ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2/07.05.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 149/1990 «Ίδρυση Τµήµατος ίστορίας και Εθνολογίας στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56/10.4.1990 (τ.Α΄) στην πρώτη σειρά και πριν από τη λέξη «...υπο...» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση που παραλείφθηκε. «1. Στο Τµήµα συνιστάται γράαµµατεία, η οποία παρέχει διοικήτική...». | (Από το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των) 688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΟΩτοΟι) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση ; Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 γ ΤΕΙΕΧ Ε 223211 ΥΡΕΤ 6π λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧρίΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών . Καποδιστρίφυ 25 τηλ.: 52 39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52 48. 141 * Τµήµα. πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δπµόσιεύµρτα Ανωνύµων Εταιρέιών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δπµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Τᵴείου Τια πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 . Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ: Κδθε τεύκος μέξρι 8'σελίδες δρκ. 30 Από 9 σελίδγεξ µέΧρι> .16 δρχ. 4Ο, από 17 έατ>ς 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµύ πώλησης. κάθε φύλλου :ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµέείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δι1µόσιο' Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Τσµειου ΑλλπλοΗ ετήσια συνδροµτ΄'1 είναι: ' βοηθείας του Προσωπικόύ (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ & Δρκ. ΄ 8.500 Δρκ. 425 β) » » » Β΄ τ ο » 12.500 » 625 γ). » » » Γ » 5.000 ΄ » 250 ΄ δ) » » » Δ΄ . . » 12000 ' ο ο ν Ο 600 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 . » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 ' » 250 {) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 ΄ » 150 » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 θΘ) » » » τΆΑν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 76 ήή| » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 26.000 » 1.250 ια) Για όλα τα Τεύχη » 55.000 . » 2.750 Πλυροφορίες: τηλΧ. 62:48.320 ΑΠΟ Τ0 ΕθΝ|Κ0 ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕ|0
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-05-07
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/73
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία