ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/Φ.0544/4/ΑΣ497/Μ.4058

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµφωνίας :παράτασης εκτελέσεως , Ελλχηνο-Αιγυπτιακής Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 246.9:1'966,4Κάιρ…ο, 10.7.1991. . > ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ : ΄ τ ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΄ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ % “Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του ἁρθρου 7 της Συµφωνίας για την αποζηµίωση των ελλχηνικών συµφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.1 966 µεταξύ των Κυβερνήσεων της. Ελλχηνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Άηµοκρατίας της Αιγύπτου και χυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 22 /1 967 Αν. Νόµο,. που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8/ 19067 Φύλλο της Εφηµερίδας της. Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄. . 2. Του άρθρου 20 παρ.. 3 του Ν. 1558/85.. . στην Αθΐνα στις 23 Μοΐου 1986 και κυρώθηκαν µε τον υπ' αριθ. 1704/19&7 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 37 Φύλλο της ΈΕφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 9.6.1987, και 4. Το περιεχόµενο των υπό έγκριση δύο. επιστολών, αποφάασίζομµε: . ' Εγκρίνουµε ως έχει τη Συµφωνία που συνάφθηκε στο Κάιρο στις 10 Τουλτου 1991 δια της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ των Κυβερνήσεως .. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου γιά την παράταση της εκτελέσεως της Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 26.9.1966, της οποίας το χείµενο σε πρωτότυπό στην αγγλική γλώσσα χαι σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: .. Αθήΐγνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 οιγπονγττοι . τΕεΩτΕΡΙικοΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ο γογπονττΟΣ οικοΝονικον ΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ τοΝ ΥΠΟΥΡτΟ κΩΝ. ΓΠΑΤΡΑΚΟΣ Ε ΟΒΕΟΕ 10τ% Ιωίν 1991 ο ο 1 ίὕιε ὕιοπουτ το τείετ 1ο ΑτΗΝείε 7 οΐ τνε σουεετηίης ( οί Οτεείς εἰειεά οη Ξερίετηθετ 26, 1966, ουτ ίννο (©ονετητπισπίο, απά ίο τὕε εχεΐιαηρε οί βεινεετ ουτ ίνο εἰρµιεά οη Τυπε 25, 1990, ν ν τιε ρετίοά οί οί ε εαλά Αρτεεπισηι Να= €χτετιάεά ίοτ οπε γεατ α5 ίτοτη Ιυίγ 10, 1990. ΑΞτίννν άὕονε εχίεπείοη εκρίτος οη Ιν 9; 1991, Ι ρτοροες το γουτ Εχε=ΐεπενγ το εκιεπά ρετλοά ἵοτ ουε τηοτε 5 ίτοτο όαγ οἷ Ή6 εχρίταθου άυτίης ν Ήλέ, ροπάΐηρ σπε6= οΐ αρρίλσαύοπε γ (©τεεί Ναθόυσΐε ίη ίὕε ρετίοά η 1966 Αµτεεπιετι ε ρτονϊάοά τναι Ἰυτότεειεά Οτεεί Ναευβταΐι 3 τείεναπι οτ πιίσείης … 1 εµαΐ] ε µτεαιεξαί 1 Υουτ εουηΐττη ίίιε αρτοετισοτήί οί γουτ (6ονετητιετι οη σουιετίε οί ΙίοΉετ. ΡΊεσες ασεερί, Εχε=ΐΐεςγ, ίὕιε οξ την Ηρΐισει εοπείάεταΝοπί - ο ο ' ΡΑΝΡΕΙΙΞ ΜΕΝΟΙΙΌΕΞ ι ! Ατηβασεαάοτ οί Η.Ε. Απιθαεεεάοτ ΒαΠΚκ Ξαΐαὺ ΕΙ Έίτει ΠηάετεσστοϊατγΥ ίοτ (©αίξο ο ο ο τ ©αίτο, Ιαίν 10 1991 Εχεεΐ]ουιον, , 1 απά τεξετύπηξ& ίογουτ άάτο ν λ τεαί& α6 Ιοϊόοννς: = µανε ε Βοποτ τΟ τείοτ το 7 οίτίε Αρτεεπιετήή σουσετίς Ιηρκίβε οί (©τεεί άλεπεά. οη Ξεριετίδετ 26,. 1966, ουτ υνο πά εχάΐιαυρε οΐ ΊεΉετε“ βουννεετπ ουτ τννο Ο©ονετητισυία εἰειεά όη ' 1990, ν τ6 ρετίοά“ οί ο ή παλά Αρτέοπιστι βεεη:εχιεπάεά ίοτ οπε γεατ 35 ίτοτη Ιυίν 10, +990. - γή Ε τ τ ο ε άϊµονό εχρίτος οη Ἰαγ 93941 γόύτ - το εχιοιά τνε αξοτεπιοτιλοιοά ρετλοά ίου οπο τήοτε γσατ ά5 Ιτοΐη άαν εκρίταύοη άυτίης ε ρέτιάϊηξ εάέεό οΓαρρίεαύοπαο ον Ο©τεείς Ναύοπσίε η τε ρετλρά η 1966 Αµτεεπιετι ν ε ρτονλάοά Ιηιετεειοά Οτεείκ Ναυοπαΐο ευθταΐί ! οτ άοσυτπισηία&. . ΄ 1 κταϊεξαΐ] 1 γουτ Εχοεΐοπον νή ίιε γουτ οη -ε εοηίοί& οί 1ὕίλε Ιεύετε. ΄ ' ΡΊεπεε ασεερί, ίιε ο τον Ηλρϊιεει εόπισεϊάεταΉοη“. γ ΄ τ ο Ι ατο εοηβττη τσ γόουτ Εχεεΐΐουογ τσ αρτεέπιετι οΓ ε . ετηπιεπί οί τίνε: Αταῦ ο Εργι οη ίίιο εουίεπία το-άβονο΄ - : 3. Της παρ. 3β των συµφωνηµένων Πρακτικών που υπογράφηκαν Ρίσαεε ασεερί, Εχεοΐευενγ, ο αεευταύσς οί τον Ηρϊιεει εοπείάσταΉοτ. τ τ ς τ ι ΒΑΡΕΙΚ 8Α'Ι;ΑΗ ΕιυΙΝ ΄ . Η.Ε. ΡΑΝΡΕΙΙΞ ΜΕΝΟΙΙΌΕΞ; Ατ θασεσάοτ οί (τεεςε (©αίτο. . ' ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Κάιρο, 10 Ιουλίου 19091 Εξοχότατε, “Έχω την τιµή να αναφερθώ στο άρθρο 7 της Συµφωνίας: σχετίκά µε την αποζηµίωση των Ελληνικών συµφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεµβρίου 1966 µεταξύ των δύο Κυβερνήγσεών µας; κάνστην ανταλ' λαγήγεπιστολών µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1990, µε την οποία η περίοδος υλοποΐησής τής εν λόγω συµφωνίας παρετάθη για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 1990. Καθώς η άνωθι παράταση λήγγει στις 9 Ιουλίου 199], προτείνω στην Εξοχότητά σας να παρατείνει την προαναφερθείσα περίοδο για ένα. ακόµα έτος από την ηµέρα λήξεως στη διάρκεια της οποίας όλες οι εχκρεµείς υποθέσεις αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ΄Έλληνες υπηχκούους στην περίοδο που αναφέρεται στη συµφωνία 1966 θα τακτοπονηθούν, µε την προυπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι υπήχκοοι θα υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα ή τα έγγραφα που λείπουν. Θα ᾗµουν ευγνώµων αν η Εξοχότητὰά σας επικυρώσει τη συµφωνία της Κυβέρνησής σας όσον αφορά το περιεχόµενο της παρούσας επιστόλής. . τ .Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχότατε, τη διαβεβαίωση της υψηλότερης εκτίµησής µου. . ({πογραφή) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΝΓΚΛΙΔΗΣ … Πρέσβης Ελλάδος Α.Ε. Πρέσβης ΒΑΕΙΚ ΞΑΙΑΗ ΕΙ. Πρώτος Υπογραµµατέας Διεθνούς Συνεργασίας Κάιρο ' ' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤοΥ κΡΑΤΟΥΣ ΚΑΊΡΟ 10 ΙΟΥΔΙΟΥ 1991 ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ, Αναφέροµαι στην επιστολή σας µε σηµερινή ηµεροµηνία η οποία είχε ως εξής: . «Έχω την τιµή να αναφερθώ στο άρθρο 7 της συµφωνίας σχετικά µε την αποζηµίωση των Ελληνικών Συµφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεµβρίου 1966 µεταξύ των δύο Κυβερνήσεων µας, και στην ανταλ.λαγή επιστολών µεταξύ των δύο Κυβερνήσεων µας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1990, µε την οποία η περίοδος υλοποΐησης της εν λόγω συµφωνίας παρετάθη για ένα έτος απο τις 10 Ιουλίου 1990. Καθώς ή άνωθι παράταση λχήγει στις Ο Ιουλίου 1991 προτείνω στην εξοχότητα σας νά παρατείνει την προαναφερθείσα περίοδο για ένα ακόµα έτος από την ηµέρα λήξεως στη διάρχεια της οποίας όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αιτήσεων που υπεβλήθησαν απο ΄Έλληνες Υπηκοόους στην περίοδο που αναφέρεται στη συµφωνία 1966 θα τακτοπουηθούν, µε την προύπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες υπήκοοι θα υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα ή τα έγγραφα που λείπουν. Ώα ἧµουν ευγνώµων αν η εξοχότητα σας επικυρώσει τη συµφωνία της Κυβέρνησης σας όσον αφορά το περιεχόµενο της παρούσας επιστολής. . Παρακαλώ δεχθείτε, εξοχότατε, τη διαβεβαίωση της υψηλότερης εκτίµησής µου».. ' . Με χαρά επιβεβαιώνω στην εξοχότητα σας τη συµφωνία της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά µε το περιεχόµενο της άνωθι επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, εξόχοτατε, τη διαβεβαΐωση της υψηλότερης εκτίµησής µου … (Υπογραφή) Πρέσβης ΒΑΕΊΚ ΞΑΙΑΗ ΕΙ. ΡΝ Α.Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΝΓΚΛΙΔΗΣ Πρεσβευτής Ελλάδος ΚΑΙΡΟ -------ή------Αριθ. Φ.0544/4Α/ΑΣ 229 /Μ. 3933 (ὢ) Έγκριση Συµφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελλχηνο-Αιγυπτιακής Συµφωνίας αποζηµιώτεων της 26.9.19066, Κάιρο, 25.7.1990. Οι ΥΠΟΥΡΓτοι ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΑΙ Έχοντας υπόφψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 7 της Συµφωνίας για την αποζηµίωση των ελληνικών συµφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.,1 966 µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και χυρώθηκε µε τον υπ? αριθ. 22 /1067 Αν. Νόµο, που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. Ο8/1967 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄. 2. Της παρ. 3β των συµφωνηµένων Πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1986 και χυρώθηχκαν µε τον υπ' αριθ. 1704/1987 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 87 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 9.6.1987. 3. Το περιεχόµενο των υπό έγκριση δύο επιστολών χκαι 4. Το άρθρο 20 παρ. 3 του.Ν. 1558/85, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει τη Συµφωνία που συνάφθηχκε στο Κάιρο στις 25 Ιουνίου 1990 δια της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την παράταση της εκτελέσεως της Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 26.9.1966. της οποίας: το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσαα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθΐνα, 13 Δεκεµβρίου 19901 Οι ΥΠΟΥΡτοι Ε=ΟτεΡικΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται στο Ταχυδροµικό Ταµιευτηριο να συνυπολογίζει την αξία των τίτλων του Δηµοσιου που σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 1914/90 του παραδίδονται έναντι των Χηξιπροθέσµων,. κατά χεφάλαιο, απαιτήσεών του από τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ποσό που αντιστοιχεί στη σχετική υποχρέωση µε βάση τις δ…ιατάξεις της ΠΑ/ΤΕ 1497 /20.3.89, όπως ισχυει, µε την προυποθεση ότι οι πιο πάνω ληξιπροθεσμες οφειλες αφορούν δανεια που είχαν συνυπολογισθεί στην υποχρέωση αυτή,. 2.Επί των µεταβολών των χαταθεσεων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου από 1 Δεκεµβρίου 199] χαι εφεξής χαταργείται η υποχρέωση διάθεσης του ποσοστού επί των. καταθέσεων που προβλέπεται στην ΠΔ/ΤΕ 1407 /20.3.89, όπως ισχύει, για τη χρηµατοδότηση των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί των υφισταµένων χατά την 30 Νοεµβρίου 1991 υπολοίπων των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισµού της ως άνω υποχρέ-“ ωσης, εξακολουθεί να εφαρµόζεται το ποσοστό που ίσχυε µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (3%%),. … Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -------ή------] ' (6) ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αριό. 2009/23.12.1991 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/1982) Κατάργηση των προσωρινών χαταθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στις τράπεζες που πραγµατοποιούνται σε περίπτωση αποδέσµευσης εντόχων γραµµατίων του Δηµοσίου από την υποχρέωση τοποθέτησης ποσοστού των καταθέσεών τους σε τίτλους του Δηµοσίου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφψη: 1)τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266 / 82 ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 2)τις ΠΑ/ΤΕ 84/3.9.82 και 1959/25.7.91, το 2074883 /4584/0023/10.12.9] έγγραφο του Υπουργειου Οικονοµικών, 8) τις τρέχουσες νοµισµατοπιστωτικές συνθΐκες, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Από 1 Ιανουαρίου 1992 δεν επιτρέπεται η πραγµατοποΐηση προσωρινών χαταθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στις εµπορικές τράπεζες, στις περιπτώσεις αποδέσµευσης εντόκων γραµµατίων του άτηµοσίου από την υποχρέωση τοποθέτησης ποσοστού των χκαταθέσεών τους σε τίτλους του Δτηµοσίου. . Από την ανωτέρω ηµεροµηνία παύουν να ισχύουν οι διαταξεις του δευτέρου εδαφίου της δευτέρας παραγράφου της ΠΑ/ΤΕ 84/3.9.82 καθώς και της παραγράφου 6 της ΠΑ/ΤΕ 1959/25.7.91. Οι υπάρχουσες χατά την ως άνω ηµεροµηνία σχετικές προσωρινές καταθεσεις της Τράπεζας της Ελλάδος θα εξαχολουθησουν να υφιστανται µέχρι τη λήξη τους σύµφωνα µε την εφαρµοζοµενη µέχρι σήµερα διαδικασία. 2.Από την χοινοποΐηση της παρούσας Πράξης τροποποιείται η παραγραφος 2της ΠΑ/ΤΕ 1959/25.7.91 χαι χαθορίζεται ότι οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις των πιστωτικών ιδρυματων πραγµατοποιούνται µε αξία την τελευταία εργασιµη ηµέρα κάθε µήγνα, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της τριακοστής πρώτης. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως ΄ Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ. ------«ή---( ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αριό. 2010/27.12.1991 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/1982) Τροποποΐηση της ΠΑ/ΤΕ 1963 /29.7.91, όπως ισχύει, σχετικά µε την κατάργηση εξωλογιστικών λογαριασµών που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι ναυτιλιακές επιχειρΐσεις. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: 1)το άρθρο ] του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις,, 2)την ΠΑ/ΤΕ 1963/29.7.9], όπως ισχύθει, ή τη σχοπιµότητα τροποποΐησης ορισµένων διατάξεων της πιο …πάνω Πράξης ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων εντος του πλαισίου που χαθορίζει η Πραξη αυτη, αποφάσισε να τροποποιήσει την' ΠΑ/ΤΕ 1963/29.7.91, όπως ισχύει, στα εξής: 1} Η τηµεροµηνία κατάργησης των εξωλογιστικών λογαριασµών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων µετατίθεται από 1 η Ιανουαρίου 1992 στην η Μαρτίου 1992 2) Η παρ. 4 της ΠΑ/ΤΕ 1963/29 7.91, όπως ισχύθει, χαταργειται Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που είναι πλοιοκτΐήτριες ή διαχειρίστριες ποντοπόρων πλοίων επιτρέπεται να τηρούν και λογαριασµούς όψεως σε µετατρέφιµες δραχµές από τους οποίους µε επιταγές ή εντολές να πραγµατοποιούν τις σε δραχµές πληρωµές τους. 3) Οι ναυτιλιακες επιχειρησεις επιλέγουν την τράπεζα ή τις τράπεζες µέσω των οποίων θα χορηγούνται οι εχχωρΐσεις συναλλάγµατος. 4) Η παρ. 7 της ΠΑ/ΤΕ 1963/29.7.9], αντικαθίστανται ως εξής: Για τα υφιστάµενα την Φεβρουαρίου 1992 υπόλοιπα των εξωλογιστικών λογαριασµών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 1)Εάν είναι πιστωτικά, επιτρέπεται µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 1992 να χρησιµοποιηθούν για την συναλλαγµατική τακτοποΐηση πληρωµών σε δραχµές ή εναλλακτικά να µεταφερθούν εφάπαξ ή τµηµατικά σε πίστωση λογαριασµών χαταθέσεων σε συνάλλαγµα των επιχειρήσεων έναντι χαταβολής δραχµών από αυτές µε την τρέχουσα τιµή πώλησης συναλλάγµατος που θα ισχθει κατά την ηµέρα µεταφοράς. Μετά την 31 Δεκεµβρίου 1992 θα υφίσταται µόνο η ευχέρεια µεταφοράς σε λογαριασµούς καταθέσεων σε συνάλλαγµα µε την πιο πάνω διαδικασία. 2)Εάν είναι χρεωστικά, θα ακολουθηθεί η ισχύουσα διαδικασία που προβλέπει παραποµπή στο Τµήµα Οικονοµικών Εγκληµάτων της Διεύθυνσης Δηµόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, εφόσον εντός των προβλεποµένων χρονικών προθεσµιών δεν τακτοπονηθούν µε δραχµοποΐηση µη υποχρεωτικά εκχωρητέου συναλλάγματος Οι λοικές διαταξεις της ΠΑ/ΤΕ 1963 όπως έχει τροποποιηθεί, παραµένουν αµετάβλητες.Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΄ (Θ) (Συνεδρίαση 488 /6.12.9], θέµα 6} … Διευκρίνιση της απόφ. ΕΝΠΘ 452 /19/23,7.90, που αφορά στη χρησιµοποΐηση από νεοϊδρυόµενα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα τµήµατος του αρχικού µετοχικού τους χεφαλαΐου για τη διενέργεια εργασιών σε συνάλλαγµα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψφη: 1)την απόφαση ΕΝΠΘ 452/1 9/23 7.90, µε την οποία παρέχεται σε νεοϊδρυόµενα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα η δυνατότήτα χρησιµοποΐησης τµήµατος (µέχρι 50%2) του αρχικού µετοχικού χεφαλαίου τους, για τη διενέργεια εργασιών σε συνάλλαγµα., 2)σχετικό ερώτηµα ενδιαφεροµένης τράπεζας, διευκρινίζεις “Ότι η προβλεπόµενη από την απόφ. ΕΝΠΘ 452 /19/23.7.90 ως άνω δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων αφορά την κάλυψη τόσο του αρχικού χεφαλαΐου όσο και των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαΐου που πραγµατοποιούνται µε εισαγωγή και δραχµοποΐηση µη υποχρεωτικά εκχωρητεου συναλλάγµατος, εντός δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας τους. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 27 Δεκεµβρίου 1991 Ο Γραµµατέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .-.+......... Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο) (Συνεδρίαση 480/13.12.91, θέµα 7) Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέας Τράπεζας υπό την επωνυµία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού ελαβε υπόφης α) τις διατάξεις του Ν. 5076/1931 «περι ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών» χαι του Α.Ν. 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν, 2)την ανακοίνωση της ΝΕ 1360/5/3.3.65, όπως ισχύει, 7} το άρθρο 27 του Ν. 1868/10.10.89, 8)την ΠΑ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει, 9)την ΠΑ/ΤΕ 1961 /20.7.91, 10)τις από 7.10.199] χαι 27.11.199] (ΑΠ 5822 χαι 6155 αντίστοιχα) αιτήσεις της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας, το 744/11.12.91 (ΑΠ 6218&) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών), αποφάσισε τα εξής: 1.Παρέχεται άδεια ιδρυσης και λειτουργιας στην Ελλάδα ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυµία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» µε έδρα την Αθήνα, υπό τους εξής όρους: 1.Το µετοχικό χεφάλαιο της τράπεζας θα είναι δραχµές πέντε δισεκατοµµύρια πεντακόσια εκατομµυρια (δρχ. 5.500.000. ΟΟΟ) θα χαταβληθεί εξ ολοκληρου σε µετρητά και θα προέρχεται χκατά ποσοστό ό2% τουλάχιστον από εισαγωγή και δραχµοποΐηση συναλλάγµατός µη υπο. χρεωτικά εκχωρητέου., , 2.Οι περιοριστικές διατάξεις των παρ. 2 και 4 της ανακοίνωσης της Ν.Ε. 1360/5/3.3.65, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρµογή ως προς την σύνθεση του µετοχικού χεφαλαίου και την πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της υπό ίδρυση τράπεζας. Οιαδήποτε µεταβολή του ποστοσού συµµετοχής των χυρίων µετόχων της Τράπεζας, ᾗτοι. της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου Λτδ και της εταιρείας ΗΞΒ€ ΗΠοϊάΐηρο Β.Υν. Αιετετάατη θα γνωστοποιείται εχ των προτέρων στη Διεύθυνση Γενιπης Επιθεωρησης Τραπεζων της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τους νέους µετόχους θα ισχύει η διαταξη της παρ. 25 της ΠΑ/ΤΕ 1379/1988. 3.Θα υπάρχει διοικητική και λειτουργική αυτονοµία της τράπεζας έναντι τυχόν άλλων επιχειρήσεων που ανήκουν στους οµίλους επιχειρήσεων των πιο πάνω χυρίων µετόχων της Τράπεζας. Τα δύο εξ ίσου υπεύθυνα στελέχη που θα εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συµβούλιο να διοικούν την τράπεζα δεν θα συµµετέχουν σε Διοικητικό Συµβούλιο ούτε στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων των οµίλων των χυρίων µετόχων της τράπεζας. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται η συµµετοχή των στελεχών αυτών σε Διοικητικό Συµβούλιο θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας, εφόσον η θυγατρική εταιρία δραστηριοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της οικονοµίας. 4.Το σύνολο των παρεχοµένων πάσης φύσεως πιστώσεων, εγγυήσεων και συµµετοχών της τράπεζας προς όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους οµίλους των χυρίων µετόχων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 30%% των ιδίων χεφαλαίων της τράπεζας. Οι παρεχόµενες από την τράπεζα πάσης φύσεως πιστώσεις, εγγυήσεις χαι συµµετοχές προς κάθε µια συγκεκριµένη επιχείρηση ελεγχόµενη από τους κυρίους µετόχους της τράπεζας θα γνωστοποιουνται στη Γενική Επιθεωρηση Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον υπερβαίνουν ποσοστό 109 των ιδίων χεφαλαίων της τράπεζας. 5.Η παροχή από το Υπουργείο Εµπορίου της προβλεπόµενης από το νόµο άδειας σύστασης και λειτουργίας της τράπεζας προύποθέτει προηγούµενη έγκριση του καταστατικού της από την Τράπεζα της Ελλάδος και χατάθεση σε µετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος του συνόλου του µετοχικού της κεφαλαίου. Πριν από την σύσταση του νοµικού προσώπου της τράπεζας θα έχει γνωστοπονηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) η ταυτότητα των µ.ελών του Διοικητικού Συµβουλιου καθώς και των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 ανωτέρω και θα έχει παρασχεθεί η σχετικη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 6.Η καταβολή του µετοχικού χεφαλαίου της τράπεζας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 5076 καθώς και η ολοκλήρωση της απαιτούµενης διαδικασίας για τη σύσταση χαι λειτουργία της θα πρέπει να συντελεσθούν το αργότερο έως την Άθη Ιουνίου 1992 7.Η υπό ίδρυση «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει υποχρέωση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων) και να προσδιόρίσει την ακριβή διεύθυνση εγκατάστασης. Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούν όµιλο όταν είναι συνδεδεµένες κατά την έννοια του άρθρου 42ε (παρ. 5) του Ν. 2190 920 ή όταν πρόχειται για επιχειρήσεις που ελέγχονται, µε βάση τα οριζόµενα στο εδάφιο δα του παραπάνω άρθρου-4ε, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή οµάδα φυσικών προσώπων που συνδεονται µεταξύ τους µεχρι β' βαθµού συγγενείας. Η παρεχόµενη µε την απόφαση αυτή αδεια λειτουργίας της Ανώνυµης Τραπεζιχης Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης εχ µέρους των ενδιαφερομενων, όλων των παραπάνω όρων και των προβλεπομενων από την κείµενη νοµοθεσία διαδικασιών, η µη τήρηση των οποίων επιφέρει την της αδείας που παρέχεται µε την παρούσα απόφαση. Π. Επιτρέπεται στη νέα τράπεζα: 1.Να δέχεται χαταθέσεις σε συνάλλαγµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687 /53. 2.Να δέχεται καταθέσεις σε χοινό λογαριάσµό σύµφωνα µε τις δια. τάξεις του Ν. 5638/1932. ΄ 3. Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΠΠ. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την εν λόγω τράπεζα τεσσάρων (4) υποκαταστηµάτων, σε τόπους της επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστηµάτων πρέπει να πραγµατοποιειθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1992 Η υπό ίδρυση «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. έχει υπο. χρέωση µέσα σε δέχκα πέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστηµάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων) χαι να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση!ζόπου εγκατάστασής τους. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί σήν Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο 27 Δεκεµβρίου 1991 Ο Γραµµατέας . Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ π σή
  • το άρθρο ] του Ν. 1266 /82 ΖΌργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», .
  • το άρθρο 32 του Ν. 1914/90, νην ΠΑ/ΤΕ 1407 /20.3.89, όπως ισχυει, τις ΠΔ/ΤΕ 1823/ 16.10.90 και 1970/9.8.91 καθώς χαι την απόφαση ΕΝΠΘ 485/9/ 7.10.91,
  • το από 25.11.199] (ΑΠ 61 14) έγγραφο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-12-31 Συµφωνίας :παράτασης εκτελέσεως , Ελλχηνο-Αιγυπτιακής Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 246.9:1'966,4Κάιρ…ο, 10.7.1991. . > ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ : ΄ τ ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΄ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ % “Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του ἁρθρου 7 της Συµφωνίας για την αποζηµίωση των ελλχηνικών συµφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.1 966 µεταξύ των Κυβερνήσεων της. Ελλχηνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Άηµοκρατίας της Αιγύπτου και χυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 22 /1 967 Αν. Νόµο,. που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8/ 19067 Φύλλο της Εφηµερίδας της. Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄. . 2. Του άρθρου 20 παρ.. 3 του Ν. 1558/85.. . στην Αθΐνα στις 23 Μοΐου 1986 και κυρώθηκαν µε τον υπ' αριθ. 1704/19&7 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 37 Φύλλο της ΈΕφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 9.6.1987, και 4. Το περιεχόµενο των υπό έγκριση δύο. επιστολών, αποφάασίζομµε: . ' Εγκρίνουµε ως έχει τη Συµφωνία που συνάφθηκε στο Κάιρο στις 10 Τουλτου 1991 δια της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ των Κυβερνήσεως .. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου γιά την παράταση της εκτελέσεως της Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 26.9.1966, της οποίας το χείµενο σε πρωτότυπό στην αγγλική γλώσσα χαι σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: .. Αθήΐγνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 οιγπονγττοι . τΕεΩτΕΡΙικοΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ο γογπονττΟΣ οικοΝονικον ΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ τοΝ ΥΠΟΥΡτΟ κΩΝ. ΓΠΑΤΡΑΚΟΣ Ε ΟΒΕΟΕ 10τ% Ιωίν 1991 ο ο 1 ίὕιε ὕιοπουτ το τείετ 1ο ΑτΗΝείε 7 οΐ τνε σουεετηίης ( οί Οτεείς εἰειεά οη Ξερίετηθετ 26, 1966, ουτ ίννο (©ονετητπισπίο, απά ίο τὕε εχεΐιαηρε οί βεινεετ ουτ ίνο εἰρµιεά οη Τυπε 25, 1990, ν ν τιε ρετίοά οί οί ε εαλά Αρτεεπισηι Να= €χτετιάεά ίοτ οπε γεατ α5 ίτοτη Ιυίγ 10, 1990. ΑΞτίννν άὕονε εχίεπείοη εκρίτος οη Ιν 9; 1991, Ι ρτοροες το γουτ Εχε=ΐεπενγ το εκιεπά ρετλοά ἵοτ ουε τηοτε 5 ίτοτο όαγ οἷ Ή6 εχρίταθου άυτίης ν Ήλέ, ροπάΐηρ σπε6= οΐ αρρίλσαύοπε γ (©τεεί Ναθόυσΐε ίη ίὕε ρετίοά η 1966 Αµτεεπιετι ε ρτονϊάοά τναι Ἰυτότεειεά Οτεεί Ναευβταΐι 3 τείεναπι οτ πιίσείης … 1 εµαΐ] ε µτεαιεξαί 1 Υουτ εουηΐττη ίίιε αρτοετισοτήί οί γουτ (6ονετητιετι οη σουιετίε οί ΙίοΉετ. ΡΊεσες ασεερί, Εχε=ΐΐεςγ, ίὕιε οξ την Ηρΐισει εοπείάεταΝοπί - ο ο ' ΡΑΝΡΕΙΙΞ ΜΕΝΟΙΙΌΕΞ ι ! Ατηβασεαάοτ οί Η.Ε. Απιθαεεεάοτ ΒαΠΚκ Ξαΐαὺ ΕΙ Έίτει ΠηάετεσστοϊατγΥ ίοτ (©αίξο ο ο ο τ ©αίτο, Ιαίν 10 1991 Εχεεΐ]ουιον, , 1 απά τεξετύπηξ& ίογουτ άάτο ν λ τεαί& α6 Ιοϊόοννς: = µανε ε Βοποτ τΟ τείοτ το 7 οίτίε Αρτεεπιετήή σουσετίς Ιηρκίβε οί (©τεεί άλεπεά. οη Ξεριετίδετ 26,. 1966, ουτ υνο πά εχάΐιαυρε οΐ ΊεΉετε“ βουννεετπ ουτ τννο Ο©ονετητισυία εἰειεά όη ' 1990, ν τ6 ρετίοά“ οί ο ή παλά Αρτέοπιστι βεεη:εχιεπάεά ίοτ οπε γεατ 35 ίτοτη Ιυίν 10, +990. - γή Ε τ τ ο ε άϊµονό εχρίτος οη Ἰαγ 93941 γόύτ - το εχιοιά τνε αξοτεπιοτιλοιοά ρετλοά ίου οπο τήοτε γσατ ά5 Ιτοΐη άαν εκρίταύοη άυτίης ε ρέτιάϊηξ εάέεό οΓαρρίεαύοπαο ον Ο©τεείς Ναύοπσίε η τε ρετλρά η 1966 Αµτεεπιετι ν ε ρτονλάοά Ιηιετεειοά Οτεείκ Ναυοπαΐο ευθταΐί ! οτ άοσυτπισηία&. . ΄ 1 κταϊεξαΐ] 1 γουτ Εχοεΐοπον νή ίιε γουτ οη -ε εοηίοί& οί 1ὕίλε Ιεύετε. ΄ ' ΡΊεπεε ασεερί, ίιε ο τον Ηλρϊιεει εόπισεϊάεταΉοη“. γ ΄ τ ο Ι ατο εοηβττη τσ γόουτ Εχεεΐΐουογ τσ αρτεέπιετι οΓ ε . ετηπιεπί οί τίνε: Αταῦ ο Εργι οη ίίιο εουίεπία το-άβονο΄ - : 3. Της παρ. 3β των συµφωνηµένων Πρακτικών που υπογράφηκαν Ρίσαεε ασεερί, Εχεοΐευενγ, ο αεευταύσς οί τον Ηρϊιεει εοπείάσταΉοτ. τ τ ς τ ι ΒΑΡΕΙΚ 8Α'Ι;ΑΗ ΕιυΙΝ ΄ . Η.Ε. ΡΑΝΡΕΙΙΞ ΜΕΝΟΙΙΌΕΞ; Ατ θασεσάοτ οί (τεεςε (©αίτο. . ' ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Κάιρο, 10 Ιουλίου 19091 Εξοχότατε, “Έχω την τιµή να αναφερθώ στο άρθρο 7 της Συµφωνίας: σχετίκά µε την αποζηµίωση των Ελληνικών συµφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεµβρίου 1966 µεταξύ των δύο Κυβερνήγσεών µας; κάνστην ανταλ' λαγήγεπιστολών µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1990, µε την οποία η περίοδος υλοποΐησής τής εν λόγω συµφωνίας παρετάθη για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 1990. Καθώς η άνωθι παράταση λήγγει στις 9 Ιουλίου 199], προτείνω στην Εξοχότητά σας να παρατείνει την προαναφερθείσα περίοδο για ένα. ακόµα έτος από την ηµέρα λήξεως στη διάρκεια της οποίας όλες οι εχκρεµείς υποθέσεις αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ΄Έλληνες υπηχκούους στην περίοδο που αναφέρεται στη συµφωνία 1966 θα τακτοπονηθούν, µε την προυπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι υπήχκοοι θα υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα ή τα έγγραφα που λείπουν. Θα ᾗµουν ευγνώµων αν η Εξοχότητὰά σας επικυρώσει τη συµφωνία της Κυβέρνησής σας όσον αφορά το περιεχόµενο της παρούσας επιστόλής. . τ .Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχότατε, τη διαβεβαίωση της υψηλότερης εκτίµησής µου. . ({πογραφή) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΝΓΚΛΙΔΗΣ … Πρέσβης Ελλάδος Α.Ε. Πρέσβης ΒΑΕΙΚ ΞΑΙΑΗ ΕΙ. Πρώτος Υπογραµµατέας Διεθνούς Συνεργασίας Κάιρο ' ' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤοΥ κΡΑΤΟΥΣ ΚΑΊΡΟ 10 ΙΟΥΔΙΟΥ 1991 ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ, Αναφέροµαι στην επιστολή σας µε σηµερινή ηµεροµηνία η οποία είχε ως εξής: . «Έχω την τιµή να αναφερθώ στο άρθρο 7 της συµφωνίας σχετικά µε την αποζηµίωση των Ελληνικών Συµφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεµβρίου 1966 µεταξύ των δύο Κυβερνήσεων µας, και στην ανταλ.λαγή επιστολών µεταξύ των δύο Κυβερνήσεων µας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1990, µε την οποία η περίοδος υλοποΐησης της εν λόγω συµφωνίας παρετάθη για ένα έτος απο τις 10 Ιουλίου 1990. Καθώς ή άνωθι παράταση λχήγει στις Ο Ιουλίου 1991 προτείνω στην εξοχότητα σας νά παρατείνει την προαναφερθείσα περίοδο για ένα ακόµα έτος από την ηµέρα λήξεως στη διάρχεια της οποίας όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αιτήσεων που υπεβλήθησαν απο ΄Έλληνες Υπηκοόους στην περίοδο που αναφέρεται στη συµφωνία 1966 θα τακτοπουηθούν, µε την προύπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες υπήκοοι θα υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα ή τα έγγραφα που λείπουν. Ώα ἧµουν ευγνώµων αν η εξοχότητα σας επικυρώσει τη συµφωνία της Κυβέρνησης σας όσον αφορά το περιεχόµενο της παρούσας επιστολής. . Παρακαλώ δεχθείτε, εξοχότατε, τη διαβεβαίωση της υψηλότερης εκτίµησής µου».. ' . Με χαρά επιβεβαιώνω στην εξοχότητα σας τη συµφωνία της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά µε το περιεχόµενο της άνωθι επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, εξόχοτατε, τη διαβεβαΐωση της υψηλότερης εκτίµησής µου … (Υπογραφή) Πρέσβης ΒΑΕΊΚ ΞΑΙΑΗ ΕΙ. ΡΝ Α.Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΝΓΚΛΙΔΗΣ Πρεσβευτής Ελλάδος ΚΑΙΡΟ -------ή------Αριθ. Φ.0544/4Α/ΑΣ 229 /Μ. 3933 (ὢ) Έγκριση Συµφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελλχηνο-Αιγυπτιακής Συµφωνίας αποζηµιώτεων της 26.9.19066, Κάιρο, 25.7.1990. Οι ΥΠΟΥΡΓτοι ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΑΙ Έχοντας υπόφψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 7 της Συµφωνίας για την αποζηµίωση των ελληνικών συµφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.,1 966 µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και χυρώθηκε µε τον υπ? αριθ. 22 /1067 Αν. Νόµο, που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. Ο8/1967 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄. 2. Της παρ. 3β των συµφωνηµένων Πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1986 και χυρώθηχκαν µε τον υπ' αριθ. 1704/1987 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 87 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 9.6.1987. 3. Το περιεχόµενο των υπό έγκριση δύο επιστολών χκαι 4. Το άρθρο 20 παρ. 3 του.Ν. 1558/85, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει τη Συµφωνία που συνάφθηχκε στο Κάιρο στις 25 Ιουνίου 1990 δια της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την παράταση της εκτελέσεως της Συµφωνίας αποζηµιώσεων της 26.9.1966. της οποίας: το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσαα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθΐνα, 13 Δεκεµβρίου 19901 Οι ΥΠΟΥΡτοι Ε=ΟτεΡικΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/210
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1823 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1970 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1970 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/ΠΑ/ΤΕ1407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/ΠΑ_ΤΕ1407 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία