ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/22.03.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ο ) Τροποποίηση της ΠΑ/ΤΕ 1371 /7.10.88, σχετικά µε την έγχκριση λειτουργίας νέας τράπεζας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑ- ΠΕΖΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.» (θέµα 32) ' (Ξυνεδρίαση 437/21.12.1989) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να τροποποιήσει την ΠΑ/ΤΕ 1371 /7.10.88 καινα καθορίσει ότι η καταβολή του µετοχικού χεφαλαίου της υπό ίδρυση τράπεζας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 5076/31, καθώς και η ολοκλήρωση της απαιτούµενης διαδικασίας - για τη σύσταση και λειτουργία της θά πρέπει να συντελεστούν το αργότερο έως 30 Ιουνίου 1990. *> ΄ . Οι λοιπές διατάξεις της πιο πάνω πράξης παραµένουν αµετάβλητες. . Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο
  • τήν ΠΔ/ΤΕ 1371/7.10.88 µε την οποία εγκρίθηκε ή λειτουργία νέας τράπεζας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.» και χαθορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι η χαταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 5076/31, χαθώς και η ολοκλήρωση της απαιτούµενης διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία της θα πρέπει να συντελεστούν το αργότερο µέχρι 31.12.1989,
  • το 24356/13.12.89 (ΑΠ 3310) έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1371 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία