ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2/31.01.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Έγκριση ίδρυσης-χαι λειτουργίας στην Ελλάδα [Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ - ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΄ ΒΑΝΚ Ν.ν. (Συνδρίαση 437 /21.12.89. θέµα 31) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη την από 20.11.1 989 (ΑΠ 3263) αίτηση της αλλοδαπής τράπεζας.ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ ΒΟΤΤΕΒΕΡΑΜ ΒΑΝΚ Ν.Ν., µε την οποία ζητεί την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. οι εργασίες του οποίου θα αποβλέπουν στη στενότερη συνεργασία της αλλοδαπής τράπεζας µε ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ. και στην εκπροσώπηση γενικά των συµφερόντων της στην Ελλάδα. αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία στην Αθήνα [Γραφείου Αντιπροσωπείας από την αλλοδαπή τράπεζα ΑΜΘΤΕΒΡΑΜ ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΒΑΝΚ Ν.Νν. µε τους πιό χάτω όρους: 1. Οι εργασίες του Γραφείου θα αφορουν αποκλειστικά τις εξής δραστηριότητες: α) Συλλογή οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριων για λογαριασµό του Κεντρικού Καταστήµατος. των Υποκαταστηµατων και των πελατών της αλλοδαπής Τράπεζας. β) Ανάληφψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ της αλλοδαπης τράπεζαυ και των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων σε τοµεις χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας, καθώς και σύνταξη µελετών για την προωθηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων απο ελληνικούς και αλλοδαπούς οίκους. Υ) Εκπροσώπηση των συµφερόντων της τράπεζας στην Ελλάδα. 2. Το Γραφείο Αντικροσωπείας σε καµµία περίπτωση δεν ται να ασκεί τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε µορφής. 3. Οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Γραφείου και για τη µισθοδοαια του προσωπιχου θα καλύπτονται µε συνάλλαγµα που θα ει. σάγεται για το σκοπό αυτό από το εξωτερικο 4. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω [Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση εγκατάστασης του καθώς και τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το προαναφερόµενο [Γραφείο. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Αθΐνα, 22 Ιανουαρίου 1990 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6πΒ λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188΄ Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 & * Τµόµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.7 13 - 52.49.547 Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληυροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχκος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχκρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός όριθ. κστόΘερπς στο Δηµόσιο Ταµείο 253 1 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλο΄ Η ετύσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 β) » » » Β΄ » 12.500. » 625 γ) » » » Γ' » 5.000 . » 250 δ) » » » Δ΄ » 12.000- » 600 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 ' » 250 ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ήή| » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 ια) Για όλα τα Τεύχη ' » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-01-31 ΄Έγκριση ίδρυσης-χαι λειτουργίας στην Ελλάδα [Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ - ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΄ ΒΑΝΚ Ν.ν. (Συνδρίαση 437 /21.12.89. θέµα 31) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη την από 20.11.1 989 (ΑΠ 3263) αίτηση της αλλοδαπής τράπεζας.ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ ΒΟΤΤΕΒΕΡΑΜ ΒΑΝΚ Ν.Ν., µε την οποία ζητεί την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. οι εργασίες του οποίου θα αποβλέπουν στη στενότερη συνεργασία της αλλοδαπής τράπεζας µε ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ. και στην εκπροσώπηση γενικά των συµφερόντων της στην Ελλάδα. αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία στην Αθήνα [Γραφείου Αντιπροσωπείας από την αλλοδαπή τράπεζα ΑΜΘΤΕΒΡΑΜ ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΒΑΝΚ Ν.Νν. µε τους πιό χάτω όρους: 1. Οι εργασίες του Γραφείου θα αφορουν αποκλειστικά τις εξής δραστηριότητες: α) Συλλογή οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριων για λογαριασµό του Κεντρικού Καταστήµατος. των Υποκαταστηµατων και των πελατών της αλλοδαπής Τράπεζας. β) Ανάληφψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ της αλλοδαπης τράπεζαυ και των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων σε τοµεις χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας, καθώς και σύνταξη µελετών για την προωθηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων απο ελληνικούς και αλλοδαπούς οίκους. Υ) Εκπροσώπηση των συµφερόντων της τράπεζας στην Ελλάδα. 2. Το Γραφείο Αντικροσωπείας σε καµµία περίπτωση δεν ται να ασκεί τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε µορφής. 3. Οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Γραφείου και για τη µισθοδοαια του προσωπιχου θα καλύπτονται µε συνάλλαγµα που θα ει. σάγεται για το σκοπό αυτό από το εξωτερικο 4. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω [Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση εγκατάστασης του καθώς και τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το προαναφερόµενο [Γραφείο. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Αθΐνα, 22 Ιανουαρίου 1990 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/9
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία