ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/22.10.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΠνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,ι 1 Δηµοσίευση 670 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας , των Ηνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,, 2 ΑΠΟΘΦΑΣΕΙΣ( Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Την διάταξη 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί Εφαρµογής αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων ών και περί εγκρίσεως και εφαρµογής συστάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας χαι της Γενικής Συνελεύσεως», προβαίνουµε στη δηµοσίευση της Αποφάσεως 666 (1990) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η οποία είναι, δυνάµει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ήνωµένων Εθνών (που χυρώθηκε µε τον Α.Ν. 585/1945), υποχρεωτική Ή τα Κράτη-Μέλη του Οργανισµού και παραγγέλουµε την αυστηρή τήρηση χαι συµµόρφωση προς τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείµενο της Αποφάσεως αυτής στην ΑγΥλική γλώσσα χαι σε Ελληνική µετάφραση. ΒΕΞΟΙΗΤΙΟΝ 666 (1990) Αύοριεά Εν τίιε Ξεσυτίινγ αι ι 293 πιεεΉτπς ση 13 ερΙετδετ 1990 ΞεςυτίινΒεςαΐΏης Τ6 661 (1990), ραταρταρίιε 3 (€) απά 4 οί υή πρρίγ, εχοερί ίη είτουτησίαπςες, ο (οοσίευυ(ία. τίισι πιαγ η νΉλεΐ 11 ε τεςεςίου ιο ε το τίιε εἰνίαη Ρορυϊαύοη ίη ίτας οτ Ήναΐι η οτάετ το ἥιυτηατ ευββετίης. Νούτις (ιαι τη ιίο τεαρεςί ίίιε θ υπάετ ράτα6 οΐ (ὕαι τεεοϊυοπ τεςείνες εοπητπιυπίςαΐΉοης ίτοτη όπηβεν Ξταιε=. …Ε…Ρ|1&εί21η8 ι ο ίοτ δεσυτίιν οτ ασίήης ει;ου8Η ίβιε 1ο Βυπιαπϊιατίατηι είτευτοατίσεη. …?Θ€Ρ1γ εοπεετησά ίίιαι ίτας ξι85 το σεοτηρίν α 5 €Γ δεσυτίιγ (©ουπε]!] 664 (1990) ίη τεερεςι οΐ ιιε εαίειγ Β νιε]-ρεξηᾳ οί Ξίαιε απά τεα β τπίτης ίταη τείΞΠΐ …Π ιν ίτηι ιδίο τεκατά υυάετ Ιπιετπαύοιπα] 3 Ιπελυάΐηις, νίιετε ίὕε Εουτίῇ (ὦευενα υυάστ ΥΠ οί ιίιε (ὕατίετ οί ιίιε Νατίοπς. 1.Γεςλάσς ίη οτάετ το τηάίκε πεύεσεάτγΥ οτ ποί, ίοτ (ίιε ρυτροεες οί ραταρταρίι 3 (6) απά ραταρταρίι 4 οί τεεοΐυΉοη 661 (1990), Βυπιαπάταπαη ὕιανε ατίσετ, ίιε εὕαΐ] κεερ ίίιε ελυυαύοη ξοοσευυβία ίη απά Κυνναΐι υπάετ εοπειαπί τενίενε; 2.Εχρεςις ίτας ίο ι6 ο Ώραύοπε υπάστ Ξεσυτίτν (©ουη€λ! 664 (1990) ίη τεερεςι τά Ξίαιε παθοπαίΐα απά τεαί. ἥτηια ιίιαι ίτας τεπιαίπς ίοτ εαίειγ απά ννεΐ]Ρείης ίη ασεοτάαπςς νή Ενυτησαπλτατίατη Ίαν; Ιπεϊυάΐτης, ννίιετε ίνε Γουτίῇ (επενα 3.Βεσυε=ίο ίοτ ρυτροσες οΐ ραταρταρίιε 1 αυά 2 οί ε τεδοΐυΉοτ, ίὕαι ε 3εστοϊιατν - εεείς υτρεπτίγ, απά οη 3 ἱηξοττηαύοη ίτοτη τοΐενατι Ναύοπε απά αρρτορτίτ Βυπιαπίτατίατη αροτιΐσε απά δύυτεες οη ίιε οί ίη ίτας απά Κυνναΐι, ευςί Ιπξοττιαύοη 10 σεοπιτνυπϊεσιεά γ τιε Θεστειατγ-επετα] ίίιε 4.Βεςυεείο (ὕιαι ίη εεεκίτς απά ευρρίγίης υςΐ Ιηξοττιαύοη ν ραϊά ίο οί ρετεοπε& ννΐιο =υΐίετ ευοΐι 88 ε άτεη υπάετ ]5 οΐ αρε, εχρες. Ιαπί πιοίιετο, τιαϊετηίήν ίίιε είςίκ απά τὕιε εἰαετίν; 5.βεσϊάες 1 τὕιε ζζοπηπηίες τερεϊνίης ίίιε τεροπία (τοτη ίε «ειεττπίησς εἰτευπηισίαπεσες νανε ατίεετη η νΉλεὺ τίιετε ί6 ατι υτροπι πεςς 19 ξοοςϊετα ί το οτ Κυνναΐι ίη οτάετ το ι νή τεροτι ρτοπιρήήν το ίιε (©ουπςί] 5 αεςίαίοη 85 10 ὕονν ουςΐι πεεςο ὕε πιείς6.Όίτεςιο ιίιε η ί6 1 ὕεατ ίη τά τίιαι ξοοςοτυ βΐ ειουϊά δε ρτονϊϊεά τίιε Ναύοηςα εο-ορεταύοη ίίιε Ιπιετπαύοπα] οί ίιε Βεά τοσε αρρτορτίαιε Βυπιατλτατίαη αρεπείες απά αϊειλβυιεά Υ οτ υπάστ (ιείτ συρετνίοίοη ίη οτάετ 10 επευτε ι(ὕαι τὕιεγ τεαςΐίι ίίιε Ιηιεπάεά βεπεβεϊατίεε; 7.ίίιε Ξεστείατγ-επετα] το υσε Βίο κοοά οίβεςς το ίαιε άεΉνετγ απά οί ιο Κυνναΐι αυά ίτας ίη ασεοτάαπςς νή τ ρτονίσίοης ο απά οιΐιετ τείεναπι τεσοϊυύίοτπς; 8.Βεςαΐ]& 661 (1990) άοες ποι αρρίγ το συρρίες λπιεπάες ειτλοήγ ίοτ πιεςίεα] ρυτροσες, Ρυή ίη τέσοτηπιεπάς ευρρίλες εουϊά εχροπεά υπάετ (ὕιε ουΡρετνίσίοη οί τὕιε (δονετηπισςπι οί Ξίαιε οτ γ αρρτορτΐαιε Βυπιαπλιατίαη αρεπείες. ΑΠΟΦΑΣΗ 666 (1990) που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο Ασφαλείας χατά την 293Ώη Συνε. δρίασή του στις 13 Σεπτεµβρίου 1990 Το Συµβούλιο Ασφαλείας, . Υπενθυµίζοντας την απόφασή του 661 (1990), οι παράγραφοι 3 (€) και 4 της οποίας εφαρµόζονται στα τρόφιµα, εκτός αν συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι. Αναγνωρίζοντας ότι είναι δυνατό να προκύφουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα καταστεί αναγκαίο να εφοδιαστεί ο άµαχος πληθυσµός µετρόφιµα, προκειµένου να ανακουφιστεί ο ανθρώπινος πόνος. Σηµειώνοντας ότι η Επιτροπή, που συνεστήθη σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της πιο πάνω αποφάσεως για το σκοπό αυτό, έλαβε ανακοινώσεις από διάφορα Κράτη-Μέλη, Τονίζοντας ότι το Συµβούλιο Ασφαλείας, µόνο του ή µέσω της Επιτροπής, είναι αρµόδιο να καθορίζει πότε αυντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι. Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την παράλειψη του Ιράκ να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση 664 (1990) του Συµβουλίου Ασφαλείας, όσον αφορά την ασφάλεια και την καλή διαβίωση των υπηχκόων τρίτων χρατών και επαναβεβαιώνοντας ότι το Ιράκ ως προς το θέµα αυτό, έχει πλήρη ευθύνη σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της 4ης Συµβάσεως της Γενεύης, όπου αυτή εφαρµόζεται. Ενεργώντας κατ' εφαρµογή του κεφαλαίου Υ ] του Χάρτη των Ήνωµένων Εθνών. 1.Αποφασίζει ότι, προκειµένου να προσθιορίζει αν συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τους σκοπούς των παραγράφων 3 (€) και 4 της αποφάσεως 661 (1990), η Επιτροπή θα ασχκεί συνεχή παρακολούθηση της χαταστάσεως σχετικά µε τα τρόφιµα στο Ιράκ και το Κουβέίτ. 2.Προσδοκὰ ότι το Ιράκ θα συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση 664 (1990) του Συµβουλίου Ααφαλείας, όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων κρατών και επαναβεβαιὦώνει ότι το Ιράκ παραµένει πλήρως υπεύθυνο για την ασφάλεια και την καλή τους διαβίωση, σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωτιστικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της 4ης Συµβάσεως της Γενεύης. όπου αυτή εφαρµόζεται. 3.Ζητεί, για τους σκοπούς των παραγράφων ] και 2 της παρούσης αποφάσεως, από το Γενικό Γραµµατέα να αναζητήσει επειγόντως και σε διαρκή βάση, πληροφορίες από τις σχετικές οργανώσεις των ΗΠνωµένων Εθνών, καθώς επίσης και από άλλες αρµόδιες ανθρωπιστικές οργανώσεις χαι άλλες πηγές. σχετικά µε την επάρκεια τροφής στο Ιράκ και στο Κουβέΐτ χαι οι πληροφορίες αυτές να κοινοποιούνται στην Επιτροπή τακτικά.4.Ζητεί επιπλέον, όταν αναζητούνται χαι παρέχονται τέτοιου είδους πληροφορίες, να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σ΄ εκείνες τις κατηγορίες ατόµων που είναι περισσότερο εκτεθειµένα σε χακουχίες, όπως παιδιά χάτω των ]5 ετών, µέλλουσες µητέρες, περιπτώσεις µητρότητος, άρρωστοι και ηλικιωµένοι. 5.Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή έχοντας λάβει τις εκθέσεις από το Γενικό [Γραµµατέα, αποφανθεί ότι συντρέχουν ο περιπτώσεις για τις οποίες παρίστατα: επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη για εφοδιασµό του Ιράκ και του µε τρόφιµα να ανακουφιστεί ο ανθρώπινος πόνος, η Επιτροπή θα ανακοινώσει γρήγορα στο Συµβούλιο την απόφασή της για το πως θα αντιµετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες. 6.Υτποδεικνύει στην Επιτροπή όπως, κατά την διατύπωση των αποφάσεών της, έχει υπόψη της ότι η προµήθεια των τροφίµων θα πρέπει να γίνει µέσω την Ηνωµένων Εθνών σε συνεργασία µε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ή µε άλλες αρµόδιες ανθρωπιστικές οργανώσεις και όπως η διανοµή τους γίνει από αυτές ή υπό την επίβλεφή τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα φθάσουν στις δικαιούχους. 7.Ζητεί από το Γενικό Γραµµατέα να κάνει χρήση των καλών του υπηρεσιών προκειµένου να διευκολύνει την αποστολή και διανοµή των τροφίµων στο Κουβέΐτ χαι το Ιράκ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας αλλά χαι άλλων σχετικών αποφάσεων. ΄ 8.Υτπενθυµίζει ότι η απόφαση 661 (1990) δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις προµηθειών που προορίζονται αυστηρά για ιατρικούς σκοπούς. αλλά συνιστά συναφώς οι ιατρικές προµήθειες να εξάγονται υπό την αυστηρή επίβλεψη της Κυβερνήσεως του εξάγοντος χράτους ή υπό αρµόδιων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αθΐνα, 25 Σεπτεµβρίου 1990 Ο νπΟνΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (ὢ)Δτηµοσίευση 670 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Την διάταξη 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί Εφαρµογής αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών χαι περί εγκρίσεως και εφαρµογής συστάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», προβαίνουµε στη δηµοσίευση της Αποφάσεως 670 (1990) του Συµβου. λίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η οποία είναι, δυνάµει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών (που κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 585 /1945), υποχρεωτική για τα Κράτη - Μέλη του Οργανισµού. ναι παραγγέλλουµε την αυστηρή τήρηση και συµµόρφωση προς τις δια. τάξεις της αποφάσεως αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείµενο της Αποφάσεως αυτής στην Αγ. γλική γλώσσα και σε Ελληνική µετάφραση. ΒΕΞΟΙυΤΙΟΝ 670 (1990) Αάοριεά γ ιὕε Ξεσυτίίγ (ζουπςί] 31 ίτ= πιεεΉπς οη 13 δερίετηθετΤίε Ξεσυτίιγ ζουπείί, Βεα ΐ 5 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), απά 667 (1990), (οηάοτηυπίης Ιτας'ο οεσυραύοη οί Κυνναΐί, α ξαίΐυτε το τεεςίπά 115 ασίίους ατιά επά ί ρυτροτιεά αυπεχαύοη πά 16 οί ιµλτά Ξταιε παύοπαία αράίπει τη Παχτατιί νἰοϊαίλοη οΐ 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) απά 667 (1990) απά οί ἥιαπιατιϊϊατίατηι ίανν, ίίνε ιτεαίποσηί ὕγ Ιταςὶ ίοτεες οί Κυνναϊή πιαΝοηαίο, Ιυιοϊυςΐΐης Ιο ίοτες ίὕιστη Ι0 ίεάνε ιβιείτ ονη εουηίτγ΄ αυά οΐ ρετασοης& ατά ρτορετιν ίη Κυνναΐι η νἰοϊαύοη Ιετηαϊΐοτια} ίανν, νΐ σοηςετη ίιε αΉετηρίο ίο εναάς ήἥε πιεάουτες ζοντι ίη 661 (1990), Γυτίΐιετ πούίης α οί Ηπινλιεά οί Ιταςὶ αλρϊοπιαύς απά εοπευίατ εουπιτίες απά τιαι ετα ατε ρίαηπίης 1ο άο σο, Πειετταλπεά το επευτε ν ίίνε οιτίοι απά σοτηρίειε οΐ πιεάευτες Ιαϊή ζονντη η τεεοϊυτίοη 661 (1990), Πιειετπολτιες το επευτέ τεςρεςι ίοτ άεςϊαίοπε απά ρτονίαίοπε οί ΑτΗςίεε 25 αυά 40 οί τὕιε οί τιε ΗΠτϊιεά Ναύουιο, 3γ αςία οί τίὕε (δονετηπιεπί οί ίτας ατε σοίτατγ το ε αβονε-πιεπύουες τεεοϊυύοπα οτ το 25 οτ 48 (©µατίετ οΐ ιε Ππλιεά Ναύοπε, υςΐ 25 Όεςτες Νο. 37 7 οΐ Βενοΐαοπ οί ίτας οί 16 1990, ατε ] απά νοϊά,Βεαίδτποίης ί6 αειεττπιίπαύοη 10 εοπιρίίαπςς νίν Ξεσυτίίν τεποΐυΉοπε γ τηαχίτηυπη ε οί απνά αλρϊοπιατίς Υ/εϊεοιπίης τὕιε ΞεςτειατΥ - µες οί Βία µοοά οίεες ίο αάνατιςς 8 ρεασεΐαί βαεεά οη τείενατηι εςυτίιν Ίυτίουη απά πούπς αρρτεςϊαΉοτ Ηίε εοηύπυίης εξοτία ίο επά, το οί Ίτας 15 ξαίξυτε ίο εοταρίνγ τίιε οΐ τεεοϊυύίου=ε 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) απά 667 (1990) εουϊά Ιεαά το ίµτασίίοη ἓγ ίίιε (©ουπί! υυάίετ τιε (©ὕιαπτετ οξίιε Πηλιεά Ναυπάετ ΒεσεΐΏης τίνε οΐ Ατυςΐε 103 οΐ τνιε Ππλιεά Ναίίουιο, ΄ Ασύης υπιάετ (©ὕαριετ ΥΉ] οί τὕιε (Ήιατιετ οί τίιε Ηηλιεά Ναύοης. 1.αΐ υροη α!] Ξίαιες 10 σατηγ ουι ιβιεΐτ ορ ίο οί απά εοπιρίειε εοτηρίίαπες νΙ 661 (1990) απά η ρατίσυΊίατ ραταρταρίιο 3, 4 απά 5 (βιετεοί 2.τὕναι τεεοϊυτίοη 661 (1990) αρρίες ιο 8! οζ ιταποροτὺ Ιπεϊυάΐτις αλτεταΐς . 3.Γεςϊάσεε τίναι πουντιβιειαπάΐης τίνε εχίετεπςς οί απ7Υ οτ ορ χαύοπς σοηϊεττεά οτ Ιτηροσεά ν ατιν Ιπιεττιαύοτια] αρτεέκπτηγ εοηίταςί ίηίο οτ πν Νρεηρες οτ ρετταλί εταπιεά ὕεζειο ο ή Ιαυουη: είια! ά κει γµιε άαιτε ο! ίὕιε άστιν ρεττηλεείου το αην ) ταίι το τάίκε ο ίτοτη ιεττίτουν 1 τίιε αλτεταΐι νουϊά αηγ ο το οε ίτοπι ίτας οτ Κυνναΐι ιὕιατη ίη είττο αυϊιοτίκαύοη ν οτ τίνε ψΗ5…ά γ τεποΐµΉοη 661 (1990) απά ίη αεεοτάαιςς του ρ66 (1990), οτ ευρρίλες Ινιοπάσά ίοτ πιεςλοαί ρυτροεες οτ «ολείνγ ίου υΝΙΜΟς: . 4 ρεςϊάσς ξατίΐιετ ίίναι α]] δίαίος άσην ρεττηλεείοη ίο αην αίττο Ιατιά ίη ίταα οτ Κυνναΐι, 5 Ξίαιε ήρη, το ονετ γ ί6 ιοττΐιοτγ υπίσεσε: 1)Τίε αἰτεταΐι Ιαπκί5 31 8η αἰτΠεϊ ἓγ (ὕιαι Ξίαιε οτ Κυνναΐι η οτάετ το ρετταίι ί6 ἱπερεςΉοη 10 επόυτε ίὕιετε ί5 οη Βοατά η νλοϊαύοη οί τεεοΐυύοη 661 (1990) οτ ιὕιε ρτεεετι απά ίοτ ιβία ρυτρο=ε τίνε αλτεταθι τιαν ε ζλεταϊηες ίοτ 85 |οΒ 25 Οτ 2 Τίε ρατύευΐίατ ὕα= Ρεετη αρρτονες γ σ . Υ τεεοΐυύοη 661 (1990); ο > Τ Πλεΐι ἓγ τίνε 85 οοϊείγ ίοτ τίνε ρυτ&ε5 οί 5, εςϊάες τίναι τ8κε ετιευτε 2ην αίτεταΐ τερίειετες ίηι ίτο Ιεττίτοτν οτ ορεταιεά γ 8τ ορετείοτ νὕο λ6 ρτλποϊίραϊ ρίαες Ρυείπεες τη γοιετΐτοτν εοτορίλες υνί τιε ρτονΐαίοπε 661 (1990) απά 6.εσϊάες Γυττΐιετ ήναι α]] διάίες ηου ΐν ίη 3 Ήτπείγ ἵαεΐίοη ίὕνε ε=ιαθϊεϊιεά ν 661 (1990) οί δεγκεετ Ή6 ιεττίξοτγ απά ίτας οτ Κιινναΐί το κΉεΐι τίε τεφυίτετισεπε Ιαπά τη ρωεζωρΗ 4 άὕονε άοεες ποί αρρίν, απά ρυτροσε ίοτ ουοῆ α Πρξις7.ΐο υροη α διάιες το σο-ορεταίε η τη€8ευτές 25 πν ε πεσέδδάτγ. εοποίοϊετι ίανν, Ιπεϊυάΐης τνε ζοηνεηίλοη, 10 (ιε ἱπηρίετιεπίαύοη οί τίνε ρτονίείοπς οί τεεοϊυτίοη 661 (1990) οτ ίίνε ρτεσεπί τεεοΐυίοτς 8.(αΐία υροη δίαίες το άάοιοΐη α0νΥ οί τερίείτν επίετ ροτίο απά νΉλεΐι ατε βεΐπηβ οτ βεέεη υεες οί 661 (1990),. ου το άετηιν είρε επίταπςς ίο ροτις εχεερί η είτευπιείαυςες ἰπιετπατλουια] ίανν 35 πέσεςεατγ ίο σαϊεκυµατά 9.Βετοληκίο α διατες οί τιοίτ ο υπάίστ τεεοΐµοη 661 (1990) νή ιο οί Ιτας} α55είο, απά τίιε οΐ 85εείο οί ζονευππινέεηι οί Κυνναλι αυά Ή6 αχευείες, Ιοεαιοά τοττίτοτν αή το τεροτί 10 ίε ζοπηιτοίµες Βελιοά υπάοτ 661 (1990) τεχατΐϊης α=εεία; 10.ζ υροη α!] Ξίαιες το ρτονίάε ίο ίίιε τεεοΐυύοη 661 (1990) τεχατάΐης ίίιε ν το Ιτηρίετηιστι ίίνε Ιαλά άοντη ίτι ίίνε ρτεσεπί '11. Αίδτπης (ὕιαι Ήπλιεά Ναύίοπε ιὕιε Αξεποίες απά οτεαπίτατίοπο η τιε Η ατε τεαηυίτες το τακε υςΐ 285 πν ὕε το Είνε Ιο οΐ 661 (1990) απά 12.Γιεςϊάσε το εοπείάστ, τ ίίνε ενετι εναείοη ίίνε ρτονίαίοτπε οί 661 (1990) οτ οΐ ρυσεεπί τεεοϊατίοη γ α 3ί8ιε οτ α παοτ τ Ιουτίτοτγ, τισάυτες αἰτεςιεά αι ιίὕιε Ξίσιε φµεςΉοη ρτενετι υςΐ εναείοτ: .13. Βεαίβττις ύναι τίὕιε ©ευενα αρρίλες το καπά (ὕιαι 35 α Η ιρή Ρατινγ το ίὕιε ζοηνεπίίοη ίτας Ί6 υπά το εοταρίγ νή 211 ί6 ίετιπς απά η ίο Βαβίε τ6 ίὕιε ί οΐ ιίνε µτανε Ρτεθεΐνες εοπιπυνιεά ν τι, 35 άτο ννΐιο εοιιιπίι οτ οτάετ (ίὕε εοπητηΐείοη οί Το Συµβούλιο Ασφαλείας Η Επαναβεβαιώνοντας τις αποφάσεις του 660 (1990), 661 (1990), 62 (1990). 664 (1990),. 665 (1990). 666 (1990) και 667 (1990),. Καταδικάζοντας τη συνεχιζόµενη κατοχή του Κουβέϊς από το Ιράκ, την παράλειψη ανακλήσεως των πράξεών του και του τερµατισµού της Ήέροµένης ως προσαρτήσεώς του χκαθώς και την χράτηση υπηκόδων τΡιτωγ Κρατών παρά τη θέλχησή τους. κατά κατάφωρη παραβίαση των ποφάσεων 660 (1990), 662 (1990),. 664 (1990) και 667 (1990) Ναι του ξιεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. αταδικάζοντας περαιτέρω την µεταχείριση των υπηκόων τουΚουβέιτ από τις Ιρακινές δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για να εγκαταλείφουν τη χώρα τους χαι την χακή µεταχείριση ατόµων και περιουσιών στο Κουβέιτ, χατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παρακολουθώντας µε µεγάλη ανησυχία τις συνεχιζόµενες προσπάθειες αποφυγής των µέτρων που ορίζονται στην απόφαση 661 (1990), … Λαµβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι αριθµός χρατών έχει περιορίσει τον αριθµό των Ιρακινών διπλωµατικών χαι προξενικών πρακτόρων στις χώρες τους ενώ άλλα σχεδιάζουν να πράξουν το ίδιο. Αποφασισµένο να εξασφαλίσει µε όλα τα απαιτούµενα µέσα την αυστηρή και πλήρη εφαρµογή των µέτρων που ορίζονται στην απόφαση 661 (1990),. Αποφασισµένο να εξασφαλίσει σεβασµό των αποφάσεών του χαι των διατάξεων των “ Αρθρων 25 και 48 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Βεβαιώνοντας ότι οποιεαδήποτε πράξεις της Κυβερνήσεως του Ιράνκ που είναι αντίθετες προς τις παραπάνω αποφάσεις ή προς τα ΄“ Άρθρα 25 ή 48 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, όπως το Διάταγµα υπ' αριθ. 377 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επαναστάσεως του Ιράκ της 16.9.90, είναι άχυρες. Επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα του να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας κάνοντας τη µέγιστη χρήση πολιτικών και διπλωµατικών µέσων. Χαιρετίζοντας τη χρήση των χκαλών υπηρεσιών του [ΓΓενικού Γραµµατέα για την προώθηση εφικτής λύσης βασιζοµένης στις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας χκαι εκχτιµώντας τις συνεχιζόµενες προσπάθειές του γι' αυτόν τον σκοπό. Τονίζοντας στην Ευβέρνηση του Ιράχ ότι η συνεχιζόµενη παράλειψή της να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις των αποφάσεων 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) χαι 667 (1990) µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έντονη δράση εχ µέρους του Συµβουλίου σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, συµπεριλαµβανοµένου του Κεφαλαίου Υπενθυµίζοντας τις διατάξεις του “Αρθρου 103 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Ενεργώντας κατ' εφαρµογή του Κεφαλαίου Υ του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 1.Καλεί όλα τα Κράτη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την εξασφάλιση αυστηρής και πλήρους συµµόρφωσης προς την απόφαση 661 (1990) και συγκεκριµένα προς τις παραγράφους 3, 4 και 5 αυτής. 2.Επιβεβαιώνει ότι η απόφαση 661 (1990) εφαρµόζεται σε όλα τα µέσα µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αεροσκαφών. 3.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη, ανεξαρτήτως της υπάρξεως δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων που παρέχονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε διεθνή αυµφωνία ή συµβόλαιο που συνήφθη, ή άδεια που χορηγήθηκε προ της ηµεροµηνίας της παρούσης αποφάσεως, δεν θα παράσχουν άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειωθεί από το έδαφός τους, εάν το αεροσκάφος µεταφέρει οποιοδήποτε φορτίο προς ή από το Ιράκ ή το Κουβέιτ, εκτός από τρόφιµα σε ανθρωπιστικές περιπτώσεις, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Συµβουλίου ή της συσταθείσης µε την απόφαση 661 (1990) Επιτροπής και σύµφώωνα µε την απόφαση 666 (1990) ή υλικό που προορίζεται για αυστηρά ιατρικούς σκοπούς ή αποκλειστικά για την 4.Αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη δεν θα παράσχουν σε οποιοδήποτε αεροσκάφος που πρόκειται να προσγειωθεί στο Ιράχ ή στο Κουβείτ άδεια υπερπτήσεως του εδάφους αυτών εκτός εάν: 1)το αεροσκάφος προσγειωθεί σε αεροδρόµιο καθοριζόµενο από το Κράτος αυτό, εκτός του Ιράκ ή του Κουβέιτ, ώστε να επιτρφπεί ο έλεγχός του χαι να διαπιστωθεί ότι δεν µεταφέρει φορτίο κατά παραβίαση της αποφάσεως 661 (1990) ή της παρούσης αποφάσεως, και γι' αυτό τον σκοπό το αεροσκάφος µπορεί να κρατηθεί για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί ᾗ 2)η συγκεκριµένη πτήση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση 661 (1990) ή (() τα Ηνωµένα ΄Έἥνη έχουν πιστοποιΐήσει ότι η πτήση γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της 5.Αποφασίζει ότι κάθε Κράτος θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση οποιουδήποτε αεροσκάφους που είναι καταχωρηµένο στα µητρώα του ή του οποίου η εκµετάλλευση ανήχκει σε πρόσωπο που έχει την κυρίως ή την µόνιµη έδρα του στο έδαφός του, προς τις διατάξεις της αποφάσεως 661 (1990) και τηςπαρούσης αποφάσεως. 6.Αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα γνωστοποιούν έγκαιρα στη συσταθείσα µε την απόφαση 661 (1990) Επιτροπή, οποιαδήποτε πτήση µεταξύ του εδάφους των χαι του Ιράκ ή του Κουβέιτ για την οποία δεν εφαρµόζεται η άδεια προσγειώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 4 χαι τον σκοπό της πτήσης αυτής. 7.Καλεί όλα τα Κράτη να συνεργασθούν στη λήψη των µέτρων που είναι απαραίτητα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της Συµβάσεως του Σικάγου, ὦστε να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του διατακτικού της αποφάσεως 661 (1990) ή της παρούσης αποφάσεως. 8.Καλεί όλα τα Κράτη να χρατήσουν οποιαδήποτε πλοία Ιρακινού νηολογίου που εισέρχονται στους λιµένες τους χκαι τα οποία χρησιµοποιούνται ή χρησιµοποιήθηκαν χατά παραβίαση της αποφάσεως 661 (1990) ή να απαγορεύουν την είσοδο των πλοΐων αυτών στους λιµένες του εκτός από περιπτώσεις αναγνωριζόµενες από το διεθνές δίκαιο ως απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.9.Υπενθυµίζει σε όλα τα Κράτη τις υποχρεώσεις τους βάσει της αποφάσεως 661 (1990) όσον αφορά το πάγωµα Ιρακινών χεφαλαΐων χαι την προστασία των χεφαλαΐων της νόµιµης Κυβερνήσεως του Κουβέιτ και των οργάνων του, που ευρίσκονται εντός του εδάφους τους και την αναφορά προς την συσταθείσα µε την απόφαση 661 (1990) Επιτροπκή σχετικά µε τα χεφάλαια αυτά. 10.Καλεί όλα τα Κράτη να παράσχουν προς τη συσταθείσα µε την απόφαση 661 (1990) Επιτροπή, πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειξς τους για εφαρµογή των διατάξεων που ορίζονται στην παρούςσα απόφαση.11.Βεβαιώνει ότι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, οι ειδικευµένοι οργανισµοί χαι άλλοι διεθνείς οργανισµοί µέσα στο σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνοντα, απαραίτητα για την εφαρµογή του διατακτικού της αποφάσεως 661 (1990) και της παρούσης αποφάσεως. 12.Αποφασίζει να εξετάσει το ενδεχόµενο, σε περίπτω παραλείψεως εφαρµογής των διατάζεων της αποφάσεως 661 (1990) η της παρούσης διατάξεως από ένα Κράτος ή τους υπηκόους του ή µέσω του εδάφους τους, λήψεως µέτρων κατά του εν λόγω Κράτους προς αποφυγή τέτοιας παραλείψεως. 13.Επαναβεβαιώνει ότι η Τέταρτη Σύµβαση της Γενεύης ισχύει για το Κουβέιτ χκαι ότι το Ιράκ, ως Υφψηλό Συµβαλλόµενο Μέρος, υποχρεούται να εφαρµόζει πλήρως όλες τις διατάξεις αυτής και είναι ειδικότερα υπεύθυνο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, όσον αφορά τις σοβαρές παραβιάσεις που διέπραξε, όπως είναι υπεύθυνα χαι άτοµα που διαπράττουν ή διατάσσουν τη διάπραξη τέτοιων παραβιάσεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία