ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 1905/22.2.9} (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ποσοστά υποχρεωτικών τοποθετήσεων που έχουν εφαρµογή επί του ύψους των συµφωνιών ανταλλαγής ξένων νοµισµάτων έναντι ραχ µών (5%%ΨΑΡ) των τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόφη: 1} Το άρθρο ] του Ν. 1266 / 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικῆς,. πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής χαι άλλες διατά- . ξεις».β) Τις ΠΑ/ΛΤΕ 1823/16.10.90 και 1866/10.1.91. 7} Τις ΠΑ/ΛΤΕ 1875/22.1.91 και 1887 /31.1.91. δ) Ότι για τον ορθό υπολογισµό της αποδοτικότητας των πιο πάνω . συµφωνιών 5ΥΑΡ θα πρέπει τα ποσοστά υποχρεωτικών τοποθετήσεων των τραπεζών να µη µεταβάλλονται έναντι αυτών που ίσχναν κατά την ηµέρα υποβολής των σχετικών προαφορών των τραπεζών . στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφάσισε: Να καθορίσει ότι για όλες τις χατηγορίες δεσµεύσεων και υποχρεωτικχών τοποθετήσεων των τραπεζών επί του ύψφους των συµφωνιών Ξ ΑΡ που αυτές συνάπτουν µε την Τράπεζα της Ελλάδος εφαρµόζονται τα ποσοστά δεσµεύσεων χκαι υποχρεωτικών τοποθετήσεων που προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις των νοµισµατικών αρχών που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των σχετικχών προσφορών των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά την λήξη των συµφωνιών 5Ψ ΑΡ οι σχετικές αποδεσµεύσεις πραγµατοποισύνται µε βάση τα πιο πάνω ποσοστά και δεν ισχύει επ' αυτών η διάταξη της παρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 1823/16.10.90. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης έχουν εφαρµογή επί συµφωνιών 5ΥΨΑΡ που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν µετά την 1η Νοεµβρίου 1990 χαθώς χαι επί συµφωνιών που έχουν λήξει ή θα λήξουν µετά την ηµεροµηνία αυτή,. Η ΠΑ/ΤΕ 1866/10.1.199] χαταργείται. Η Πράξη αυτή να δηµοσευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία