ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/31.12.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κάλυψη συναλλαγµατικών υποχρεώσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό από το σε συνάλλαγµα προϊόν εξαγωγών τους. (Συνεξδρίαση 456/15.10.90, θέµα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις η διάθεση απευθείας στο εξωτερικό του σε συνάλλαγµα προϊόντος εξαγωγών τους για την εξόφλχηση των πάσης φύσεως συναλλαγµατικών υποχρεώσεών τους, για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Καθορίζεται ότι η συναλλαγµατική τακτοποίηση των πιο πάνωεξαγωγών θα γίνεται σύµφωνα µε τις Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνή.σεώως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 1990 Η Γραµµ..τέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ --------ή-------Η Γραµµατέας
  • το από 191 1.90 (ΑΠ 2670) έγγραφο της Διεύθυνσης Εµπορικών Συνναλαγών µε την Αλλοδαπή,
  • τη σκοπιµότητα εξάλειψης της επιβάρυνσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων από τυχόν συναλλαγµατικές διαφορές κατά την εξόφληση υποχρεώσεών τους,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία