ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/Φ.Ο544/3/ΑΣ4134031/1/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής Ελληνο--Βουλγα΄ ρικής Επιτροπής εµπειρογνωµόνων προετοιµασίας χοινής πρότασης - προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σχετικής µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακών ποταµών Έβρου, Νέστου και Στρυµώνα. (Σόφια, 17 Μαΐου 1991). ?

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α. Δάνεια για χεφαλαιο χίνησης από το «Ειδιχο Κεφαλαιο» (απόφ. ΝΕ 197/7&) 1.Για τον προσδιορισµο των δανειακών αναγχών της καθε επιχείρησης για χεφάλαια κίνησης οι τράπεζες θα λαµβάνουν υπόψη τα εξής: 1)Το αντικείµενο της µεταπονητικής δραστηριότητας της επιχείρησης και τη διάρκεια του παραγωγικού -- συναλλάγµατικού κυκλώµατος του αντίστοιχου χλάδου. 2)Το ύψος του χύχκλου εργασιών, όπως προκύπτει από τα επίσηµα βιβλία, που πραγµατοποιείται είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, είτε το τελευταίο πριν από τη χορήγηση του δανείου δωδεκάµηνο. 2.Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός της κάθε επιχείρησης για κεφάλαιο χίνησης από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197 /7& δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 50 του κύχκλου εργασιών της χατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή, εναλλακτικά χατά το εχκάστοτε τελευταίο δωδεκάµηνο. Για νεοϊδρυόµενες ή επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις ο συνολικός δανεισµός για κεφάλαιο κίνησης κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας ή επαναλειτουργίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ίδια χεφάλαια της επιχείρησης. 3.Η διάρκεια των δανείων χαθορίζεταυν από τις τράπεζες, αφού Χηφθουν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο Α (1) ανωτέρω. ειη µιχτες επιχειρησεις επιτρεπεται να χρηματοδοτουνται για κεφάλαιο χίνησης µέχρι ποσοστού 250 του ετήσιου χύχλου εργασιών τους σε προϊόντα της µεταπονητικής δραστηριότητας, όπως προχκύπτει από τα επίσηµα βιβλία, υπό την προύπόθεση ότι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων πενΐγντα εχατοµµυρίων (550.000.000) δραχµών. Β. Δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό από το «Ειδικό Κεφάλαιο (απόφ. ΝΕ 197 /78) Η χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας για πάγιες εγκαταστάσεις, περιλαµβανοµένης και της αγοράς υφισταµένων μεταποιητικων µονάδων ή τµηµάτων αυτών και εξοπλισµό διέπεται από τους εξής όρους και προῦποθέσεις: 1)Η χρηµατοδοτηση δεν επιτρέπεται να υπερβαινει ποσοστό 70% της δαπάνης χατασκευής ή της αγοραΐας αξίας προκειµένου περί υφισταµένων εγκαταστάσεων. Εφόσον, χρηµατοδοτείται εκτός από την κατασκευή του κτιρίου και η αγορά οικοπέδου, το τµΐµα της χρηµατοδότησης που διατίθεται για το σκοπό αυτό δεν επιτρέπεται να υπέρβαίνει το 504% της α«Έίας του οικοπέδου. 2)Οιµικτές επιχειρήσεις που, εκτός από τη µεταποιητικη δραστηριότητα ασχολούνται και µε άλλες κερδοσποπυιου χαρακτηρα δραστηριότητες, δικαιούνται δανεισµού για τον πιο πάνω σκοπό, εφοσον τα χρη'ματοδοτουμενα πάγια χαι εξοπλισµός αφορουν ο µετϊΐποιητικο κλάδο της επιχείρησης. Υ) Η διάρχκεια και ο τρόπος εξοφλησης των δανείων καθορίζονται από τις τράπεζες. . τραπεζες οφείλουν να ελέγχου: (() ότι οι χρηματοδοτουμενες πάγιες εγκαταστάσεις αποπερατώθηκαν και ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργια και (ιι) ότι µέχρι την εξόφληση του δανείου οι πάγιες εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για τη µεταπονητική ὕραστηφιότητα της δανειοδοτούµενης επιχείρησης, Μετά τους ελέγχους αυτούς θα συντάσσονται από την τράπεζα σχετικές εκθέσεις που θα φυλάσσονται στο φακελο της χρηµατοδοτουμενης επιχείρησης, εφόσον δε διάπιστωθεί ότι οι πάγιές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμος χρησιµοποιηθουν κατά τη διάρκεια του δανείου για σκοπό άλλον από εχείνο για τον οποίο προορίζονται σύµφωνα µε την παρουσα Πραξ'η το δάνειο χαθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό από τη χορήγησή του και οι τράπεζες παύουν να αντλούν τα αντίστοιχα ποσά από το Ειδικό Κεφάλαιο. Γ. Καταργηση της Επιτροπης και την Υποεπιτροπών Βιοτεχνικων Πιστώσεων Από τηνισχύ της παρούσας Πραξης η Επιτροπη και ο Υποεπιτροπες' Βιοτεχνικων Πιστώσεων καταργούνται και τα δάνεια προς τη βιοτεχνία από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/78 εγκρίνονται χαι χορηγούνται από τις τράπεζες. , Οι τραπεζες υποχρεουνται να υποβαλλουν ανά ηµερολογιαχο µήνα εντός του πρώτου εικοσαηµέρου του αµέσως επόµενου µήνα στα καταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος που ευρίσκονται πλησιεστερα στην έξρα των χρηµατοδοτούµενων επιχειρΐσεων στοιχεία χατά επιχείρηση όσον αφορά στις νέες δανειοδοτησεις που πραγµατοποΐζησαν προς αυτή κατά τη διαρχεια του αµέσως προηγούµενου µήνα. καθώς και τα υπόλοιπα χορηγήσεων κατά κατηγορία δανείων της επιχειρησης από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/ 78 στο τέλος του µήνα. Η Τραπεζα της Ελλάδος θα ελετχει, συγκεντρωτικά ᾗια όλες τις τράπεζες, την τή Ρηση των ανωτάτων ορίων δανεισµού χατά επιχείρηση από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/ 78 και θα παρέχει στις τραπεζες σχετικές πληροφορίες. Δ. 1} Το επιτόκιο δανεισµού τόσο για τα δάνεια >ιεφαλαιου κίνησης όσο 2158 και για δάνεια παγίων εγκαταστάσεων χαι εξοπλισµού χαθορίζεται ίσο µε αυτό των εντόχκων γραµµατίων του Δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρχειας της εχάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης χάθε περιόδου εκτοκισµού των δανείων. 2} Αυξάνονται: 1)από 100.000.000 δραχµές σε εκατόν τριάντα εκατοµµύρια (130.000.000) δραχµές το ανώτατο χατά επιχείρηση όριο συνολικής χρηµατοδότησης από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197 /7&. ) από 350.000.000 δραχµές σε πεντακόσια εχατοµµύρια (500.000.000) δραχµές το ανώτατο όριο του µέσου χκατά την τελευταία τριετία ετήσιου χύχκλου εργασιών για το χαρακτηρισµό µιας µεταποιητικής επιχείρησης ως µικροµεσαίας. Διευχρινίζεται ότι παραµένουν αμεταβλητες οι διαταξεις που αφορούν στα λοιπά χριτήρια µε βαση τα οποία οι επιχειρΐσεις υπάγονται στο καθεστώς δανειοδοτησης από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ.197/7&. 3} Το ποσοστό υποχρεωτικών τοποθετησεων των εµπορικών τραπε. ζών σε δάνεια της αποφ. ΝΕ 197 /78 µειώνεται σε οκτώ τοις εκατό (86%) από 1 Ιανουαρίου 1992 και σε επτά τοις εκατό (7%) από 1 ἵουλίου 1992 Ε. Καταργούνται: 1)οι διατάξεις των παραγράφων 1/1β της απόφ. ΥΔΣ 301 /1/ 8.8.78, 2 της απόφ. ΝΕ.254/12/20.11. 79 ΠΑ/ΤΕ 470/ 8.3.85 και 2 της ΠΔ/ΤΕ 527 /2.8.85. 2)οι διατάξεις προηγουµένων αποφάσεων της Νοµισµατικής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι αντίθετες µε το περιεχόµενο της παρούσας Πράξης. ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από 1η Νοεµβρίου 199]. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. . Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ =-------ή------Πράξη Διοικητή αριθ. 1991 /11.10.9] (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τοποθέτηση των΄ αδιάθετων υπολοίπων της υποχρέωσης των εµπορικών τραπεζών για τη χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: 1)Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκΐσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2)Τις ΠΑ/ΤΕ 1418/30.12.88, 1490/1.3.89, 1576/23.6.89, 1952 /18.6.91, 1972 χαι ) Την ΠΑ/ΤΕ 1990/11.10.91 , ' αποφάσισε τα εξης Από 1 Ιανουαρίου 1992 τα αδιάθετα υπόλοιπα της υποχρέωσης των εµπορικών τραπεζών για τη χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας επιτρέπεται να τοποθετούνται: 1) Σε έντοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος; µε επιτόκιο 106% ετησίως. 4) Σε οµολογα της Ελληνικής Τραπεζας Βιομηχανικης Αναπτυξεως (Ε.Τ.Β.Α.) που έχουν εκδοθεί µετά την 1.6.91 µέχρι συνολικού κατά τράπεζα ποσού που αντιστουχεί σε ποσοστό 19 των καταθέσεων επί των οποίων υπολογίζεται η σχετική υποχρέωση. 3) Σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό των υφισταµένων σχετικών επενδύσεων κάθε τράπεζας κατά την ηµεροµηνία κοινοποΐησης της παρούσας Πράξης. Η ευχέρεια τοποθέτησης σε έντοκα γραµµάτια χαταργείται από 1 Ιουλίου 1992. Τα έντοκα γραµµάτια του Δηµοσίου στα οποία οι τράπεζες έχουν επενδύσει µε βάση τις ΠΑ/ΤΕ 1418/30.12.88, 1576/23.6.89 χαι 1972/3.9.9] χαι λήγουν πριν από την 1 Ιανουαρίου 1992 ανανεώνονται υποχρεωτικά επί ένα εξάµηνο. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (6) Επιτόκια προθεσµιακών διακανονισµών εισαγοµένων ειδών. (Συνεδρίαση 482 /26.8.91, θέµα 1ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη την απόφαση ΕΝΠΘ 244/8/27.5.85 µε την οποία καθορίστηκαν τα επιτόχκια των προθεσµιακών διακανονισµών εισαγοµένων ειδών, αποφάσισε: Να καταργήσει την ως άνω απόφαση (ΕΝΠΘ 244/8/27.5.85) και να καθορίσει ότι το επιτόχκιο µε το οποίο θα βαρύνονται οι συναλλαγματικές ή υποσχετικές επιστολές προθεσµιακών διακανονισµών εισαγοµένων ειδών είναι διαπραγµατεύσιµο µεταξύ των συµ.βαλλοµενων, τόσο κχατά την αρχική διάρκεια των διακανονισµών όσο χαι κατά την τυχόν παράτασή τους, σε χαµµία περίπτωση όµως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό του νοµίµου και εξ υπηρηµερίας τόχκου για οφειλές σε συνάλλαγµα, που καθορίστηκε µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 36/22.3.90. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μελη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο . Αθήγνα, 11 Οκτωβρίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -----ή-------ο . ( Χορήγηση συναλλάγµατος για την πληρωµή τόχκων χαθυστέρησης εξόφλησης της αξίας εισαγοµένων εµπορευµάτων. * (Ξυνεδρίαση 484/19.9.91, θέµα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)την απόφαση ΕΝΠΘ 192 /14/2.11.84, όπως ισχύει (τελ. αποφ. ΕΝΠΟΘ 478/6/15.7.91),. 2)την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 36/22.3.90, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Επιτρέπεται η χορήγγηση συναλλάγµατος για την πληρωµή τόχκων σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης της αξίας εισαγοµένων εµπορευµάτων. Οι τόχοι θα υπολογίζονται, στις µεν εισαγωγές τοις µετρητοίς, από ηµεροµηνία όχι προγενέστερη αυτής της προσκόµισης των φορτωτικών εγγράφων -τη µεσολαβούσα τράπεζα, στις δε εισαγωγές µε προθεσµιακό διακανονισµό, από την τελευταία λήξη των. συναλλαγµατικών ή υποσχετικών επιστολών. Το επιτόχκιο εκτοκισµού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον στις πιο πάνω ηµεροµηνίες αντίστοιχο για το νόµισµα τιµολόγησης επιτόκιο υπερηµερίας που κχαθορίζεται στην Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 36/ 22,.3.90 (ΦΕΚ 44/26.3.90, Τεύχος Με το πιο πάνω επιτόχιο επιτρέπεται ο εκτοκισµός και των αναάλογούντων στο χεφάλαιο των πιστωτικών τίτλων τόχων. 2.Καταργείται η απόφαση ΕΝΠΘ 192/ 14/2.11.84, όπως τροπο. τοιηθηχε και συμπληρωθηκε µεταγενέστερα. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβ…εως Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο * Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ------φ-----ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . (8) Στο ΦΕΚ 136/11.9.91 (τ. Α) όπου δηµοσιεύτηκε η διόρθωση αφάλµατος του Π.Δ. 91 /1979 «περί ασφαλίσεως των δι ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων διακινουµένων επιβατών µεταξύ Ελληνικών Λιµένων», γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Στη σελίδα 1909, στήλη β, στη δεύτερη σειρά της παραγράφου (β), αντί του εσφαλµένου «του άρθρου 2» γράφεται το ορθό «του άρθρου 3». (Από το Υπουργείο Εµπορικής Νανυτιλίας) 2160 : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτΟ) ΕεΘΝΙκΚΟ τΥΠοΙΡΑΘΕΙιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από Τρ 1΄8…3'3 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΄ ο ι ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τολ.: 188 > Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 5249547 * Οδηγίες για δηυµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέόου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 2ξ σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή όυξάνε*ται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας Ωποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Η ετήσια συνδροµή είναι: . βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 Β) » » » Β΄ . » 19.000 » 950 2)» » » Γ » 6.000 » 300 δ6) » » » Δ΄ . » 18.000 » 900 3)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 &.. 600 4)» » » Ν.Π.Δ.Δ. τ ο » 6.000 » 300 5)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 ΄ ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 16. » 6.000 # » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 756 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000. 6)Για όλα τα Τεύχη » 85.000 … ΄ » 4.250 Πλπροφοβίες: τηλ. 562.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Επιτρεπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν εξουσιοδοτηθεί να διενεργουν πράξεις συναλλάγµατος. ΄ να πραγµατοποιουν µε πελάτες τους, κατοίκους Ελλάδος, προθεσμιαχες πράξεις αγοράς και πωλησης συναλλατµατος έναντι δραχµών και έναντι άλλων ξένων νοµισµάτων οι οποίες αναφέρονται σε εισαγωγές καιεξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τόκους, µερίσµατα χαι κέρδη. Διευκρίζεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια προθεσµιακων πράξεων συναλλάγµατος που αφορούν µονοµερείς μεταβιβασεις η κίνηση χεφαλαίων.
  • Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Μνηµονιου, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Μνηµόνιο για τον Τουρισµό µεταξύ των χυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοχρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της. Αμερικης που υπογράφηκε στην Αθΐνα στις 31 Ιουλίου 1991 του οποίου το χείµενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΊΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ µεταξύ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατιας και η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικης θεωρωντας επωφελες να καταστησουν γνωστούς τους χοινούς τους στόχους όσον αφορά τον τουρισµό, Αναγνωρίζοντας ότι η σύναψη της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών η οποία υπεγράφη σήµερα θα διευκολύνει την διεύρυνση της τουριστικής κίνησης µεταξύ των δύο χωρών, και θα δηµιουργήσει ζήτηση πληροφόρησης σχετικά µε τις αντίστοιχές τους τουριστικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες, Αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα εξαΐίρετο εργαλείο για την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης της καλής θέλησης και των στενών σχέσεων µεταξύ των λάαών. ΑναγνωριζοΏτας τον ουσιαστικό ρόλο του τουρισµού στην προώθηση των αεροµεταφορών, τουύ εµπορίου και των φιλικών σχέσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίάς κάι των Ηνωµένών Πολιτειών της Αµερικής, χαι Επιβεβαιώνοντας την επιθυµια τους να διευκολύνουν τις τουριστιχες ανταλλαγές µεταξύ των αντιστοίχων χωρών τους µε την περαιτέρώ ανάπτυξη της ᾗδη,. υπάρχουσας αξιολόγησης τουριστικής υποδοµής. Δηλώνουν τα κάτωθε: “Άρθρο 1 Τουριστική Προβολή (α) Οι δύο Κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι είναι επωφελές να προωθήσουν χαι να αναπτύξουν, µε συνέπεια προς τη γενική ασφάλεια και τις προύποθέσεις φροντίδας των ταξειδιωτών, της τουριστικής κίνησης και των ανταλλαγών µεταξύ των χωρών τους και να παράσχουν ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρύνει και τονώνει τις εµπορικές δραστηριότητες των αντίατοιχων ταξειδιωτικών και τουριστικών τους επιχειρήσεων, (β) Οι δύο Κυβερνήσεις θεωρούν επιθυµητό για τις εµπορικές τους µονάδες οι οποίες λειτουργούν στο χώρο του τουρισµού να δηµιουργήσουν επιχειρηµατικές σχέσεις χαι να αναλάβουν δραστηριότητες οι οποίες θα οδηγήσουν στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και. των . ανταλλαγων µεταξύ των δύο χωρών. Τούτο θα µπορούσε, όπου θα κρίνεται πρόσφορο, να περιλάβει τη συµµετοχή σε εµπορικές επιδείξεις και εκθεσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις αγορές των δυο Μερών. (0 Οι δύο Κεβερνήσεις θεωρούν επιθυµητή την αύξηση της τουριστικής κίνησης µε τη συµµετοχή των χατοίκων των χωρών τους σε συνέδρεια, συµπόσια, αθλητικές εκδηλώσεις και µορφωτικά και ψυχαγωγικάπρογράµµατα στο έδαφος ή στα πλοία αµφοτέρων των χωρών. “Άρθρο 2 Περιορισµοί Εµποδ΄ίων (α«) Οι δύο Κυβερνήγσεις προτίθενται να εργασθούν στα πλαίσια των αρµοδίων διεθνών οργανισµών στους οποίους είναι Μέλη για να διεύχκολύνουν το διεθνή τουρισµό συµπεριλαµβανοµένου όπου ενδείκνυται, του περιορισµού, της απλοποΐησης ή της κατάργησης των εµποδίων στις συναλλαγές των τουριστικών υπηρεσιών. (β) Οι δύο Κυβερνησεις αναγνωρίζουν ότι η τουριστική ικανοποΐηση προσώπων τα οποία επισκέπτονται την άλλη χώρα αυξάνεται µε την ταχεια και αποτελεσµαταη είσοδο στην εν λόγω χώρα. Στα πλαίσια τα οποία είναι επιτρεπτά από τους νόµους και τους χανονισµούς κάθε χώρας. Κάθε Κυβέρνηση προτίθεται να εργασθεί για τη διευχολυνση της εισόδου των υποψηφίων επισκεπτών. “Άρθρο 3 Έρευνα χκαι.Στοιχεία Οι δύο Κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσµατική ανάπτυξη και προώθηση των ταξειδίων και του τουρισµού στις άντίστοιχες χώρες τους εξαρτάται, µερικά, από την υπαρξη επακριβους έρευνας χαι στοιχείων για τους ταξειδιώτες και τουρίστες στις δύο χώρες. Σε σχεση µε αυτά: («) Οι δύο Κυβερνήσεις αναγνωριζουν ότι η πληροφορηση για τις ταξειδιωτικες συνήθειες των επισκεπτών η οποία αποκτάται µέσω ερευνών είναι µία σηµαντική πηγή στοιχείων για το διµερή τουρισµό. Άναγνωρίζουν περαιτέρω ότι η πληρέστερη συµµετοχή του ελληνικού εθνικού αεροµεταφορέα, στην έρευνα εν πτήσει Αµ.εριχανών ταξειδιωτών προς υπερπόντιες χώρες και επισκεπτών από υπερπόντιες χώρες προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, της Υπηρεσιας Ταξειδίων και Τουρισµού των Ηνωµενων Πολιτειών, µπορεί να αποδώσει πλέον ολοκληρωµενα και Χρήσιµα στοιχεία για το σχεδιασµό και την έρευνα αγοράς για τα σηµεία προορισµού χαι υπηρεσιών χάθε χώρας. (β) Οι δύο Κυβερνήσεις θα εξετασουν επίσης την ανταλλατη τουριστικχών στοιχείων µεταξύ των χωρών τους καθώς και πληροφόρησης για τις διαθέσιµες εκδόσεις τουριστικής έρευνας. “Άρθρο 4 Διαβουλεύσεις Για τη διευκόλυνση των στόχων του Μνηµονίου Συνεργασιας αντι. πρόσωποι των δύο Κυβερνησεων δύνανται να συναντώνται εναλλακτικά σε χκάθε µία από τις χώρες σε χρόνο αµοιβαία συµπεφωνηµένο. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, χάθε συνάντηση θα προεδρευέται από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία γίνεται η συνάντησή. Έγε στην Αθηνα την τριακοστή πρώτη του µηνός Ιουλίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα, σε δύο πρωτότυπα, στην ελλχηνική και αγγλική γλώσσα, των οποίων χκαι τα δύο χείµενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας των Ηνωµ. Πολιτ. της Αµερικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 50ΤΙΒΗΟΣΞ 9 Οκτωβρίου 1991 Οι γπονΡτοι ΕΞΟτΕΡΙκΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πράξη Διοικητή αριθ. 1986/8.10.91 ΄ (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Προθεσµιακή Αγορά Συναλλάγµατος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατι- “ κῆς, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1083 / 80 «περί αγοράς και πωλήσεως . συναλλάγµατος και ξένων τραπεζικών γραµµατίων». Υ) Την απόφ. ΝΕ 290/1/7.11.80 που αφορά τον καθορισµό των όρων λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς συναλλαγματος στην Ελλάδα. δ) Τη σχοπιμοτητα κάλυφης του συναλλαγµατικού κινδύνου που συν-. δέεται µε τρέχουσες συναλλαγες µε το εξωτερικό, αποφάσισε τα ακόλουθα;:
  • Οι προθεσµιακές τιµές συναλλάγµατος θα χκαθορίζονται από τα πιστωτικά ιδρυματα τα οποία οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις χι να ελέγχουν τη νοµιµότητα και αυθεντικότητα των σχετικών συναλλαγών.
  • Επιτρέπεται στα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύµατα: α) Να αγοράζουν και να πωλούν συναλλατµα στηντρέχουσα (5ΡΟΤ) . αγορά. β) Να διενεργούν µεταξύ τους προθεσµιαχες πράξεις αγοραπωλησιας συναλλάγµατος. γ) Να διενεργούν µεταξύ τους πράξεις ανταλλαγης ξενων νοµισµάτων έναντι δραχµών (5Υ/ΑΡΞ) και πραξεις δανεισµού και καταθέσεων σε συνάλλαγµα. Η µέγιστη διαρχεια των παραπάνω πράξεων υπό στοιχεία (β) και (7) καθορίζεται σ' ένα (1) έτος.
  • Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να διενεργεί µε τα πιστώωτικά ιδρύµατα: α) προθεσµιακές πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγµατος β) πράξεις ανταλλαγής ξένων νοµισµάτων έναντι δραχµών (3Υ%/ΑΡΞ)
  • Εξουσιοδοτείται η Διευθυνση Συναλλαγματος της Τράπεζας της Ελλαδος να χαθοριζει τα όρια της ανοικτης συναλλαγµατικής θεσης χάθε πιστωτικού ιδρύµατος, τον τρόπο τήρησής της και τα στοιχεία που θα παρέχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ρυθµίζει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας Πράξης.
  • Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Εφαρµογής των Συναλλαγµατικών Κανόνων της Τράπεζας της.Ελλαδος ο χατασταλτικός ελεγχος για την τήρηση των. διαταξεων της παρούσας Πράξης.
  • Οι Πράξεις Διοικητή υπ' αριθµ. 398/14.9.84 και 519/5.7.85 εξακολουθούν να ισχύουν.
  • Η παρούσα Πράξη ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1992. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ ΧΑΛΙΚΙΑΣ (4) Πραξη. Διοικητή αριθ. 1990/11.10.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Διανειοδότηση της Βιοτεχνίας από το «Ειδικό Κεφαλαιο» της απόφ. ΝΕ 197/1978. - . Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το αρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικήῆς, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Την απόφ. ΝΕ 197/11/3.4.78 «περί ειδικών µέτρων χρηµατοδοτήσεως της βιοτεχνίας», όπως ισχύει. ) Την απόφ. ΥΔΣ 301/1/8.8.78 «περί χαθορισµού ειδικοτερων όρων και προυποθεσεων ως και της ακολουθητεας διαδικασίας χορηγήσεων υπό της υπ' αριθ 197 /11/3.4.78 απόφασης της Νοµισµατικής Επιτροπής παρεχοµένων δανείων προς την Βιοτεχνίαν εχ του ειδικου κεφαλαΐου», όπως ισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1083 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία