ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/11.07.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων του Κώδικος Κανονισµού Εργασιων της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψφη: 1.Το άρθρο 65 παρ. ] του Συντάγµατος χαι το αρθρο 118 παρ. 3 του της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) σε συνδυασµό µε το άρθρο 150 του Υπηρεσιακού Κανονισµού της Βουλής. 2.Την από 20 Ιουνίου 1990 οµόφωνη εκθεση της Διαρκούς επί του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπής. &. Την κατά την ΜΓ“ συνεδρίαση της 5ης Ίουλίου 1990 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλης των Ελλήνων χατά την οποία ψηφίστηκε η από 18 Μαΐου 1990 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Κώδικος Κανονισµού Εργασιων της Βουλής (Μερος Κοινοβουλευτικόγ, όπως τροποποιήθηκε από τη Διαρκή επί του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή, παραγγέλλουµε: Τη δηµοσιευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για τροποποΐηση χαι συµπλήρωση διατάξεων του Κώδικος Κανονισµού Εργασιών της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) “Άρθρο 1 Στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ“: ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» και προ του άρθρου 129 προστιθεται άρθρο 128Α, που έχει ως εξής: «Άρθρο 128 Α Ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό 1.Οι Πρόεδροι των αναγνωρισμενων από τον Κανονισµό της Βουλης Κοινοβουλευτιχων Οµάδων έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό για οποιαδηποτε σοβαρή δηµόσια υπός θεση, που συζητούνται δύο φορές το µήγνα. 2.Οι ερωτήσεις της προηγούµενης παραγράφου υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτιχης Οµάδος που τις υποβαλλει χαι παραδιδονται στο γραφειο του Προεδρου της Βουλής από της ενάτης πρω νής έως την ενάτη βραδινή & ώρα της πρωτης και δευτερας και της δεκάτης πέµπτης και δεκάτης έκτης ηµέρας κάθε µηνός. Το περιεχόµενο των ερωτήσεων και η διεξαγωγη της συζήτησης καθορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 3 του ἁρθρόν 129, της παραγράφου & του άρθρου 143 και της παραγράφου 5 του άρθρου 130 του παρόντος. 3.Οι ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό συζητουνται µετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ωρων από την κατάθεσή τους και το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, αναπτύσσονται δε προφορικά χαι εναλλάξ κατά τη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων και στο χρονο που διατιθεται για τη συζήτηση αναφορών και *ερωτήσεων της ηµέρας που θα ορισθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω. Στη συζήτηση µετέχουν αποκλειστικά ο ερωτών Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµ.άδος και ο Πρωθυπουργός και ουδεµία παρέµβαση ή δικάϊωµα οµιλίας παρέχεται στους αναπληρωτές - εκπροσωπους των . Προεδρων των Κοινοβουλευτικων Οµάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατος αυτοπροσώπου εµφανίσεως του Πρωθυπουργού στη Βουλή είναι δυνατη η µετάθεση της συζήτησης σε αλλη ηµέρα συνεδρίασης της αυτής ή της άλλης εβδοµάδος. 4&. Ο Αρχηγός της Αξιωµατικης Αντιπολίτευσης µπορεί να χαταθέτει µέχρι τρεις ερωτήσεις κάθε φορά. Ο Πρόδεδρος της δευτερης Ε δυναµη Κοινοβουλευτικης Οµάδος της Αντιπολίτευσης µπορεί να καταθέτει µέχρι δύο ερωτήσεις κάθε φορά, ου δε υπόλοιποι Προεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων από µία ερώτηση κάθε φόρά.: 5.Ο ερωτών Προεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδος έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για να αναπτύξει την κάθε ερώτησή του. Ο Πρωθυπουρτος έχει στη διάθεσή του, για κάθε απάντηση, επισης πέντε (5) λεπτά της ώρας. Δικαίωµα δευτερολσγιας επιτρέπεται επί τρία λεπτά, η δε παρ. 5 του άρθρου 97 δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα διαδικασίο». “Άρθρο 2 … Η παρ. 2 του άρθρου 143 τροποποιείται ως εξής:« 2.Κατά τη διάρκεια χάθε βουλευτικής συνόδου διεξάγονται υποχρεωτικά τέσσερις συζητήσεις προ ηµερησίας διατάξεως, εχ των οποίων η µία αποτελεί δικαίωµα της Κυβέρνησης και οι υπόλοιπες τρεις της Αντιπολίτευσης. Το θέµα της συζητησεως που ανηιει στην επιλογή της Κυβερνησης πρέπει να αναφέρεται στην πορεία της Χωρας µε την Ένυρωςπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και εάν είναι εφικτό να συνδυάζεται µε την κατάθεση της σχετικής έχκθεσης που προβλεπεται από το άρθρο 3 του ν. 945/1979. Τα θέµατα των υπόλοιπων τριών συζητήσεων καθοριζονται από την Αντιπολίτευσης ως εξής: Τα θέµατα δύο συζητησεων από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το θέµα µιας συζήτησης από τη δεύτερη σε δυναµη Κανοβουλευ… Ομαδα της Αντιπολίτευσης, µε αἰτησή τους, που υπσγραφεται από τα δύο τρίτα του αριθµού των Βουλευτω που υπάγονται κατά περίπτωση στην κάθε Κοινοβουλε…η Οµάδα ή από τον Πρδεδρό της. Η αιτηση κατατίθεται στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και διαβιβαζεται αμεσως στον Πρωθυπουργό. Η συζτπηση πραγµατοποιείτοι µέσα σε ένα µΐγνα από την υποβολή της κάθε αιπ1σεως» 'Άρθρο 3 1.Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4θα προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:« 4.Μαζί µε το βιογραφικό σημειωµα της προηγουµενης παραγραΦου συνυποβάλλονται απαραιτήτως σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρως µένο αντίγραφο οι τίτλοι σπουδών, η τυχόν προύπηρεσία και πλήρες αντίγραφο ποινικού µητρώου του προτεινόµενου». 2.Οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα. “Αρθρο 4 . Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 1990.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία