ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/12.10.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. | (4) Πράξη Διοικητή αριθ. 1677 /2.3.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Έγκριση λειτουργίας νέας Τράπεζας υπό την .επωνυµία «ἹΝΤΕΡ. ΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ» Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παρεχεται άδεια λειτουργίας ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυµία «ἹΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΛΔΟΣ» Α.Ε. µε εδρα την Αθΐνα, υπό τους εξής όρους: 1..Το µετοχικό χεφάλαιο της τράπεζάς θα είναι δραχµές δύο δισεκατοµµύρια (2.000.000.000), θα χαταβλήθεί εξ ολοκλήρου σε µετρητά . και κατά ποσοστό 986 θα προέρχεται από εισαγωγή και δραχµοποίηση συναλλάγµατος µη υποχρεωτικά εκχωρητέου. 2.Θα υπάρχει διοικητική και λειτουργική αυτονοµία της Τράπεζας έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΕ και αντιστρόφως. Ειδικώτερα τα δύο εξίσου υπεύθυνα στελέχη που έχουν εξου- . σιοδοτηθεί από το Δ.Σ. να διοικούν την τράπεζα δεν θα συµµετέχουν στο Δ.Σ. ούτε θα έχουν οιαδήποτε άλλη σχέση µε την ασφαλιστική επιχείρηση ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΕ. 3.Εντός τριετίας από την έναρξη λειέουργίας της τράπεζας θα έχει υποβληθει αίτηση εισαγωγης των µετοχών της τράπεζας στο Χρηματιστηριο Αξιών Αθηνών, αφού θα έχουν τηρηθει όλες οι αναγκαίες για το σκοπό προύποθέσεις, 4.Το σύνολο των παρεχοµένων πάσης φύσεως πιστώσεων χαι συµµετοχών της τράπεζας προς όλες τις εταιρίες του οµίλου της Ηπίοη ζεε Άσευταυνεες άε Ραύίε (περιλαµβανοµένης και της ασφαλιστικής εται' ρείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΕ) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 300> των ιδίων κεφαλαΐων της τράπεζας. Εφόσον οι παραπάνω πιστώσεις και συµµετοχές υπερβαίνουν ποσοστό 104 θα ενηµερώνεται η Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών. 5.Η παροχή από το Υπουργείο Εµπορίου της προβλεπόµενης από το νόµο άδειας σύστασης και λειτουργίας της τράπεζας προύῦποθέτει προηγούµενη έγκριση του καταστατικού της από την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος του συνόλου του µετοχικού κεφαλαΐου. 6.Η καταβολή του µετοχικού χεφαλαίου της τράπεζας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 5076/1931, καθώς και η ολοκλήρωση της απαιτούµενης διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία της θα πρέπει να συντελεστούν το αργότερο έως την 31 η Δεκεµβρίου 1990. Η παρεχόµενη µε την απόφαση αυτή έγκριση ίδρυσης της Ανωνυµου Τραπεζικής Εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ τελεί υπό την αἰ-ρεση της εκπλήρωσης εχ µέφους των ενδιαφεροµένων, όλων των παραπάνω όρων και των προβλεποµένων από την χείµενη νοµοθεσία διαδικασιών, η µη τήρηση των οποίων επιφέρει την ανάκληση αδείας που παρέχεται µε την παρούσα Πράξη. ΄ Ειδικότερα µέχρι την κατά νόµο σύσταση του νοµικού προσώπου της τράπεζας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ονόµατα των δύο υπευθύνων στελεχών κάτά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 της ΠΔΑ/ΤΕ 1379/88, όπως ισχύει, και θα έχει παρασχεθεί από την Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών η σύµφωνη περί αυτών γνώµη της. Π. Επιτρέπεται στη νέα Τράπεζα: 1.Να δέχεται καταθέσεις σε συναλλαγμα σύµφωνα µε τις διαταξεις του Ν.Δ. 2687 ' 2. Να δέχεται χαταθέσεις σε κοινὸ λογαριασµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 5638 /1932. 3.Να διενεργεί πράξεις επί συναλλαγµατος σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ --------ή----(6) Πράξη Διοικητή αριθ. 1806/20.9.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποΐηση της ΠΑ/ΤΕ 1660/29.12.89 ν ο . ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ … Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Το άρθρο ίτου Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2)Την ΠΔ/ΤΕ 1660/29.12.89, µε την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο χορήγησης τουριστικού συναλλάγµατος σε χατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν σε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Οιχονοµικης Κοινότητας. Την 9Ο/348/28 6.90 απόφαση της Επιτροπης Ευρωπαϊκών Κοινοτητων, απκοφάσισε τα ακόλουθα: Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 1660/29.12.89 χαι καθορίζεται ότι το υφιστάµενο ανώτατο όριο χορήγησης συναλλάγµατος κατά ταξίδι σε κατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν σε .χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Οιχονοµιχης Κοινότητας, για τουρισµό ή οικογενειακούς λύγους αυξάνεται µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων Ευρωπαϊκών Λογιστιχων Μονάδων (1.200 ΕΟΙ) για χάθε άτοµο. Κατά τα λοικά η ΠΑ/ΤΕ 1660/20.12.89, παραµένει αµετάβλητη. Η παρούσα Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοιχητης ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (6) ΄Έγκριση µεταφοράς της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήµατος Σητείας της Τράτεζας Κρήτης στην Κόρινθο (θέµα 4). (Συνεδρίαση 451 /13.7.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: 1)Την απόφαση ΝΕ 205/33/23.12.80, µε την οποία, µεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ή ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήµατος της Τράπεζας Κρήτης στην Σητεία το οποίο άρχισε να λειτουργεί από 1.11.82. 2)Την απόφαση ΕΝΠΘ 356/12/22.5.87, µε την οποία, µεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία είκοσι νέων θυρίδων Συναλλαγών της Τράπεζας Κρήτης, σε τόπους επιλογής της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Εγκρίνεται η µεταφορά της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήµατος Σητείας της Τράπεζας Κρήτης στην Κόρινθο. 2.Μειώνονται κατά µία (1) οι εγκρίσεις για ίδρυσηνέων θυριδων Συναλλαγών της Τράπεζας Κρήτης που χορητηθηκαν µε την απόφαση ΕΝΠΘ 356/12/22.5.87. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -------«ή---( Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 448 /7/7.5.90 «περί ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα καταστήµατος της Τράπεζας Κύπρου ΄(θέµα 17). (Συνεδρίαση 452 /23,7.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > … ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑ! ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Την απόφαση ΦΑΦΩ8/7/7.5.90 µε την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία στην Αθΐγνα καταστήµατος της Τράπεζας Κύπρου [πά. 2)Το από 18.7.90 (ΑΠ 1786) έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου ΛΙµιτεδ, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την πιο πάνω απόφαση και να καθορίζει ότι εκεί όπου αναφέρεται ο τίτλος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.ΤΌ» αντικαθίσταται από τον πλήρη τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ,. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο ΄ Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικῆς, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις,».
  • Την από 1.6.1988 (ΑΠ 1490) σχετική αίτηση της ΒΑΝΟΠΕ ΥΟΒΜ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γ. Γεωργιάδη. Ο Σχετική εισήγηση της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων (αποφ. ΕΝΠΘ 4Α43/1.3.90,
  • Τις διατάξεις του Ν. 5076/1931 «περι ανωνύµων εταιρειών χαι τραπεζών» χαι του Α.Ν. 1665/ 1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν. ) Το άρθρο 27 του Ν. 1868 /10.10.89.
  • Την ΠΑ/ΤΕ 892 /2.12.86.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1379 1988
ΝΟΜΟΣ 1931/5076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5076 1931
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία