ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2/31.12.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση και τροποποΐηση της απόφ. ΕΝΠΟΘ 359/17/19.6.87 που αφορά την έχκδοση από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) πιστωτικού δελτίου (χάρτας). (Συνεδρίαση 459/5.11.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑ! ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συµπληρώσει χαι τροποποιήσει την απόφ. ΕΝΠΘ 359/17/ 19.6.87 και να καθορίσει τα εξής: 1.Εγκρίνεται η έκδοση από την Αγροτική Τράτεζα της Ελλάδος πιστωτικού δελτίου (κάρτας) µε την επωνυµία «ΑΟΒΟΟΑΒΠ - ΥΊδΑ» για την καταβολή µετρητών χαι παροχή πιστώσεων ατο εσωτερικό καθώς και για την πληρωµή δαπανών ή ανάληψη µετρητών από Έλληνες κατόχους της στο εξωτερικό, µέσα στα ανώτατα κατά περίπτωση επιτρεπόµενα όρια και σύµφωνα µε τους όρους και προύποθέσεις των αποφάσεων ΝΕ 46/3/8.9.72 και ΥΠ 302 /8/9.4.82, όπως ισχύουν. 2.Εγκρίνεται η του διακριτικού τίτλου του πιστωτικού δελτίου που προβλέπεται στην απόφ. ΕΝΠΘ 359/17/19.6.87 και αφορά την χκαταβολή µετρητών και παροχή πιστώσεων στο εσωτερικό µε βάση τις διατάξεις της απόφ. ΝΕ 46/3/8.9.72, όπως ισχύει, από «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σε «ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ» τροποποιουµένης σχετικά της παραγρ. 1 της απόφασης ΕΝΠΘ 359/17/87. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 27 Δεκεµβρίου 1990 Ο Γραµµατέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΟΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 .. Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 ζ Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ' ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 68 Ξ λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 * τηλ.: 141 Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 62.49.547 ε τ τ Οδηγίες για δΗμοσιει]μστο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρχκία µε καταβολύ της σξίας του δια µέσου Δηµοσίου Τοαµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµήύ πώλησης κάθε φύλλου (Θσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 | ΄ Κωδικός αριθ.-κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2512 , Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετήσια συνδροµή είναι: βουθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύκος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 β} » ο » Β΄ - » 12500 . » 625 2)» » » Γ . » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄ » 12000 » 600 4)» ν » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 ατὶ » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 , . » 250 ζ| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 1560 ) » » » Δελτ. Εµη.& Βιοµ. 1δ6. » 6.000 » 300 5)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ' » 25.000 » 1250 6)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.760 Πλυροφορίες: τολ. 52 48.320 ΑΠΟ το τκΘΝΙκΟ ΤΥπΠΟτΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις αποφάσεις ΝΕ 46/3/8.9.72 και ΥΠ 302 όπως ισχύουν µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι και προύποθέσεις εφαρµογής του θεσµού των τραπεζικών πιστωτικών δελτίων,
  • την πιο πάνω απόφαση ΕΝΠΘ 359/17/19.6.87, που αφορά την έκδοση πιστωτικού δελτίου από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για συναλλαγές στο εσωτερικό µε βάση τις διατάξεις της απόφ. ΝΕ 46/ 3/8.9.72, όπως ισχύει,
  • το περιεχόµενο του #49/3.9.90 (ΑΠ 2542) εγγράφου της ΑΤΕ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία