ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/26.11.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 438/Μ. 3866 (&) Εγκριση πρωτοκολλου δης Συνόδου Ελληνο-Σοβιετιπης διακυβερ. νητικής επιτροπής για την οικονοµική και βιοµηχανική συνεργασία». Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ., ΠΕΡ/ΝΤΟΣ., ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡ|ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΄ Έχοντας υπόφη: .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Παρέχει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα Αίεεππσυε Βαυίκ Νοουλαυά Ν.Υν. ενός νέου υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη, µε τους.παρακάτω όρους: ΄ 1. Η Τράτεζα ΑΊκοπισυς Βαυίκ Ν.ν. έχει υποχρέωση, πριν από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω χαταστήµατός της, να ειςαγάγει και δραχµοπονήσει ποσό συναλλάγµατος ισότιµο των δραχµών: ενός δισεκατοµμυριου βάσει της απόφασης ΝΕ 301 /3/ 12.2.81, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 1: κ45/ 14.6.90. . 2.Η λειτουργία του ιδρυθησοµένου χαταστήµατος θα διεπεται . από τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των εκαστοτε αποφάσεων των Νοµισµατικών Αρχών. 3.Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω νέου χαταστήµατος πρέπει να πραγµατοπονηθεί το αργότερο µέχρι 31 Δεχκεµβρίου 199]. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της παρα.πάνω µονάδος δεν πραγµατοπουηθεί αεσα στην προαναρεροµενη προθεσµια, η παρεχόµενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει.. 4.Η Τράπεζα Α188…επε Βαηίς Ν.ν. έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (1 5) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω χαταστήµατος, να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών χαι Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγματικων Κανονων) και να προσδιορισει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του. Π. Η παρακολουΘηση της εφαρµογής της παρούσας αποφασης, η οποία πρέπεινα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 1990 - Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ φ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ή Στο Π.Δ. 292, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α΄ /6 9.1990, το οποίο ανατυπώθηκε λόγω τυπογραφικων λαθων, επιφέρονται οι κατωτέρω διορθώσεις: 1.Στη σελίδα 1014, άρθρο. 13 σηµείο 2δ, αντί του εσφαλµενου… «αντικειµένων µετοίκήσης φυτικών και νοµικών προσώπων» τίθεται το: ορθό «αντικειµένων μετοικησης φυσικων και νοµικών προσώπων». 2.Στη σελίδα 1017 του. Παραρτηματος Π 1)Σηµείο 5 αριστερή στήλη, αντί. του εσφαλµενου ΤΥΡΟΣΞ. ΗΕΕΒ.» τίθεται το ορθό ΗΕΕΒ.». . 2)Στο σηµείο 4 δεξιά στηλη, αντί του εσφαλμενου υφυτά γαρυφαλλιάς (Ι)ΙΑΝΤΗυ5 ) εκτός των χαµµένων ανθέων και σπόρων» τίθεται το ορθό «ρυτά γαρυφαλλιας (ΩΙΑΝΤΗΉΞ ) εχτός των κοµµένων ανθέων και σπόρων». . Υ) Στο σηµείο ό δεξιά στηλη, αντί του εσφαλµενου «φυτά των ΑΡΙΗΜ Ι. ΟΑΡΞΙΟΗΜ ΑΝΗΉΜΙ. ©ΗΒΥ - εξαίρεση τους σπόρους» τίθεται το ορθό «φυτά των ΜΑΙΙΙΞ [.. ΜΙΙΙ. και ΡΥΒΗΞ |. προοριζόµενα για φύτευση µε εξαΐρέεση τόυς σπόρους». 3)Σηµείο 4 δεξιά στήλη. αντί του εσφαλµένου «Σπόροι σύγιας ((;ΙυΥ(]ΙΝΕ ΜΑΧ Η ΜΕΒΒΙΠ.) σπορά» τίθεται το ορθό «Σποροι σό- γιας (ΟΙΥΟΙΝΕ ΜΑΧ 1. ΜΕΒΒΠ) προοριζόµενοι για σπορά». 3.Στη-σελίδα 1027 του Παραρτήµατος Ιν σηµείο 19 αριστερή στήλη, αντί του εσφαλµενου «ΡΒΗΝΉΣ ΤΒΟΙυΟΒΑΙ.. ΙΝΡΕ. τιθεται το ορθο «ΡΒΗΝΩΞ ΤΡιΙΕΟΒΑ ΕΙΝΠΙ. (Από το Υπουργειο Γεωργίας) . 1348 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΝΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) ΕεΘΝΙΚΟ ΤΥΠοΓΡΑΦΕιο , Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Κστ'ιοδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ . Τακ. Κώδικας: 104 32 … ΤΕΙΕλ : 22.3211.ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 Τµύµα πλπροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.7 13 - 52.49.547 & & Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολήύή ΦΕΚ στην εήαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ. Κό…θε…τεύχ9ς, µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπόρείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 ' Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: , ' βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 » 625 3)» » » Γ » 5.000 » 2560 4)» » » Δ΄ ΄ » 12.000 » 600 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 - » 475 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 | » 250 ζ » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) ' » ν » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. . » 6.000 » 300 Θ) » ο » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 . ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ' » 25.000 ' » 1.250 6)Για όλα τα Τεύχη ' » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΣ0Σ Διευθυντής Μελετών και Σχεδιάσεων. .
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΑΑΚΟΣ . Προϊστάµενος Τµήµατος Διεθνών Σχέ΄ ΄ σεων. ΕΥΟΘΥΜΙΟΣ ΣΑΤΤΗΣ Διευθυντη, Ανάπε υξης των Επιχοινω. νιών.
 • ΕΟΜΜΕχ ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ Διευθυντής. Διεθνών Σχέσεων. Οθικονοµικών Σχέσεων µε Σοσιαλιστικές. 8. ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ κΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Σύµβουλος ΕΒΕΑ, Πρδεδρυς Έλληνο ΄ Σοβιετικού Τµΐµατος. . ΜΑΡΙΑ ΤΡΙλΝΤ ΑΦΥΛΛΟΥ Τµηµατάρχης σε θέµατα Εξωτερικου Εµπορίου ΕΒΕΑ.
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ Ειδικός Σύµβουλος ΠΣΕ.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ . ΚΩΣΤΑΣ ΚΘΚΚΑΛΑΣ Γενικός Διευθυν…τής. . ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ Εµπορική Διεύθννση,.
 • ΕΑΒΑ ] ' ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΒΑ.
 • ΑΕΠΑ , ΒΑΣΙΑΙΚΗ ΔΟΥΚΑ Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΕΠΑ.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΞΑΓΩΓΩΝ ΄ ΄ ' » Ε. ΒΑΡΑΑΜΗ Εκπρόσωπος. ] + Αριθ..Φ.Ο5ΑΑ/5/ΑΣ 371/Μ. 3955 . ΄ (5) Έγκριση Συµφωνίας Ελλάδας - Σιγκαπουρης για την καταργηση , θεωρήσεως των διαβάτηρίων. .. : . Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ ΤΑ ΗΣ ' ι΄Έχοντας υπόψη:
 • Τις διατάξεις του υπ' αριθµ. 1230/1982 Νομου µε τον οποίο κυρώθηκε η συµφωνία για την ανάπτυξη της οικονοµικής και βιοµηχανίκής συνεργασίας µεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ενωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δτµοκρατιών που υπογράφτηκε στην Αθήγνα στις 23.12.1980, ΦΕΚ Α΄ 17/1Υ.2.1982.
 • Τις διατάξεις της υπ αριθ Υ1140/1051173, 1390/9.7.90 ΦΕΚ 420/Β'/10.7.90 Κοινης Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργου Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτητων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµιχων
 • Το περιεχοµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου. Την υπ' αρ. Υ1201 /90 απόφαση του Πρωθυπουργού περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωη Υπουργό Εθν. Οιχονοµιας, αποφασίζουµε: Εγχκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 8ης Συνόδου της Ελληνο-Σοβιετικής διακυβερνητικής Επιτροπής για την οικονοµική και βιομηχΐχνιΖη συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήµνα στις 15 Δεκεµβρίου 1989, του οποΐου το κείµενο σε πρωτοτυπο στην ελλχηνική γλώσσα έχει ως εξής: Αθήνα, 13 Νοεμβριου 1990 Οι ΥποΟγΡτοι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕεΩτεΡΙκοΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ οικοΝονικου Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τογΡΙΣΜΟΥ >ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΣΕΩΝ … ΙΩΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΞΙΑΣ κΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡ. κΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ . ενπουιον κετΑφΟΡΩΝ κΑι ΕπικοιΝΩκιΩΝ ΑΘΑΝΑΣ|0Σ ΞΑΡΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΝµΑντιΛΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Της Συνόδου της Διαχυβερνητγικης Ελληνο-Σοβιετικής Επιτροπής για την Οικονομικη και βΒιοµηχανική Συνεργασία. Η 8η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Ελληνο- Σοβιετικης Επιτροπής για την Οικονοµιχη και Βιοµηχανική Συνεργασία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από 1]-15 Δεκεµβρίου“ 1980. - Επικεφαλής της Ελληνιχης Αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονοµίας της Ελληνικής Δηµοχρατιας 1Ι. Δραγασάκης. Επικεφαλής της Σοβιετικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Οικονοµικων Σχέσεων της ΕΣΣΑ Γ.Ν. Τσουµακώφ. , Η σύνθεση των δύο Αντιπροσωπειων παρατίθεται στα Παραρτήµατα | και Π του παρόντος Πρωτοχολλου Κατά τη διάρκεια της παραμονης του στην Αθηνα ο επικεφαλής της Σοβιετικής Αντιπροσωπείας έγινε δεκτος από τον Πρωθυπουργο της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας Καθηγητή Ξ. Ζολώτα, τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας [Γ. Γεννηµατά. τον Υπουργό Οικονοµικών Γ. Σουφλια, τον Υπουργό Γεωργίας Σ. Δήµα, τον Υπουργό Βιοµήχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας Α. Πεπονή, Επίσης συναντήθηκε µε τον Υπουργό Αναπληρωτή Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Γρ. Γιάνναρο, τον Γενικό [Γραµµατέα του Υπουργείου Γεωργίας Ν. Ψυλλάκη, καθώς χαι µε άλλους εχπροσώπους της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Στη Σύνοδό εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θεµατα
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΩΝΙΔΑΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Εµπορικός Σύµβουλος στη Μόσχα. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΛΑΒΟΣ Διευθυντής Εξωτερικών Εµπορικων Σχέσεων. ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τµηµατάρχης. αρµύδιος για τις σχέσεις µε τις Σοσιαλιστικές χώρες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Υπεύθυνη Σχέσεων Ελλάδας - ΕΣΣΔ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1390/9.7.90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1390_9_7_90 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Υ1201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Υ1201 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία