ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/ΕΝΥΦ.054Φ4Δ/4/ΑΣ89/Μ.3879/1/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου 1θης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής Επιτροπής διεθνών οδικών µεταφορών (Αθήνα, 6.12.1989),. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΑι ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συµφωνίας διεθνών οδικών µεταφορών Ελλάδας-Ρουµανίας και του συνηµµένου σ' αυτή Πρωτοχκόλλου που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 15.6.1974 και κυρώθηκε µε τον υπ αριθ. 366/1976 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 160 Φύλλο ης'Εφημιρίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄ της 25.6.1976, µε το συνιστάται µικτή επιτροπή,. ς 2. Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1 Συνόδο΄υ της Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής επιτροπής διεθνών οδικών µετα?ορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεµβρίου 1989, του το χείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα χαι σε µετά?ραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, & Αυγούστου 1991 Οι ΥπονγΡτοι ΕΣΞΩΤΕΡΙκΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕτΑφΦΟΡΩΝ κΑι επικοιΝακιοΝ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Ρ Β Ο Τ ο ς€ ο τ1ο Αωοτάίη8 ο ίὕιε βείνεεη ίε Οονετηπιεπί οί τίιε Β…€ΡΠΒΗο απά τίε οί ίίιε Ξοσοίαΐαι Βερυβίς οί Π8 οη Ιηϊοτηαύοπα! τοας ιταπαροτί οί ραα=έτικετε απά σοηυεά οτη Ιαπε 1 δτ, 1974, τ6 1018 δεσείοη τιε Ιοίτη ίεε ναο ἥιεϊά ίη άυτίης ίὕνε 4 ιο 6 1989, οα οί ύνε τνο σείεχαύοπο αρρεατ οη 1 απά , 1το ιία Ρτοίιοςο!. Ιη ασεοτάππςς ν ίνε αρµτεεά αρχετιάα τίνε ξοϊονήης ννετε εχετηίηεά: ' 1. Εχεΐαηχε οί οη ίίιε αενεϊορτηπεπί οί τοαά ε τνεετη απά τιε τνο σουπιτίσεα είηςς 1851 Ξεεείοη οΐ τιε οΐ 2. οί τοαά ιταπαροτί εχοτηριεά ίτοτη τοας ίαχες, ίοτ 1989 απά ίοτ 1990. 3. Ρασεέηρετ τταπεροτί. 4. Αηγ Ρυείπεσε. & ΠΕΜ 1 ε τνο άείεκαύοπε εχοϊιαπιρεά η ο ίὕιε αάενεϊορπιστι οί τοας ιταποροτί οί εαττίεά ουι Βν νεϊείεα τερίαϊιετεά ίη τνο εουπίτίες, ίη Ρί]αϊιετα] οτ κταπείι ιπταΐβε άυτίης γεατ 1989. ε τκο υοϊιεά νή οεύαΐασΉοη ίὕιαι τίνε ίταπεροτ οί η απά Βοπναπία νναα 8τπεά ουι ίη αεεοτάαπες ρτονΐείοηο οί τὕιε Βοαά Τταυεροτί Αρτεεπιεπί απά τίνε Ρτοιοεο] οί τιε 9ί Ξεπείοη οί τὕνε Ιοίπι Οοταταίηίες. ΙΠΤΕΜ 2 ΤΉε αη ίπετεαες οί τιε Ουοία ο ταχεχετιριεά ρεττηίιο εουϊά δε γυούβεά Βν ιίε πιεσςεσείιν το κπονν η αάναπςς τὕιε πυτηβετ οί αυςΐ ρετποΐτα, ν ε α5υτές 8 ΡεΉετ ροσαϊδίΏιν αππµα] ρίαπτίης τουίσα το ε ξοϊονεά γ Τη Ιβία τεαρεςι 11 ρτοροεεά ίὕιαι τὕνεας ίοτ τίὕε γεατα 1989 απά 1990 ε 2ει 81 1,500 απά τεερεσύνεῖν 2, 500 έοτπης. Τίε Βοπιαπίαη οιαιεά τὕιαι το ΐαΐ τιε συοτα ΙΒχεχετηριες ρεττηίτα 11 ί το ίακε σοπεϊάεταοτη τὕατ Βοπιαπίαη ὕιανε ρετίοττιεά ίεσε τοαά ιταποροτί οί µοοςία ο ου (ὕτεεςε εοτηρατίαοη νή ιταποροτί ρετϊοτπιεά γ Οτεείκ Βαυΐετο 1ο απά ίτοτη Βοπιατπία. 11 νπ υηάλετ πεά τίναι αηΥ Οτεεί ἥιαυΐίλετα σ οΏταίτη ρεττηίτο, ατη υτΠ τολιεά πυπιδετ 8ι Βοτάετ ετοσείης ροίπτε ἥτοτη ΒΟΜΤΒΑΝΣΞ“ αρεπείσα, γ ραγίης τίιε ίαχ ίοτ υαίπς τίνε τοαάα. ίοης απά εχρίαπαΏοτιο τεχατάΐηκ τε8δ0πς ιΉ5ί ὕιανε το ε εοπαίσετεά οη ιί αρτεεά Ιοννΐης πυτηετ οί ταχ-εχετηριεά ιταπαροτί ρεττηίτα: -- ίου 1989 - 1,500 ίοτπηις, νΐµλεῇ εονετεά τευε=ίο οί Οτεείς ἥαυΐετα - ίοε 1990, α6 - 1,500 ίοτπηα. Η ναα αίαο ακτεοά ίµιε ίενε] οί αυοία ιαχ-εχοτηριεά ρετπολιο ίου 1990 εὕια]] δε εσια θ εϊιεά οη ίνε οςσασείοη οΐ τίιε πεχί οί τὕε ]οίηι ΠΤΕΜ 3 Οτεείκ «εϊεκαύοη τεϊιεταιες τεφυεαί τερατάΐης τίιε εσίαῦ-οί α τεχυΐατ ὕπιε βεινεεη ίὕιο νο σεσουπίτίες, εοηιτίδυτε το ίὕιε οί ιταπαροτί ρτοθίεπις οί ειυάσητα ειυάγίης ίη Βοπιαπία αυά, 8ι ίὕε 8ς Ιεπά ίο ίίιε οί ιουτίει ιταπαροτί βείννεεη ίίιε τνο εουπίτίσς. Τµε Βοτιαπίαη ειαιεά τεπδουα εΐ ζετεττηληεά τὕιε οΐ ουςΐ οετνίοες η 1983 ατε 5} ίη ίοτςες η Έοπιαπία απά, α6 σουαεςυοπτίν, 1 ποι ροσείβίε το δί 5 ὕυο Ήπιε ίοτ ίη ιταΐΐες. ΤΉε Ο©τεεξ τιε Βοπιαπίατη Μληίειτν οί Ίτατπιοροτί απά τεφυεειεά ίτοτη ίνε Βοπιαπίαη Τουτίει Οτκαπλκεύοη (Ο.Ν.Τ. €ΑΒΡΑΤΙ το ίπέοττη ίίιε (Οτεεκ Μλπίαιεγ οί Τταπεροτί απά ίεττις απά εουηάΐΉοπα υπάετ ννΉλεΐ αην ©τεεί ιουτίει 8ξεπςν σ ιουτίοι ιταπεροτί είίετ οΐ αιυιάσπιο ίη οτ οίΐιετα νΐνο ΐαΐ το νίαΐι άυττιε ασαάίεπίς γεατ. ΠΕΜ 4 ε τνο σεϊεραύουα Ιηξοτπιεά ε ούνετ τὕιαι ίὕιετε ατε το εἷιαηρε& η ρτονΐείοπα οί τεχατάΐης Ιηϊετηαύοτια! τοαά ιταποροτ η εσυπίπίες είηςς ίὕε Ια=ι Ξεσείοη οί Ιοίπι (δοποποίίτες. Αι ρτοροεεί οί τνε Βοπιαπίαη Ι ννα5 αµτεεά ε 1}6 Ξδεσαίοη οί Ιοίτι Οοπιπτίµες τακε ρίαες ίη Βοπιαπία 85 εατήγ σα ροααίδίε η 1990. Τίιε εχαςί το δε ἥχκεά άρίοΤµε Ξεπείοη νναα κεϊά ο τουτυαί! οξεοτάϊαΐτν απά κοοά ντ!]. ίη Αιΐιετπο, οη Όεεετπηιδετ 6, 1989, τννο οτίρλπαϊ εορίες η τιε εορίες βείτης εφυαΐν Γοτ τὕε Οτεεκ Πεϊεκαοη ΥΑΝΝΙ& ΤΑΚΑΙΑΚΙ Γοτ ε Βοπιαπίαη Πεϊεχαΐοη ΙΟΝ ΜΑΒΙΝ 1018 δεδείοη οί (ὕε Οτεεκ - Βοπιαπίαη οη Ιπιετηαύοπαί Βοεά Αιθιεπο, 4 - 6/12/1989 ΟΒΕΕΚ ΡΕΙΕΟΑΤΙΟΝΣ ΠΌίτεστοτ οί τίιε (δοούς Τταπα' ροτ ι τὕιε οί ροτί απά Ηεαά οί τιε Γιεϊεχαύοη. Ξεεοπά Ετπηβασονγ Ξεστείιατγ/ Μίπλειην οί Γοτείκη Α ξαίτε. Ηεαά οί Περατιπισεπί οί παουαί Ραεεεπρετ Μιηλχιηγ οί Τταπεροτι απά ©οπιπηυπλεαύοπς. ΗΠεαά οί Περατίπιεπί οί Ιπιετ. Βοαά Τταυεροπ/ οί Τταπεροτι αυνά γείεπια Επρίπεετ/Μίπίαιτν οί Ναθοπαί Εεοποτηγ. Εεοποιπίς Βεϊαΐΐοπς. Μίηλευγ οί Ναύοπαεί Έεοηοτηγ. οί τίιε Γεςζετατίοη οί Οτεείκ Τταπαροτί Παυΐλετε (Ο.Ε.Α.Ε.). 1018 Ξεσείου οί τὕε Οτεείκ - Βοπιαπίατι Ιοίηι οη [πιετπαθοηαί Βοαά Τταπεροτι Αύνεπε, 4 - 6/12/1989 ΕΟΜΑΝΙΑΝ ΡΕΙΣΟΑΤΙΟΝ €ΟΝΞΤΑΝΤΙΝΑ κουτου ΡΑΡΑΤΗΑΝΑΞεΙΟυ ΕΙΕΝΙ ΡΟΨ ΜΙΟΗΑΙΙ& ΖΟ6ΒΑΡΗΟΣ ΒΑΒΒΑΒΑ ΕΕΤΥΟΗΙΑ Ξ1ΜΟΉυ ΡΑΝΑΥΟΤΙ& ΝΙΟΟΙΑΒΑ 1ΟΝ ΜΑΒΙΝ Περυτγ αι τὕιε Μ Ώπίειτνγ οί Τταπορο απά ΤείΗεαά οί τίιε Πιεϊερκαύοη. ΠΒΙΑΝ ΜΙΒΟΕΑ αι τιε οί Τταπερού απά Τεἰεςοπηπνατπίεαύοπα. ΟΙΟΒΖΑΝ νΥΟΚΗ οί Αυτο Τταυα. Ρροτ (οπικκοί. ΙΑΞΟΙ ΟΗΕΟΒΟΩΗΕ Βερτεεεπταΐνε οί ΒΟΜ ΤΒΑΝΣ ΕΒΕΜΙΑ ΟΟΝΞΤΑΝΤΙΝ ζ©ουπεεΐίου, Μληλοιηνγ οί Γοτ. είπη Τταάε απά [πιεττιαύοτιο] Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο ΑΑ Ο Σύµφωνα µε τη Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Ρουµανίας πάνω στις διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών χαι εµπο. ρευµάτων, που συνάφθηχκε στις 15 Ιουνίου 1974, η 1Όη Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής έγινε στην Αθήνα από 4 µέχρι 6 Δεκεµβρίου 1989. Οι χατάλογοι των δύο αντιπροσωπειών βρίσκονται στα Παραρτή. µατα 1 και Π, συνηµµένα σ' αυτό το Πρωτόχολλο. Σύµφωνα µε τη συµφωνηθείσα ηµερήσια διάταξη εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θέµατα: ' 1. Ανταλλαγή πληροφοριών πάνω στην ανάπτυξη της οδικής Χυχλο. φορίας µεταξύ και διαµέσου των δύο χωρών από την τελευταία Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. 2. Ποσόστωση αδειών οδικών µεταφορών που απαλλάσσονται από οδικούς φόρους, για το 1989 και προκαταρκτικά για το 1990. 3. Επιβατικές µεταφορές. ΄ 4. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα. ΘΕΜΑ 1 Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν πληροφορίες πάνω στην ανάπτυξη των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται µε οχήµατα εγγεγραµµένα στις δύο χώρες, στη διµερή ή τράνζιτ κχυχλο. φορία χατά τη διάρκεια του έτους 1989. Οι δύο αντιπροσωπείες παρατήρησαν µε ικανοποίηση ότι οι µεταφορές εµπορευµάτων στη διεθνή κυκλοφορία µεταξύ της Ελλάδας χαι της Ρουµανίας πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας Οδικών Μεταφορών και του Πρωτοχόλλου της 9ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. ΘΕΜΑ 2 ΄Ή Ελληνική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι µία αύξηση της ποσόστωσης των αδειών που απαλλάσσονται από φόρους θα µπορούσε να δικαιόλογηθεί από την αναγκαιότητα να γίνεται γνωστός προηγούµενα ο αριθµός τέτοιων αδειών, πράγµα που εξασφαλίζει µία καλύτερη δυνατότητα για ετήσιο προγραµµατισµό των δροµολογίων που θα πρέπει ν αχολουθήσουν οι “Έλλχηνες µεταφορείς. Απ' αυτή την άποψη προτείνεται αυτές οι ποσοστώσεις για τα έτη 1989 και 1990 να ρυθµισθούν στα 1.500 και 2.500 έντυπα αδειών. Η Ρουµανική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι για να καθορισθεί η ποσόστωση των αδειών που απαλλάσσονται από φόρους είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι οι Ρουµάνοι µεταφορείς πραγµατοποΐησαν πολύ λυγότερες οδικές µεταφορές εµπορευµάτων προς ή διαµέσου της Ελλάδας σε σύγκριση µε τις µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν από τους “Έλληνες µεταφορείς προς και από τη Ρουµανία. Επίσης, υπογραµµίσθηκε ότι οποιοσδήποτε 'Έλληνας µεταφορέας µπορεί να λάβει άδειες µεταφοράς, σ' ένα απεριόριστο αριθµό απευθείας στα συνοριακά σηµεία διέλευσης από τις εταιρίες της ΒΟΜΕΒΑΝΞ, πληρώνοντας το φόρο για τη χρησιµοποΐηση των δρόµων. Μετά από µακριές και αµοιβαίες επεξηγήγσεις σχετικά µε τους λόγους που πρέπει να εξετασθούν πάνω σ' αυτό το θέµα οι αντιπροσωπείες συµφώνησαν για τον ακόλουθο αριθµό αδειών µεταφορών που απαλλάσσονται από φόρους: - για το 1989 - 1.500 έντυπα, τα οποία κάλυψαν όλα τα αιτήµατα των Ελλήνων µεταφορέων - για το 1990, σαν προκαταβολή - 1.500 έντυπα. Συµφωνήθηκε επίσης ότι το τελικό επίπεδο της ποσόστωσης των αδειών που απαλλάσσονται από φόρους για το 1990 θα καθορισθεί µε την ευκαιρία της επόµενης συνόδου της Μικτής Επιτροπής. ΘΕΜΑ 3 Η Ελληνική αντιπροσωπεία επανέλαβε το α«ἰτηµά της σχετικά µε τή δηµιουργία µιας τακτικής λεωφορειακής γραµµής µεταξύ των δύο χώ“ Ε α ρών, η οποία θα µπορούσε να συµβάλει στη λύση των προβληµάτων µε. ταφορών των Ελλήνων απουδαστών που σπουδάζουν στη Ρουµανία και, συγχρόνως, να οδηγήσει στην ανάπτυξη των τουριστικών µεταφορών μεταξύ των δύο χωρών. Η Ρουµανική αντικροσωπεία δήλωσε ότι οι λόγοι οι οποίοι καθόριζαν το σταµάτηµα τέτοιων εξυπηρετήσεων το 1983 ισχύουν ακόµα στη Ρουµανία και κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί µία ταχτική επιβατική λεωφορειακή γραµµή στη διεθνή κχυκλοφορία. Η Ελληνική αντιπροσωπεία, διαµέσου του Ρουµανικού Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, ζήτησε από τον Οργανισµό Τουρισµού της Ρουµανίας (Ο.Ν.Τ. ΟΑΒΒΑΤΙ) να πληροφορήσει το Ελληγνικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους όρους και τις προύῦτποθέσεις µε βάση τους οποίους οποιοδήποτε ελληνικό τουριστικό πραχτορείο µπορεί να πραγµατοποιεί τουριστικές µεταφορές είτε Ελλήνων σπουδαστών που σπουδάζουν στη Ρουµανία είτε άλλων που επιθυµούν να τους επισκεφθούν κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. ΘΕΜΑ 4 Οι δύο αντιπροσωπείες πληροφόρησαν η µία την άλλη ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις διατάξεις των χανονισµών που αφορούν τις διεθνείς οδικές µεταφορές στις χώρες τους από την τελευταία Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. Με πρόταση της Ρουµανικής αντιπροσωπείας συµφωνήθηκε ότι η 1 ΐη Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής θα γίνει στη Ρουµανία το συντοµότερο δυνατό µέσα στο 1990. Η ακριβής ηµεροµηνία θα καθορισθεί διαµέσου της δικλωµατικής οδού. Η Σύνοδος έγινε µέσα σ' ένα αµοιβαίο πνεύµα εγκαρδιότητας και καλής θέλησης. Έγινε στην στις ό Δεκεµβρίου, 1989, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην Αγγλική λώσσα, τα δε δύο χείµενα ισχύουν εξίσου. Για την Ελληνική αντιπροσωπεία Για τη Ρουµανική αντιπροσωπεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ 1ΟΝ ΜΑΒΙΝ ἵθη Σύνοδος της Ελληνο-Ρουµανικής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών Αθίνα, 4 - 6/6/12/1989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Εµπορευµατικών Μεταφορών στο .Υπουργείο Μεταφορών και Επικ/νιών Επικεφαλής της πείας. Δεύτερη Γραµµατεύς ΠΠρεσβείας / πουργείο Εξωτερικών Επικεφαλής Τµήµατος Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών/Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επικεφαλής Τµήµατος Διεθνών Οδικών γείο Μεταφορών χαι Επικοινωνιων. Μηχανικός πουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Διµερείς Οικονοµικές Σχέσεις. Υπουργείο Εθνικής Όικονοµίας. Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κΚΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙΟΥΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ κΚΟΝΔΥΤΛΗ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΤΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣΑριθ. Φ.0544/4Α/ΑΣΑ33/ΜΑΟ38 (2) Έγκριση Πρωτοκόλλου 1 Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής Επιτροπής διεθνών οδικών µεταφορών, Βουχουρέστι, 7.6.1991. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συµφωνίας διεθνών οδικών µεταφορών Ελλάδας-Ρουµανίας χαι του συνηµµένου σ' αυτή Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Βουχουρέστι στις 15.6.1976, µε το οποίο συνι-. στάται µικτή Επιτροπή,. 2. Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του, το Πρωτόχολλο της 11ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής επιτροπής διεθνών οδικών µεταφορών που υπογράφηκε στο Βουχουρέστι στις 7 Ιουνίου 1991 , του οποίου το χείµενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, 21 Αυγούστου 1991οι νπονΡτοι εεΩτεΡικουΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΜΕτΑΦΟΡΩΝ κΑ! επικοιΝοκιΏΝ ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Ρ Β Ο Τ Ο € Ο ι Ε ά Υ Αςεοτά, «λρπέ ε 15 )γίη 1974 ρατ ίες πινευί& ε Ι Βουτπιαπίε ει ε ία (Οτέςς, ίε= ταπεροτίο ἱπΙετηαίουαυχ άσε νογάµκευτο εἰί ί 11 έπιετέυπλοη α τολχιε τουΏότε ευι Ήου Α Βυςατεει ετίτε ε 5 ει 7 ]υίη 1991 ά άσευχ αέϊέµαύίοης 200 ρτέεετιέες άατιο ίες Αηπεχες } ει 2 (υ ρτέεεπι Ρτοιοςοίε. . ά ' Οτάτε ά ίουτ αρτές, οη 8 εχατολπι& ίες ρτοθίέπησς: , 1. ' έεΐαηκε ' Σε Ίε Ιηκετηαύοπα! επίτε Ίες ζευχ ραγε. # 2. Ια πέχοσϊαύοη ό εοηύτιχετι ά αυιοπίεαΐΐοπο ρουτ Ίε άες πιατεϊιαπάΐεες εη 1991 ει, ρουτ 1992. 3. ὕρτιες τέχυΏέτες 4' ρουτ ί ιταποροτί άσο ευπίτε ίεε ζάσυχ ραγα. 4. Ροίηι το.1 άσυχ αέϊέχαύους οπ ί ετ έςΐιαηχε ά“ εοπςετπαυηΙ Ίε σ ιταπιεροτία τουίίετε επίτε ίες άσυχ ε Ία ρατς ετέςσηυε 3 τιοπιτό υς ίε5 ιταπαροτίευτερτεςς, συ' εἷ]ε τερτέ. οπ ά ι βουιές ά Ι5 τουτηιαίης, άµες αυ ροϊάς τοια! εί συτ χε αςίτηΐο. ' ία 8 ρτουνέ φυς Ιέρλεϊαύίοη τουπιαλπς παπί οα ροϊάς τιαχίπια αάτηΐα €ι 18χος ρετςυες ρουτ Ίε (ς η' 3 35 €ει εοπί ζ4ατο 1990. (ε= ρτένΐαΐοης ς α Ιοί ρευνετι έχτε ίοτοηυε =5 αυϊοτίέ τουτηπίπες εοταρέιεπίες αρρτουνετοτή ί πουνείίε Ιοί ζσς ίταπάροτΙευτε. Ροίτι το.2 Ι άέϊέχεύοη 3 ρτοροεέ υπε ζ 4' αυτοτίοαύους έπηίαες ρατ ίεε ζευχ ρατίίσο. Αρτές } εχροεέ ε α ρατύς τουπιάίης συτ ζες ροτίευτα τουπιάίτια, οτη 8 εσηνεπυ, ρουτ 199]1, η τέςίρτοφυς άσε: -- 2.500 αυτοτίσαύοη «8= ραίετηστι σ ί8χες, άοπι 50 αυτοτίσαΉοπε ναϊαβίες έροϊεπιεπί ρουτ τταποροτίο άαης Ήετο ραγο. Ξυίτε υχ ροιτέσς ει ά Ι ρτοροείΏοη ζε 15 ρατίς τουπιαίτε, ίες άσυχ ρατίες οπί αρτές συες ε νέϊλουίες ργατί η τοε 6 τοηπες, ν σοτηρτίο, δοίετι εχεεριές ά τέρλτης 4' αυτοπίεαΏοηε ιταπαροτί άέε Ίε ρτεπίετ 1991 ρατίε 8 υς ίεα ιταπαροτίευτα ρτεςς ε Ιταπερούίς 28ό Ητηΐίε ραίετηστηι. Ρολπηι το.3 ΑγάΠΙ π νυς ίε= ε ' αφεοτά επίτε άσυχ τησπι ίες ζσυς αόϊέχαύουις οπ αρτές υς ευίνατιίες Ήρπες τέευΏέτεο Ρουττοηί Ιοπεύοηπετ ]ουεηυ' αυ 31 άέςετηΐτε 1991: Αιβόπες - Βυσατεςί ρατ ία Αιβόπες - Βυσατεςί - Ιασον ρατ Αιβόπες - βυςατεεί - ρατ Ι Βυἰµατίε Αιθόηες - Τλταίσοατα - (Ίω] ρατ Ία 5 ρατίς τουπηάλτιε 3 ά“ ανοίτ αρτές, ρουτ ιταπεροτί σ νογαρευτες ευτ ζες ἥρηες εοςίέιξε τουπηιαίπες “ Τ“ ει “ ΕΉΊατει“. . α ρατίε ετέςφυε 8 ἱπξοττηέ συες, σοηξοττηόέτισπι ά Ία Ιέχϊεΐαύοτ εη νίκυευτ, ε Ο©ιεπίτπις = Γετ Ηέϊέτίσυµες (Ο.5.Ε.) 20 Ίεε εευίο αυί γυλασετί εχρίοΐίετ ίες ρσ νογάρευτε ρατ ζ4ε 2. ρτέσφυσς αρτέεε αυ 31 άέςεπιΐτε 1991 20Π ευήναηίες: ΡΑΝΕΒ, ΡΑΝΤΟΣΞ ει ΕΙΟΤΞΙΚΑΣ. Α ρατίλε τουπιαίπο 3 Ιηξοττι& υ“ ε α αόϊά, όεΙιντεε Ίες αυτοτίοαΉοπα ρουτ ίε5 σοτηρακπίες Ετέεσυσς εἰ.άσσευς εί ςιι αιεπά }' αυαυίοῦυς τουτυάίτα ρουτ ίεε τουπιαίπες ρουτ είτε εαραβίε ε Ίε= εουτοες ουτ ίεε ποτητπιές. Ρουτ Υ απηές 1992, Ια Μέιοσοϊορίε αχτές εέτα α ευήναπτε; 1. [ εγαδίεεοετηοπι άσε ιτα]ειο (σε σουτεες, ρατ υτ έσΐαηρε ε ίειίτες επίτε ίες άσυχ τοληλαιέτες (6' 11 γ α άος ϊ έτοπςσες ρατ ταρροί ά 1991). 2. Ι αρτόπισπι ρατ ίε= άσυχ ταληλειέτες ζσς εοςϊέιδο Ίευτε αρραττεπατι αυί εξεςϊυετοηι άσε εουτεες ά6 ρατ εοττεεροπάσπςε. 3. ' ει ί είρτιατυτε ζσς σοπίταϊο ρατ ίεε εοςϊέιές τουτηαίη ει Ετέςσυσα αυτουί ρτένυα: ιτα]είο, Ιατίία, εοπάλοης ε εοηΙοτί, εετνίρες ασεοτάέα τέεϊρτοσυετιοτι. σετοπί άέροεέα €ί νίοές ρατ τηλπλατέτες. 4. ε άσυχ πιλτλαιέτες ίεε αυϊοτλεαύοπα ρουτ δοςϊέιέο Υ αυίτε ρατίε. Ροίτι πο.4 (Ζοποε…ε… Ίεα άσς α έϊέχαύοη Ετάσσµε & ρτεςίοόέ σ“ 11 ίαυι Βαττηυσπίεετ α ]οί τουπηαίπε 2νες 18 Ιοί, ετι εη Υ Ευτορε ά ροίπι άε άσε ροϊάς ει αλπησπείοπς αάτποΐο ρου Ίες (40 τουπες ροϊάα τοιαΐ), πιαχίτηα 1 8,35 τη. ει ίατΕευτ 2,6 το. α αέϊέραύοη µτέεφυες 3 τέ ' αυεπίοη ουτ ίε εγειέπιε ζε ρεεές 5υτ επείευ εί εἷ]ε 5 ρτοροσέ 4' υη ρουτεεπίαχε ε τοϊέταπςς ζε 5 104% ρουε ] η'γ αυτοπί ρας ε ταχες ά αρίλαυετ τοπιοηί. αέϊεραύοη τουπιαίπε Α άεςϊατέ υ“ 3 τείοπη ίους πισς ρουτ ί πουνεΐ]ε άσυχ ρατίίες, ετ ' ατύςίε 13 ε }“ Αεεοτά, άέείτετι ε Ρτέςίσετ επςοτε πε ζοία συε ίε5 ρτένυες 200 εχεετηρίες (υ τέχλπηιε 4' αυιοτίσατίοτ. ε ζευχ ρατίΐες ουί αρτές υς ία ρτοςΐιαίπε τέυπίοη ε Ι τηλο=ί τουΉότε αυτά Α Ατβιόπες, α ζαιε έταπι ά έιαΡΉτ ρατ ρουάσπςε. ρτέσεηι Ρτοιοςοίε 3 έι& «ἰρπιέ, ε 7 1991 , ά Βυςατεει, ετη 4 εχετηρίαίτες, άοπι 2 ρουτ εὕασυε Ρουτ α αέϊέρεύοη Ρουτ α αόϊέχαύοη τουπιαίτε ΙΑ ΡΕΙΕΟΑΤΙΟΝ Μ. Ξιείαπακος Κλτίαΐκος δεςτέιϊαίτε αυ ΜΏπίοΙέτε ζες Τταπεροτίο όυ Πέραττεπισετι Τταπεροτί άεε αυ Μ]πλαϊέτε ζάε5 ει (©οτηπνυτπλεσίίοτια Τ«αρΑ Εναχεΐα Μ. Ραραιΐιαπαδείου Ξίαντοα όυ Πέραπεπιεπι Τταπα. ροτία άσς νογάµκευτα Μιπλειέτε ε Ι' Ήπίοη άσεα Τταπεροπίευτς Ότεες (Ο.Ρ.Α.Ε.) ε Ι (τέςς Α Β ε8τεεί ΙΑ ΡΕΙΕΟΑΤΙΟΝ ΒΕΟΨΜΑΙΝΕ Θουσεςτέταίτε ά΄' Ειαι ρους Ίεα ΒουΉετα ζσεα Τταπαροτία Πύτεςιευτ αυ δουιεεετέταπει 4' Ειαί ρουτ ίε5 Τταπαροτία Ήετα. ζες Τταπαροτία ΠΌίτεςιευε Α Ία Γήτες. Ήοη άσο Βείαύοπε Εχιετηεα άσα Τταπεροτία (Βεί Ξετνίες ά Ι5 δοσϊέι& Ίεε Τταπαροτί ζεα Α Ξεετέιαίτε (Οόέπιέτα! Αάϊοίτι ά Υ Βουπιαίτιε ς Ρροη (.Ν.Τ.Β.Β.) ' (©Βεί Ξετνίςε α Ξουοεστέϊατίαι 4'“ Έιαι ρουτ Ίες Τταπεροτίο Βουετα Μληλειέτε άσεα Τταπιαροτία Μ. (ουτουΐΏα Ξούτία Ταϊτοδουκεΐ-Όουνοε Ποτοιθιές Μίτεεςυ Ίοη Ματίη δούη Ποῦτοτα Ίοη Ρτεάα Ματίυο Υοίευ (ΏΊοτεατη Μ. Ξιείαη Αντατη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη Συµφωνία που υπεγράφη στις 15 Ιουνίου 1974 από τις κυβερνήσεις της Ρουµανίας και της Ελλάδος, περί διεθνών οδικών µετα. φορών επιβατών και εµπορευµάτων: η 1 σύσκεψη της µυωτής Επιτροπης οδικών μεταφορων έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι από 5 έως 7 Ιουνίου 1991 Τα ονόµατα των µελών των δύο αντιπροσωπειών αναγράφονται στα Παραρτήµατα 1 και 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Σύµφωνα µε την συµπεφωνηµένη ηµερήσια διάταξη, εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θέµατα: 1. Ανταλλαγή πληροφοριών/ατοιχείων σχετικά µε τη διεθνή διακίνηση οδικώς µεταξύ των δύο χωρών 2. Διαπραγµάτευση της ποσόστωσης αδειών για τη µεταφορά εµπορευµάτων (*) για το 1991 χαι, προκαταρκτιχα, για το 1992, 3. Τακτικές λεωφορειαχες γραµµές για τη µεταφορά των επιβατών µεταξύ των δύο χωρών. 4. Διάφορα. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Οι δύο αντιπροσωπείες αντήλαξαν πληροφορίες/ατοιχεία σχετικά µε την ανάπτυξη των οδικών µεταφορών µεταξύ των δύο χωρών χαι η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι οι Έλληνες µεταφορείς, τους οποίους σωπεί, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα ρουµανικά σύνορα, δυσκολίες που προκύπτουν από το επιτρεπόµενο ολικό βάρος και άξονα. Η Ρουµανική πλευρά δήλωσε ότι η ρουµανική νοµοθεσία περί του ανώτατου επιτρεπτού βάρους και περί των εισπραττοµένων για την . υπέρβαση αυτού δασµών, παραµένει η ίδια και ότι (οι τελευταίοι) αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Ι.Β.., εκδόσεως 1990. Τα ως άνω από το νόµο προβλεπόµενα δύναται να τροποπονηθούν µετά την έγκριση, από τις αρµόδιες ρουµανικές αρχές, του νέου νόµου περί µεταφορέων, ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ελληνική αντιπροσωπεία πρότεινε την αύξηση της ποσόστωσης αδειών που εκδίδονται από τα δύο µέρη. Μετά την περί των συµφερόντων των Ρουµάνων µεταφορέων έκθεση της Ρουµανικής πλευράς, συµφωνήθηχκε, για το 199], αµοιβαία ανταλλαγής 2.500 αδειών απαλλαγµένων από δασµούς, εχ των οποίων οι 50 θα (“)Σ.τ.µ.: Μερίδια µεταφορικής ικανότητος. ό ισχύουν και για τις µεταφορές των/εντός τρίτων χωρών. Μετά από τις πραγµατοποιηθείσες διαπραγµατεύσεις χαι τις προτάσεις της Ρουµανικής πλευράς, τα δύο µέρη έχαναν αποδεκτή την εξαίρεσή, από το καθεστώς αδειών µεταφοράς, των σχηµάτων µε ολικό βάρος µέχει και 6 τόννους, από πρώτης Ιουλίου 1991. Η Ρουµανική πλευρά επιβεβαίωσε εχ νέου ότι οι ΄ Έλληνες µεταφορείς µπορούν να πραγµατοποιούν µεταφορές χωρίς περιορισµό µε πληρωµή. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ “Έχοντας υπ' όψη τα από τη συµφωνία µεταξύ των δύο κυβερνήσεων προβλεπόµενα, οι δύο αντιπροσωπείες απεδέχθησαν τη δυνατότητα λειτουργίας έως τις 31 Δεκεµβρίου 1991, των κάτωθι τακτικών γραµών: & Αθήνα - Βουκουρέστι µέσω Βουλγαρίας Αθήνα - Βουκουρέτι ό Ιάσιο (ΠΑΞΞΥ) µέσω Βουλγαρίας - Βουκουρέστι - Ο©ΒΑΙΟΥΑ µέσω Βουλγαρίας Αθΐνα - ΤΙΜΙΞΟΑΒΑ -- µέσω Γιουγκοσλαβίας Η Ρουµανική πλευρά γνωστοποΐησε ότι ενέχρινε, για τη µεταφορά επιβατών µε τακτικά δροµολόγια, τις ρουµανικές εταιρείες «ὈΟΗΒΙΕ΄ Τ. και ΑΗΤΟΤΒΑΝΣ ΕΠ.ΑΒΕΤ.. Η Ελληνική πλευρά γνωστοποΐησε ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µόνον ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) µπορεί να εκµεταλλεύεται τις διεθνείς λεωφορειακές γραµµές µεταφοράς επιβατών. Οι ελλχηνικές εταιρείες που εγκρίνονται, έως τις 31 Δεκεµβρίου 1991, είναι οι ακόλουθες; ΠΑΝΕΡΑΣ, ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΟΣ και ΛΙΟΤΣΙΚΑΣ. Η Ρουµανική πλευρά γνωστοποΐησε ότι έχει ήδη χορηγήσει τις άδειες για τις ως άνω ελληνικές εταιρείες και ότι αναµένει την άδεια των ρουµανικών λεωφορείων για τις ρουµανικές εταιρείες για να µπορέσει να προβεί σε έναρξη των ως άνω δροµολογίων. Για το 1992, η Μεθοδολογία που έγινε αποδεκτή, θα είναι η ακόλουθη: 1. Δτµιουργία δροµολογίων µε ανταλλαγή επιστολών ανάµεσα στα δύο υπουργεία (εάν υπάρχουν διαφοροποιΐήσεις σε σχέση µε το 1991). . 2. Η έγκριση, από τα δύο υπουργεία, των αντίστοιχων εταιρειών που θα πραγµατοποιήσουν δροµολόγια µεταφοράς επιβατών, θα κοινοποιηθεί δι' αλληλογραφίας. 3. Η συµφωνία χαι η υπογραφή των συµβάσεων από τις ελληνικές και τις ρουµανικές εταιρείες θα προβλέπει: τα δροµολόγια που έχουν συµφωνηθεί από κοινού, τα ωράρια, τις τηµές των ειαιτηρίων, τις συνθήκες ανέσεων, τις υπηρεσίες (που θα παρέχονται). 'Οι συµβάσεις θα χατατεθούν χκαι θα θεωρηθούν από τα δύο νπουργεία. 4. Τα δύο υπουργεία θα εκδόσουν τις άδειες για τις εταιρείες του άλλου µέρους. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Σε όντιαφορά τη µεταφορά των εµπορευµάτων, η ελληνική αντιπροσωπεία διευκρίνησε ότι θα πρέπει να εναρµονισθεί ο ρουµανικός νόµος τον ισχύοντα στην Ευρώπη νόµο περί επιτρεπτού βάρους και διαστά- 9έων των οχηµάτων (ολικό βάρος: 40 τόννοι): ανώτατο όριο µήκους: 18,35 µ. κάι φάρδος: 2,6 µ. Η ελχηνική αντιπροσωπεία επέστησε την προσοχή σχετικά µε το σύστήµα ζυγοστάτησης άξονος (τροχών σχήµατος) και επρότεινε να οριε ένα ποσοστό ανοχής/ορίου ανοχής απηλλαγµένου προσθέτων δασµών. . ., Η ρουµανική αντιπροσωπεία δηλωσε ότι σηµείωσε όλα τα θέµατα εν όψει του νέου νόµου. ' ΄Ια δύο µέρη, κατά τη γενόµενη περί του άρθρου 13 της Συµφωνίας Ἴτηση, επιθυµούν να χκαταστήσουν πάλι σαφές ότι οι προβλεπόµενες ιξσΡ!σε|.ς δεν υπόχκεινται στο χαθεστώς αδειών. Τα. δύο µέρη συνεφώνησαν ότι η επόµενη σύσκεψη της µικτής ΕπιΣροπής οδικών µεταφορών θα πραγµατοπονηθεί στην Αθήνα. Η θα ορισθεί δι' αλληλογραφίας. . Το παρόν Πρωτόκολλο υπεγραφη στις 7 Ιουνίου 199], στο ΒουχκουΡέστω σε 4 αντίτυπα, 2 για κάθε µέρος. Για Σην Ελχηνική αντιπροσωπεία Για τη Ρουµανική αντιπροσωπεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ δυσανάγνωστη)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ Κυριάκος ΠΡΟΣΟΧΗ Γενικός Γραµµατέας γείου Μεταφορών Προϊσταµένη Διεύθυνσης Μεταφοράς Εµπορευµάτων γείου Μεταφορών χκαι Επιχοινωνιών Προϊστάµενος Διεύθυνσης Μεταφοράς Επιβατών / Υ πουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιων Ένωση Ελλήγνων Μεταφορέων (Ο.Φ.Α.Ε. Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι. ΤΣΑΓΚΑ Εναγγελία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σταύρος ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ Σωτήρης ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗ-ΝΤΟΥΒΟΥ Δωροθέα . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΥΑΙΕΝΤΙΝ ΜΙΒΕΞΟΗ Υφυπουργός Β΄ Οδικών Μεταφορών/πουργειο Μεταφορών. Διευθυντής Υφυπουργείου Οδικχών Μεταφορών/ Τ Μεταφορών. Γενικός Διευθυντής ΈΕξωτερικών Σχέσεων / πουργείο Μεταφορών. Προϊστάµενος Υπηρεσίας στην Εταιρεία Διεθνών Ειδών Διατροφής. Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της Ρουµανικής Ενώσεως Μεταφορών Διεθνείς Σχέσεις (1.Ν.Τ.Β.Β.) Προϊστάµενος Υπηρεσίας Υ πουργείου Οδικών µεταφορών/ Υπουργείο Μεταφορών. ΙΟΝ ΜΑΒΙΝ 50ΒΙΝ ΡΟΒΒΟΤΑ ΙΟΝ ΡΒΕΡΑ ΥΟΙΟυ (ΟΙΟΒΖΑΝ ΞΤΕΕΑΝ ΑΥΒΑΜ Αριθ. Φ. (8) Έγκριση Πρωτοκόλλου διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ελλχηνικής και της Σοβιετικής Αντιπροσωπείας για θέµατα διεθνών οδικών µεταφορών. Αθήνα, 27.6.1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου