί εισαγωγών και εξαγωγών εµπορευµάτων. ...... ςς 5 Καθορισµός των όρων κάλυψης µέσω διεθνών πιστωτικών χαρτών των δαπανών κίνησης στο εξωτερικό αυτοκινήτων διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών. .... ,ι 6 Συµπλήρωση της ΠΑ/ΤΕ 1706/9.3.90 (θέµα 6) .......... 7 Μετατροπή σε δραχµές ληξιπρόθεσµων οφειλών από δάνεια σε συνάλλαγµα που έχουν συναφθεί στα πλαίσια της ΠΔΑ/ΤΕ 351/ 11.4.84 (θέµα 20) α ααα ε 8 Χρησιµοποΐηση από νεοϊδρυόµενα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα τµήµατος του αρχικού µετοχικού τους κεφαλαΐου για την διενέργεια εργασιών σε συνάλλαγµα (θέµα 19),. .... 9 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφαλµάτων στο υπ' αριθ. 2342 /25.6.1990 Προεδρικό Διάταγµα του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. ΑσφαλίΕ 10 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 254 (1) Παράταση της προθεσµίας του άρθρου 20 παρ. 1 του Νόµου 1091/ 1980 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητος εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουαιών αυτών. 254. 255. 256. 257.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου